НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОСИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: ”ПУП-ПРЗ и ПП за обект: ”Ново рибарско пристанище-гр. Созопол”

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: ”ПУП-ПРЗ и ПП за обект: ”Ново рибарско пристанище-гр. Созопол”

 • ПДФ
 • Печат

Приложение № 2 към чл. 6

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.

Информация за контакт с възложителя:

 

 

1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на

 

възложителя - физическо лице, седалище и единен

 

идентификационен номер на юридическото лице.

ОБЩИНА  СОЗОПОЛ   ЕИК BG 000057236

2.             Пълен пощенски адрес.                                                                                                                     

    Община Созопол

                гр.Созопол

                 площад „Хан Крум „  № 2

3.             Телефон, факс и e-mail.

                е-mail:obshtina_sozopol @ abv.bg;

    тел: +359 5502 / 22 80 ; 5700  Факс: +359 5502 / 24 38 ;Факс: +359 5502 / 24 38 ;

4.

Лице за контакти

                 инж.Мадлен Вълчева – Началник отдел „ИПЕ”

                 тел. 0550 /2 57 25 ; GSM 0884/ 311 552

           

II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

”ПУП-ПРЗ и ПП за обект”Ново рибарско пристанище-гр.Созопол”.        

 

 1. 1.Резюме на предложението

 

                       

Уважаема г-жо Атанасова,

 

С уведомление Наш № 5-32-00-107/15.09.2016год. Ви информирахме за ИП :”ПУП-ПРЗ и ПП за обект”Ново рибарско пристанище-гр.Созопол”.        

За гореизложеното ИП Ваш № ПД-2328/3/11.11.2016год. ни уведомихте, че  попада в обхвата на чл.2,ал.1,т.1 от Наредбата за ОС  и подлежи на процедура по ОС.

Към настоящия момент съществуващото общинско рибарско пристанище на гр. Созопол разполага с капацитет за домуване на 65 лодки, като пристанищната инфраструктура е силно амортизирана и не предлага пристанищни услуги с необходимото качество.

С плана за регулация ПИ № 67800.505.101 ще се урегулира поземлен имот по имотни граници с отреждане: "За рибарско пристанище". Площта на имота общинска собственост е 1549 кв. м. Предвидена е  пътната връзка, през общински имот № 67800.505.102 до ПИ № 67800.505.167 второстепенна улица.

В ПЗ са  предвидени показатели, съобразени с предписаните в ЗУЧК, показатели за зона "А"

 • Плътност на застрояване - до 20%,
 • Коефицент на интензивност – 0,5
 • Височина на застрояването до 7,00 м.

                 Проектът за план за регулация и застрояване да бъде придружен и от план схема по част електроснабдяване в съответствие с изискванията на ЕВН, указани в Становище за проектиране, и план-схема по част водоснабдяване и канализация.

                 За новообразувания УПИ ще се изготвят трасировъчен чертеж и план-схема за вертикално планиране.Планът за регулация и застрояване да бъде придружен и от комуникационно-транспортната схема за обвързването на рибарското пристанище с републиканската пътна мрежа.

                 Параметрите на отделните зони на пристанищната акваторията ще се определят съгласно чл. 16, ал. 4 и 5 от Наредба №10/2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (поради отсъствието на разпоредби отностно зоните на акваторията на пристанищата по чл. 107-109 от ЗМППВВРБ).

При проектиране на навигационното осигуряване на пристанщината акватория следва да се приложат правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци – система А, въведена за вътрешните морски води и териториалното море на РБългария.

 

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

  

             В региона на Созопол са регистрирани общо 314 плавателни съда и заетост за 450 души. В момента начинът на продажба на уловената прясна риба не отговаря на Директива на Съвета на Европа от 22 юли 1991 г.  и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. с който се определят специфичните хигиенни правила за храните от животински произход.

                Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и Европейската политика по морско дело и рибарство целят:

 • насърчаване на конкурентноспособни, икономически жзнеспособни иусойчиви в социално и екологично отношение рибарство и аквакултури;
 • подкрепа за изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР);
 • насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на рибарските райони;
 • подкрепа на разработването и изпълнението на интегрираната морска политика на Съюза в допълнение към политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството.

