Начало

Н А Ц И О Н А Л Н А П РО Г Р А М А „А С И С Т Е Н Т И Н А Х О Р А С У В Р Е Ж Д А Н И Я” 2017 Г.

  • ПДФ
  • Печат

1.ДЕЙНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Обхват на лицата, участващи в програмата

2.1.       За дейността „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”:

2.1.1.      Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица  по смисъла на т. 2, §1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки - за дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

- да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;

- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

2.1.2.       Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица или деца с увреждания.

2.1.3.      Лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:

- лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

- деца до 18 години с определена от 50 до 90 на сто вид  и степен на увреждане или степен   на трайно намалена  работоспособнист, с определено право на чужда помощ;

- лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания.

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени молбите на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на   заявленията.

1.1.4. С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение за участие в Програмата могат да бъдат наемани в дейност „Личен асистент” и безработни лица, които не отговарят на условията за отпускане на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, но полагат постоянни грижи за деца до 18 години, ако месечният доход на семейството не надвишава трикратния размер на диференцирания минимален доход.

- Лицата по т. 2.1.3., първо тире, т. е. лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ могат да бъдат включени в дейността „Личен асистент”, ако отговарят на следните условия:

- месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на молба-декларацията, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход, определен с Постановление на Министерския съвет;

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период;

- да са в състояние, при което не могат да се самообслужват;

- да не ползват целодневно социални услуги на друго основание.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728