НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения в Нардбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

Проект за изменения в Нардбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

  • ПДФ
  • Печат


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в  Н А Р Е Д Б А ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ  и приложимите към неяКРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМАТА ОТ 2 000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта. 

                                                                          

 

Забележка: Предстоящите промени са отразени върху действащите текстове от наредбата и регламента

 

 

ПРОЕКТ !

 Н А Р Е Д Б А

 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ 

Раздел I. Общи положения. 


Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не сe предоставят на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане. 

(2) Наредбата има за цел: 

- Да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни заболявания в случаи, че те самите не могат да заплатят лечението си. 

- Да подпомогне финансово сираците, жители на Община Созопол.

 - (добавено с решение №521/26.03.2009г.) Да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности, включително и финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.), за които жителите на Общината не разполагат със собствени финансови средства за отстраняването им.

 - (добавено с решение №521/26.03.2009г.) Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. За подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол. 

- (добавено с решение №521/26.03.2009г.изменено с решение ………..) Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата до900 /деветстотин/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ !

 

І. КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ (загл.изменено с решение ………)1. (изменен с решение №229/30.04.2008г.
, изменен с решение №…………) Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен  и настоящ адрес, които да съвпадат,  в населено място на територията на Община Созопол,към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ и при следните допълнителни условия:

     1.1.Поне за единият родител постояннияти настоящ адрес да  бъде за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство.

     1.2. Поне единият от родителите на новороденото дете да бъде с образователен ценз „средно образование”

 

2.  (добавен с решение № …..) Еднократните помощи се отпускат в размери както следва:

2.1. За първо дете – 500 лв., като  ако поне единия родител е с образователен ценз „висше образование” се увеличава на 700 лв.

2.2. За второ дете – 600 лв., като  ако поне единия родител е с образователен ценз „висше образование” се увеличава на 800 лв

2.3. За трето дете – 700 лв., като ако поне единия родител е с образователен ценз „висше образование” се увеличава на 900 лв.

 

3.Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете се подава от майката или законен представител на детето. Към молбата се прилагат следните документи:

 - Лична карта на лицето подаващо молбата, оригинал и копие;

 - Акт за раждане на детето, оригинал и копие; 

- Справка по т.1 и за двамата родители; 

- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол.

 - (добавен с решение № …..) Копие от диплома или академична справка за завършена образователна степен

-       (добавено с решение №520/26.03.2009г.)Не се разглеждат молби, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето .


4. (изменен с решение №229/30.04.2008г., решение №520/26.03.2009г. и решение №92/20.12.2011г) Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето. 


5.  (Изменена с решение № 1203/ 44/ 27.04.2015г, изм. с решение № …….)Средствата за подпомагане, да бъдат отпуснати на майката или законен представител, за отглеждане до трето поредно живо дете на майката или законния представител. Ограниченията не се отнасят за второ поредно раждане на близнаци, тризнаци и т. н.

 
6. Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородените деца на територията на община Созопол се изготвя от общинска администрация, комплектова се с всички необходими документи и се представя ежемесечно на Кмета на Общината, който издава Заповед за изплащане на сумите. 


7.(изм. с решение № …….)Сумата се изплаща  в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.

7.1. Сумата не се изплаща на лица със задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт, докато задължението не бъде погасено.

 
8. При получаване на сумата майката подписва декларация, с която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване в срок от три години, в противен случай възстановява получената сума. 


9. (нова с решение №520/26.03.2009г.)Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички молби и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане.“ 

 

 

МОТИВИ

към проекта за приемане на :


 „Н А Р Е Д Б АЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ  и приложимите към неяКРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМАТА ОТ 2 000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 1.Причини,които налагат приемането на предлагания проект за наредба и правила за отпускане на помощта.

Проектът  за изменение и допълнение на основно засяга критериите за изплащане на сумата за подпомагане на семейства, жители на община Созопол, за отглеждане на новородено дете, и е във връзка със:

  • Стимулиране на младите хора от Община Созопол да повишат образователния си ценз..
  • Стимулиране на раждаемостта, чрез въвеждане на помощ и за трето родено от майката дете
  • Подпомагане на семейства, които действително живеят и работят на територията на Община Созопол

     Практиката към момента при отпускане на помощите установи, че част от родителите с постоянен адрес, всъщност живеят по настоящ адрес и отглеждат децата си в населени места извън територията на общината, и със същото реално не се изпълнява основната цел на подпомагането – поощряване на раждаемостта и увеличаване на населението в нашата община.  Следващата причина е за стимулиране раждаемостта и поощряване на съвестните и образовани родители,които биха отгледали високообразовани и достойни хора, жители на тази община.

2.Цели които се поставят с приемането на предлагания проект за наредба

- Стимулиране на младите хора от Община Созопол да повишат образователния си ценз.

- Стимулиране на раждаемостта, чрез въвеждане на помощ и за трето родено от майката дете

- Подпомагане на семейства, които действително живеят и работят на територията на Община Созопол

 

3.   Финансови и други средства необходими за прилагане на  новата уредба

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата и Критериите за подпомагане не изискват нови финансови или други средства, които биха довели до разходи от общинския бюджет.

 4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата

           Всяка година Общинският съвет, с приемането на бюджета, определя и общия размер на средствата, които ще се отпускат на нуждаещи граждани през календарната година. С настоящите промени не се предвижда промени във финансови и други средства, необходими за прилагане на правилата. Постъпилите заявления за отпускане на финансова помощ до приемането на тези критерии, ще се комплектуват съобразно действащите изисквания.Очакваните резултати в обществен план съответстват на поставените по горе цели.

5.Анализ за съответствие с правото на РБ и Европейския съюз

5.1 Правни основания:

Съобразен със  Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което  е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

Предлаганият  нормативен акт е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във  връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с  разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (мотиви към наредбата.docx)Мотиви19 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930