        Тези цели се припокриват напълно с целите на инвестиционното намерение на Община Созопол за изграждане на ново общинско рибарско пристанище, съобразено с универсалните качества и технически характеристики на общ пристанищен комплекс за изпълнение в дългосрочна перспектива на интегрирана морска политика.

        Изграждането на ново рибарско пристанище е от съществено значение за развитието на рибарския отрасъл на територията на общината, както и за други дейности в района като туризъм, строителство и др.

        На базата на специализирана схема/опорен план с обхват посочените общински поземлени имоти и оперативната акватория следва да се изработят ПУП - ПРЗ и ПУП-ПП в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 

3.Връзка с други съществуващи и одобрени устройствен или друг план дейности

Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана

            Целите на опазване на околната среда на национално равнище се съдържат в следните национални стратегии, програми и планове:

1.Национална програма за развитие на България 2020г.Целите за постигане на устойчиво развитие на районите и общините в страната и отчитането на въздействието върху компонентите на околната среда, като резултат от инвестиционната и антропогенната дейност, са неразделна част от политиката за интегрирано регионално и местно развитие. Необходимостта от защита на околната среда и един устойчив път на развитие следва да е основен приоритет в политиката за развитие и сближаване на районите в страната, както и доближаване до средните показатели на развитие на регионите от ЕС. Значението на екологичната политика и на нейното интегриране в другите политически области става все по-важно, което налага непрекъснато да работим за постигането на максимална ефективност, икономическа рационалност и прозрачност. Политиката в областта на околната среда е движещата сила на бъдещи структурни промени в икономическата и социална сфери в глобален, национален и регионален мащаб. Това обуславя наличието на нови отговорности, рискове и възможности.

 

Областта на въздействие, както и съответстващите им мерки, свързани с плана е:

Подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежие – първоначална оценка на състоянието на околната среда в морските води, определяне на доброто състояние на морската околна среда и определяне на екологичните цели с индикаторите за тяхното измерване; разработване и одобряване на програма за мониторинг за състоянието на морската околна среда; разработване, обсъждане и приемане на Национална стратегия по интегрирана морска политика и Програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда; разработване на индикатори за оценка на степента на постигане на интегрирано управление на крайбрежните зони и за оценка на натиска и въздействията от наземно-базирани източници на замърсяване.

2.Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020г.

Изменението на климата е глобален проблем, за преодоляването на който са необходими глобални действия на всички нива- държавно, регионално и местно.

         3. Втори План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Черноморски район целите му са свързани с предотвратяване на влошаването на екологичното състояние на крайбрежни морски води.

         4.ПУРН в Черноморски район на басейново управление. ПУРН е стратегически документ, който определя рамката за постигане на целта за намаляване на неблагоприятното въздействие от наводненията в Черноморски район за басейново управление.

         5.Транспониране на Директивата 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда в българското законодателство:През месец ноември 2010 г., на основание чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите, беше приета Наредба за опазване на околната среда в морските води /НООСМВ, приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г./, чрез която са транспонирани изискванията на РДМС в българското законодателство.

Целите за опазване на околната среда на международно ниво отнасящи се към плана се съдържат в следните основни стратегии, програми, планове:

1. Стратегия „Европа 2020”

За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ са определени 5 водещи цели за целия ЕС. Те са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се:

-         по-доброто образование помага за намирането на работа и намаляването на бедността

-         научните изследвания и нововъведенията в икономиката, съчетани с по-ефективното използване на ресурсите, ни правят по-конкурентоспособни и създават работни места

-           инвестициите в екологично чисти технологии помагат за борбата с изменението на климата и същевременно създават нови възможности за бизнес и работа.

