НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПредложение за промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол

Предложение за промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

             На основание чл.1 ал.2 и чл.21, ал.1 т.7  от ЗМСМА, внасям в Общински съвет – Созопол следното предложение за промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :

 

Съгласно чл.26 ал.4 от ЗВА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от  30 дни,Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения,мнения и препоръки по проекта.

 

 

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

              Във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 92 от 11 ноември 2017 г.в Закон за изменение и допълнение на ДОПК - §12 и брой 97 от 5 декември 2017г. в Закон за изменение и допълнение на ДОПК - §50, е необходимо съответно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол, като се променят текстовете и в съответствие със Закова за местните данъци и такси.

2.които се поставят сНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

              Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент.

3.Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

             Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредбата за местните данъци  на територията на Община Созопол:

          Очакваните резултати след  изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол:

          – актуална нормативна база свързана с местните данъци;

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганите промени в Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созополприема следните допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол:

 

   

1. Чл.2 т.8 ( нова ,Приета с Решение №.........../.......) – „данък върху таксиметров превоз на пътници”.

2. Чл.2 т.9 ( нова, Приета с Решение №.........../......) – „други местни данъци,определени със закон.”

3. Чл.8(4) (изменена, Приета с Решение №.........../......) – „При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”

3. Чл.41 ал.4 (изменена , Приета с Решение №.........../......):

- „триколка”

се заменя с

   „триколесно превозно средство,определено в чл.4 от Регламент(ЕС)№168/2013 на Европейският парламент и на Съвета от 15.01.2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-,три- и четириколесни превозни средства(ОВ,L60/52 от 02.03.2013г.),наричан „Регламент (ЕС) №168/2013”

4. Чл.41 ал.8(изменена, Приета с Решение №.........../......):

-     „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари”  се заличават.

5. Чл.41 ал.9(изменена, Приета с Решение №.........../......):

-    „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона” се заличават.

6. Чл.41 ал.12(изменена,  Приета с Решение №.........../......):

-   „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата”

 се заменя  с

 „четириколесни превозни средства,определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013”

7. Чл.46 ал.4 (нова, Приета с Решение №.........../......)

      „Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство.Заплащането на данъка се удостоверява с:

1.Проверка чрез автоматичен обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства,поддържана от Министерството на транспорта,информационните технологии и съобщенията,и:

а) система за обмен на информация,поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ,или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2.представяне на издаден или заверен от общината документ.”

8.  Чл.63 ал.1( изменена, Приета с Решение №.........../......):

    „БМ е броят на месеците от текущата година,следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници”

се заменя с

 „БМ е броят на календарните месеци от текущата година,съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване та таксиметров превоз на пътници”.

9. Чл.63 ал.2 (изменена, Приета с Решение №.........../......):

Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

 

 

ПДТПП x ОМ

 

НВДТПП =

______________________

, където

 

БМ

 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.”

 

   

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

АП/ГГ/АП

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (konstativen.akt.11.12.pdf)Констативен акт625 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930