НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Проект за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта. 

 

 ГЛАВА ТРЕТА , РАЗДЕЛ ІІ 


ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

се създава нов чл.129б

Чл.129б (1) (Нов ...) За техническите услуги, съгласно Закона водите, се заплащат такси, както следва:

1.Разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост“ – 250 лв.

2.Такса за издаване на „Разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите“ – 250 лв.

3.Такса за продължаване срока на издадено разрешително за водоползване/ водовземане от воден обект – 100 лв.

4. Такса за изменение и/или допълнение на разрешително за водоползване/ водовземане  от воден обект – 130 лв.

5.Такса за издаване на заверено копие на документ – 7 лв.

(2)Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимост от целта на използване на водата.

(3)Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:

1.за питейно-битово водоснабдяване – 0,02лв/куб.м.

2.за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури – 0,001лв./куб.м;

3.за охлаждане – 0,0003лв./куб.м;

4.за промишлено водоснабдяване – 0,045 лв./куб.м;

5.за всички други цели – 0,065 лв./куб.м.

 

 

 


 

 

 

МОТИВИ

към проекта за приемане на „Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол”

 

             1.Причини,които налагат приемането на предлагания проект за наредба

Проектът  за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол  е във връзка с вменените правомощия на кмета на общината за издаване на  разрешително по реда на чл.52 от Закона водите , след решение на Общински съвет за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите.

За целта следва да  се   регламентира такса за извършване на административната услуга – издаване на разрешително за водовземане или ползване на водни обекти – публична общинска собственост, която  да се синхронизира с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление на Министерски съвет №136 от 13.05.2011г.

Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, фиксира такса за издаване на разрешение за ползване и водовземане от водни обекти, както за тяхното изменение и/или допълнение.

2.Цели които се поставят с приемането на предлагания проект за наредба

- Приемане на текстове в  Наредба за определяне размера на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, целят  да  се регламентира такса за административна услуга, от която общината да сформира приходи;

- Синхронизиране на нормативни актове с поднормативни актове на общината;

- Финансова устойчивост и самостоятелност на общината;

- Справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината;

- Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата;

3.   Финансови и други средства необходими за прилагане на  новата уредба

Проектът за изменение и допълнение Наредба за определяне размера на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол не изисква нови финансови или други средства, които биха довели до разходи от общинския бюджет.

Очаквани приходи за общинския бюджет :

-           Такса за издаване на „Разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост“ – 250 лв.

-          Такса за издаване на „Разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите“ – 250 лв.

-          Такса за продължаване срока на издадено разрешително за водоползване/ водовземане от воден обект – 100 лв.

-           Такса за изменение и/или допълнение на разрешително за водоползване/ водовземане  от воден обект – 130 лв.

-           Такса за издаване на заверено копие на документ – 7 лв.

За водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, се заплаща такса по бюджетната сметка на общината по ред и начин, определени с Тарифата на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, Обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 3 от 10.01.2012 г., в сила от 1.01.2012 г.,отм., бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г. приета от Министерския съвет. При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното.

Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимост от целта на използване на водата.

Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:

  • ?за питейно-битово водоснабдяване – 0,02лв/куб.м.
  • ?за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури – 0,001лв./куб.м;
  • ?за охлаждане – 0,0003лв./куб.м;
  • ?за промишлено водоснабдяване – 0,045 лв./куб.м;
  • ?за всички други цели – 0,065 лв./куб.м.


             4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата

-          Повишаване на приходите от постъпленията на местната такса при издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири– публична общинска собственост.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

-          Предлаганото изменение на наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.Съответствието е предопределено от съответствието на ЗМСМА  с правото на Европейския съюз.

6.Мотиви

6.1 Правни основания:

- Изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол e на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

- Изисква се синхронизирането на наредбата с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление на Министерски съвет №136 от 13.05.2011г. за издаване на разрешение за ползване и водовземане от водни обекти, както за тяхното изменение и/или допълнение.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (справка.pdf)Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА584 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930