2. Стратегия на ЕС за Черно море

База и източници за разработване на националната морска стратегия:

-Стратегия „Европа 2020”  на ЕС;

-Син растеж–подобряване на устойчивия растеж в морския сектор,  морския транспорт и туризма на Съюза (2012/2297(INI))

-Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода

2014 - 2020 г.;

-Интегрираната морска политика на ЕС

-Черноморска синергия/Черноморско взаимодействие–нова инициатива за регионално сътрудничество/

-Стратегии за развитието на Североизточен планов регион за развитие и Югоизточен планов регион за развитие

-Стратегии за развитие на Бургаска област ВарненскаОбласт и на Област Добрич

-Секторни стратегии за развитие в областта на туризма, и спорта, образованието, науката.

          3.На регионално ниво:Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море 1996г., актуализиран 2009г.

 

 

 

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

 

Относно местоположението алтернативи не са предложени предвид факта:

 • Имотите отговарят на всички необходими условия за реализацията на ИП.
 • По отношение на „нулева алтернатива”- т.е ако не се реализира инвестиционното предложение. Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или уреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева алтернатива.

Територията на пристанището  е необходимо да съответства на следните изисквания:

 1. Да е оградена и оборудвана с технически средства за охрана на плавателните съдове, машините, съоръженията и товарите;

2. Да е установен контролно-пропускателен режим на входно-изходните пунктове,

Покритите, откритите и специализираните складове, водоснабдяването, канализацията и другите елементи на пристанищната инфраструктура, както и утвърдените технологии на работа трябва да съответстват на санитарните изисквания и на изискванията за опазване на околната среда и водите, удостоверено с протоколи на съответните регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и по околна среда и водите (РИОСВ) или на оправомощени от тези организации лица.

 

 5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

 • Област Бургас
 • Община Созопол
 • Землище гр.Созопол
 • в обхвата  на  ПИ 67800.505.101И за ПИ 67800.505.102 по КК на гр.Созопол

Инвестиционното предложение е в обхвата на Защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.); ЗЗ „Бакърлъка“ обхваща най-вдадената в морето част от Бургаския залив и рида „Бакърлъка“ югозападно от гр. Созопол. Територията, за която е изготвен плана е разположена извън границите на частта от защитената зона, която припокрива ЗЗ „Плаж Градина – Златна рибка“ BG0000146, а дейностите по време на строителството и експлоатацията с прилагането на плана са с обхват в границите на територия, в която не подлежат на опазване типове природни обитания от Приложение 1 на ЗБР.

 • ИП не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ.

 

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

 

Инвестиционното предложение , в съответствие с които следва да се изработи ПУП-ПРЗ и ПП за обект”Ново рибарско пристанище-гр.Созопол”е във връзка с реализиране на инвестиционна инициатива на община Созопол за развитие на риболовната дейност на територията на общината чрез изграждане на ново общинско рибарско пристанище, съобразено с универсалните качества и технически характеристики на общ пристанищен комплекс за изпълнение в дългосрочна перспектива на интегрирана морска политика.В изпълнение на разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) ,на базата на разпоредбите на чл. 125 от ЗУТ и на основание чл. 124а 1 и 4 от ЗУТ и във връзка с чл. 107 и 112 д от ЗМППВВРБ е изготвено  Задание за проектиране на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за (ПИ) с идентификатори 67800.505.101 и 67800.505.102 по КК на гр. Созопол и ПУП парцеларен план (ПП) за акваторията на рибарското пристанище. Същото е съгласувано със всички заинтересовани институции и е издадена Заповед № РД-02-15-92/08.09.2016год. на Министъра на МРРБ.Издадено е и становище изх. № 08-00-1147/ 17.06.2016 г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

 

7.  Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

 

Нова пътната връзка, предмет на ПУР в процедура, през общински имот № 67800.505.102 до ПИ № 67800.505.167 второстепенна улица. Планът за регулация и застрояване да бъде придружен  от комуникационно- транспортната схема за обвързването на рибарското пристанище с републиканската пътна мрежа.

