НачалоОбяви и съобщенияОбявиСъобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол

Съобщение

 

за провеждане на консултации

 

по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.) изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)

 

1.       Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

 

Възложител на Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол  :

Име: община Созопол, област Бургас

Пълен пощенски адрес – 8130 гр.Созопол , площад „Хан Крум” № 2

Телефон, факс и е-mail – 0550 /  25701 е-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Лице за контакти – Панайот Рейзи  – Кмет на община Созопол

 

 2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

 

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.14, ал.2 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми(Наредбата за ЕО), чл.37, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите  на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС), Министъра на околната среда и водите е  издал РЕШЕНИЕ №ЕО-3/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план: Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол. Проведени са консултации по обхват и съдържание на доклада с всички заинтересованите органи и организации .

 б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

 

Период на действие -дългосрочно

 Етапите на изпълнение на плана са:

1.       Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;

2.       Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО.

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

 

Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол е с общински териториален обхват.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

           

ПУП-ПРЗ и ПП не засягат защитени територии. Засегнатата защитена зона е  BG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици. Въздействието върху зоната е представено  в приетия с писмо Изх.№ ЕО-107/19.08.2016год на МОСВ доклад за оценка  на степента на въздействие (ДОСВ).

 

д) основни цели на плана/програмата;

Основната цел на плана е да разгледа навигационните обекти и обслужващи съоръжения само в акваторията на т.н. „Созополски гаван”, да се  планират и формулират конкретни действия за реконструкция и разширение на съществуващото рибарско пристанище и създаване на  условия за защитени лодкостоянки.

Главната цел на екологичната оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

 

Основната задача на плана ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 67800. 501. 474, 67800. 501. 481, 67800. 501. 539, кв. 154 по КК на гр. Созопол и ПУП-ПП за пристанищната акватория, гр. Созопол, община Созопол, обл. Бургас за обект : Разширение и реконструкция на общинско пристанище Созопол, е да осигури предпоставките Община Созопол да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013г.), приоритетна ос 2, мярка 2.3. за изграждане , рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване(на улов), с всички необходими съоръжения .

 ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 

1.       Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.

2.       Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;

3.       Издадена е положителна оценка на качеството на Доклад за оценка степента на въздействие за ПУП-ПП с писмо Изх.№ ЕО-107/19.08.2016год на МОСВ

 

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

 

    Кмета на община Созопол.

 

4.Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 

·        Одобряване на Екологичната оценка - МОСВ

·        Одобряването на „Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол” - Национален експертен съвет.

 

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с плана и  доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

 

Публичен достъп до Екологична оценка, Нетехническо резюме, ДОСВ и справка за проведени консултации е осигурен от Община Созопол чрез официалния сайт на Община Созопол и на административен адрес:

пълен пощенски адрес: 8130 гр. Созопол, площад „Хан Крум „ № 2 във фронт офиса на община  Созопол и в стая 27  всеки работен ден от 9.30 до 16 часа,

Лицe за контакти: : инж. Мадлен Вълчева  -  Началник отдел ”Инвестиционна политика и екология ”

Телефон за връзка : 0550 2 57 25 ;  0884 311 552 , е-mail :   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

6. Срок за изразяване на становище по ЕО

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 18.11.2016.

 

7. Начин на изразяване на становищата:

 Писмени становища могат да се депозират на адрес:

 Община Созопол , област Бургас, пълен пощенски адрес: 8130 гр. Созопол, площад „Хан Крум„ № 2, фронт офиса на община  Созопол

 

Лицe за контакти: : инж. Мадлен Вълчева  -  Началник отдел ”Инвестиционна политика и екология" Телефон за връзка : 0550 2 57 25; 0884 311 552, е-mail :   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Свързани документи:

·        Екологична оценка,

·        Нетехническо резюме,

·        ДОСВ

·        Справка за проведени консултации.

·        Копие ПУП-ПП 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30