НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПредложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

             На основание чл.1 ал.2 и чл.21, ал.1 т.7  от ЗМСМА, внасям в Общински съвет – Созопол следното предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :

 

Съгласно чл.26 ал.4 от ЗВА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от  30 дни,Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения,мнения и препоръки по проекта.

 

 

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол.

              Във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 88 от 3 ноември 2017 г.в Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ , брой 92 от 17 ноември 2017г. в Закон за изменение и допълнение на ДОПК - §12,брой  96 от 01 декември 2017г. Закон за концесиите - §21,брой 97 от 6 декември 2016г. ,е необходимо съответно изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол, като се променят текстовете и в съответствие спромените в Закона за местните данъци и такси.

2.които се поставят сНаредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол.

              Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент.

3.Наредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол.

             Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол :

          Очакваните резултати след  изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол:

          – актуална нормативна база свързана с местните данъци;

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганите промени в Наредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги  на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/:

 

   

1. Чл.10(3) (нова, Приета с Решение №.........../......) – „Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал. 6 е определено друго.”

2.  Чл.10(6) (нова, Приета с Решение №.........../......) – „Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на чл.10(1) от НОАМТЦУТОС , а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.

3.  Чл.17а ( нов, Приета с Решение №.........../......)

„Чл.17а(1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.

„Чл.17а(2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.

 

4.  Чл.63 (нов, Приета с Решение №.........../......)

„Чл.63(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.”

„Чл.63(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.”

5.  Чл.64 (нов, Приета с Решение №.........../......)

„Чл.64(1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.”

„Чл.64(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.”

6.  Чл.87 т.1(изменена, Приета с Решение №.........../......)

„в рамките на 14 работни дни”  се заменят  с „ 5 дневен срок” 

7. Чл.160(3) (нова, в сила от 03.11.2017г.) – „ За неизпълнение на задължението по чл.17а (1) от НОАМТЦУТОС  на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.”

8. В ПЗР на НОАМТЦУТОС § 11 (изменен , в сила от 03.11.2017г.)„Чл.18а влиза в сила от 31.12.2019г.”

   

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

АП/ГГ/АП

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (k.akt.11.12.pdf)Констативен акт640 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930