 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

 

Реализирането на строителството ще се извърши на ІІетапа

                                      

Ще се извършат следните видове дейности:

 • ?Процедиране на ПУП-изменение на ПУР и одобряване
 • ?Проектиране, съгласно ЗУТ – техническа и работна фаза
 • ?Съгласуване на инвестиционните проекти
 • ?Одобряване и издаване на разрешения за строеж
 • ?Изпълнение на предвидените в РП СМР

Іви етап - Монтаж на морски съоръжения –буйове,понтони ,

ІІ-ри етап -  Вълнобойна стена

 

9.Предлагани методи на строителство

            Ще се предложат на работна фаза.

10.Природни  ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 

 • Горива - За  строителната механизация ;
 • Вода – за  работния екип по време на изпълнение на СМР;
 • Изнасяне на почви,които са излишни при изпълнение на СМР

 

11.Отпадъци  които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране на отрицателните въздействия върху околната среда.

 

 • За битовите отпадъци, които ще се генерират по време на СМР ще се ползват доставените съдове за района, включен в организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Созопол.
 • Строителните отпадъци ще се управляват съгласно изготвен и одобрен План за управление на строителните отпадъци,който ще бъде неразделна част от работния проект за обекта.
 • План за приемане и обработване на отпадъците.Във връзка с разпоредбите на чл.19 от Наредба № 9/17.10.2013год. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти /Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията/Обн. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 2013г.всяко пристанище трябва да разполага със:

1. подходящи приемни съоръжения, които осигуряват приемането на отпадъците без необосновано забавяне на корабите;

2. план за приемане и обработване на отпадъците.

В изпълнение  изискванията на чл. 110, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, както и в съответствие с ДИРЕКТИВА 2000/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (изменена с Директива 2002/84/ЕО, Директива 2007/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и съвета ще бъде изготвен  и одобрен  План за приемане и обработване на отпадъците в ново рибарско пристанище гр.Созопол.

Остатъци от корабни товари няма да се генерират, тъй като пристанището е рибарско и не се посещава от плавателни съдове превозващи товари. Предварително третиране и обезвреждане на отпадъци на територията на пристанището няма да се извършва.

Пристанищният оператор ще води отчетни книги за отпадъците, заверени от РИОСВ-Бургас. При всяко генериране на отпадък се вписва неговите количество, вид, произход, начин на съхранение и предаването му на лицензирана фирма. Отчетните книги ще се водят за всеки отпадък. След края на всяка година книгите се приключват, като се пресмята количеството на получените и предадените отпадъци. При предаване на опасен отпадък ще се изготвя идентификационен документ. До 31 март всяка година в ИАОС и в Дирекция"МА-Бургас" ще се предават годишни отчети за отпадъците за предходната година, като ще бъдат в три екземпляра - по един за оператора, РИОСВ-Бургас и Дирекция"МА-Бургас".

Правилното предаване на отпадъците от корабоплавателна дейност е необходимо за предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. За целта трябва да се осигури разделно събиране на различните по вид и свойства отпадъци още на кораба, предаване на отпадъците по определените методи и на определените места и предоставяне на информация на оператора на пристанищата.

 • ?отработени масла
 • ?омаслени текстилни отпадъци
 • ?опаковки от масла
 • ?отпадъчни води
 • ?отпадъци от черни метали
 • ?битови отпадъци

Разделно събраните отпадъци  се приемат от лицензиран оператор и се транспортират извън територията на пристанището.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

            НЕ

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

 

Обектът ще се въведе в експлоатация след получаване на разрешение за ползване от административния орган, компетентен да го издаде. Възложителят не предвижда програма за закриване, възстановяване и последващо използване на обекта.

 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Морското пространствено планиране  играе полезна роля за определяне на насоки във връзка с устойчивото и интегрираното управление на човешките дейности в морето, опазването на живата околна среда, уязвимостта на крайбрежните екосистеми, ерозията и социалните и икономическите фактори. Морското пространствено планиране следва да цели включването на морското измерение на някои крайбрежни начини на използване или дейности и тяхното въздействие и в крайна сметка да дава възможност за интегрирана и стратегическа перспектива.

При разработването и одобряването на инвестиционния проект ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 

Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации, отпадъци

Реализирането на плана не предвижда и не е свързано със създаването на наднормени нива на вредни емисии на замърсители.

По принцип корабният транспорт е по-горивоефективен от останалите видове транспорт, като емисиите на парникови газове от него заемат 3 % от общия обем на световните емисии. Въпреки това Европейската комисия е представила проект на законодателство като първа стъпка към намаляване на парниковите газове от морския транспорт. Новата система ще изисква от корабособствениците, ползващи пристанища на ЕС, да осъществяват мониторинг, докладване и верификация (МДВ) на емисиите от своите плавателни съдове, независимо от това, къде са регистрирани.

По-голямата част от акостиращите в акваторията на пристанище Созопол плавателни съдове са в категория плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване. Като страна, член на Европейския съюз нормите за шум и емисии от тази категория плавателни съдове в Република България се определят съобразно Директивата относно плавателните съдове с развлекателна цел (94/25/ЕО, изменена с Директива 2003/44/ЕО), целяща осигуряване на високо ниво на безопасност за потребителите, както и регулиране емисиите от отработени газове и шумовите емисии от някои типове моторни плавателни съдове с развлекателна цел. В резултат регистрирането и пускането на вода на тази категория плавателни съдове се извършва в съответствие с Наредбата на МС за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, ДВ бр. 61/12.09.2006 г.

Наблюденията върху експлоатацията и движението на плавателните съдове в Черно море не е показала случаи на трайно прогонване на птици , предмет на опазване в защитената зона от заеманите от тях територии и такива с реализирането на инвестиционното предложение поради шумови въздействия не се очакват.

16. Риск от аварии и инциденти.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, липса на аварийни ситуации по време на строителството и експлоатацията на обекта, осигуряване на пожарна безопасност.

         При възникнали аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, съгласно чл.131 от Закона за водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта-източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план и незабавно да уведоми БДЧР-Варна.

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

 

 • Област Бургас
 • Община Созопол
 • Землище гр.Созопол
 • в обхвата  на  ПИ 67800.505.101И за ПИ 67800.505.102 по КК на гр.Созопол
 • Нова пътната връзка, предмет на ПУР в процедура, през общински имот № 67800.505.102 до ПИ № 67800.505.167 второстепенна улица. Планът за регулация и застрояване да бъде придружен  от комуникационно- транспортната схема за обвързването на рибарското пристанище с републиканската пътна мрежа.

 

Инвестиционното предложение е в обхвата на Защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.); ЗЗ „Бакърлъка“ обхваща най-вдадената в морето част от Бургаския залив и рида „Бакърлъка“ югозападно от гр.Созопол.

Територията, за която е изготвен плана е антропогенно и техногенно силно повлияна и е неподходяща за ползване като място за хранене и почивка на мигриращите птици. Те прелитат транзитно, на голяма височина над района и прилагането на плана, както в етапа на строителството така и в етап експлоатация на общинското рибарско пристанище, няма да попречи на ритъма на миграционната им активност.

Заплахи за увреждане или унищожаване на места за концентрация на мигриращите птици в обсега на миграционния път Via pontica в границите на защитената зона не съществуацват. Районът на общинското рибарско пристанище и граничещата с него урбанизирана градска среда с изградени и действащи рибарско, военно, търговско и яхтено пристанища, не може да бъде приет като място за почивка по миграционния път Via pontica на птиците, предмет на опазване в защитената зона. По-голямата част от тях са водолюбиви, но по време на почивка и зимуване предпочитат за хранене и по-дълъг престой сладководните басейни и влажните зони в защитената зона, най-близките от които са между гр. Созопол и с. Равадиново. Всички тези места са отдалечени и извън обсега на проекта поради което нарушения по миграционния път Via pontica няма да бъдат предизвикани.

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

 

ПИ 67800.505.101 и  ПИ 67800.505.102 по КК на гр.Созопол представляват урбанизирана територия,собственост на Община Созопол.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

 

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

 

Инвестиционното предложение е в обхвата на Защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.); ЗЗ „Бакърлъка“ обхваща най-вдадената в морето част от Бургаския залив и рида „Бакърлъка“ югозападно от гр. Созопол. По-голямата част от площта му представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, залива „Каваците“, включително няколко острова и част от териториалните води на Република България на няколко километра южно от Поморие до Аркутино.

            Прилагаме координатен регистър на ПУП-ПРЗ.

 

 •  4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

ИП ще се  реализира в урбанизирана градска среда. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже влияние върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение е избрано като са взети пред вид следните изисквания:

• Съобразяване на местоположението на обекта с общия устройствен план;

• Присъединяване към изградена техническа инфраструктура;

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

По време на строителството

Акустична среда В част ПОИС от проекта ще се предвидят мероприятия за намаляване на емитирания шум на площадката, по време на строителството за екраниране на шума от транспортните средства и механизацията-работно време, график на движение, последователност на строителните дейности.

Атмосферен въздух Привеждане дейностите на строителната площадка, за намаляване на въздействието върху атмосферния въздух, съгласно заложените в работния проект - част ПОИС проектни решения .

Растителен и животински свят, Защитени природни обекти

- Строителните работи ще се извършват по график и при стриктно спазване на проектните разработки с оглед осъществяването на максимално опазване на естествената растителност и местообитанията на района и недопускане високи нива на шума.

-  Няма да се допуска работа на неизправни строителни машини.

               - Ще се следи изпълнението на мерките, залегнали в Плана за безопасност и здраве 

- Ще се следи да се спазват правилата за противопожарна безопасност;

- Строителните материали ще се съхраняват на временни площадки с последващо възстановяване първоначалното им състояние.

 

По време на експлоатацията

 

Атмосферен въздух- Периодично почистване на площадката от попаднали при неблагоприятни атмосферни условия прахови частици и др. механически примеси, носени при вятър и по време на вихрушки.

Отпадъци

-За обекта се предвиждат специални мерки, по изготвен План за приемане и обработване на пристанищни отпадъци.

- Забранява се изхвърлянето на отпадъци като замърсени води и фекални води в акваторията, подходния канал и района на пристанището. Изхвърлянето на тези отпадъци ще става според  действащото законодателство. Забраната ще важи за изхвърлянето на всякакви отпадъци, нефтопродукти и санитарни води, освен в предвидените за това съоръжения.

Акустична среда

За обекта не се предвиждат специални  мерки, тъй по време на експлоатацията  той е незначителен източник на шум.

Ландшафт 

Непрекъснати грижи за ландшафта и повишаване качеството на средата като се осигурява екологосъобразно поддържане на състоянието на имота.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква отрицателно въздействие върху НЕМ.С реализацията се гарантира чиста околна среда,отвеждане на отпадъчните води от територията с цел пречистване в ПСОВ и регулирано управление на отпадъците.

 

 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Не се очакват негативни въздействия върху околната среда.

 

 1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).  Обхватът може да се оцени като локален.
 2. Вероятност на поява на въздействието.

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените мерки за предотвратяване на пожари и аварии.

 

Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Не се очакват негативни въздействия върху околната среда.

 

6. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,            свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

ИП няма да бъде източник на замърсители на околната среда над пределно допустимите норми. Ще бъдат предвидени мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда. По време на строителството ще бъдат взети мерки за предотвратяване на потенциален здравен риск, съгласно изискванията на Наредба №2/2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Строителството ще се извършва извън активния сезон, за да може през активния курортен сезон водите да са възстановили качеството на водите за къпане. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение ще се прилагат мерки за осигуряване надеждна защита за опазване на морската вода.

 

 

 

 

Инвестиционното предложение ще се осъществи в акваторията на чувствителна зона-Черно море. В Р България чувствителните зони са определени със Заповед №РД-970/28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския район за басейново управление на водите са:

-Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово;

-Всички водни обекти във водосбора на Черно море.

 

8.Трансграничен характер на въздействията.

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

 

           

 

 

 

            Съставил

инж.Мадлен Вълчева

Началник отдел „инвестиционна политика и екология”

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2021
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930