НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

1.В Раздел ІV

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл.21ал.(2).придобива следния текст:

Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на ЗПФ, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.

 

2.В Раздел V

Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

В чл. 29 се правят следните  изменения и допълнения

Ал.(2) (Отменя се)

Ал.(5) (нова) Кметът на общината в процедура на финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

Ал.(6) (нова )В рамките на срока по ал.4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общински съвет.За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

 

3.В Раздел VІ

Приемане бюджета на общината

Чл.30 ал.3 С решението по ал.2 общинският съвет одобрява и:

(текстовете по т.1 и 2 придобиват следната редакция):

т.1.максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи , финансирани за сметка на помощи и дарения;

т.2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;

(5) (нова) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината в процедура по финансово оздравяване, се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

 

(6) (Предишна ал.5) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1.друг размер на ограниченията по ал.3,т.1 и 2;

2.общинските бюджети да включват и други показатели.

            (7) (Предишна ал.6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от Кмета на общината.

 

4.Раздел VІІ „а“ (нов)

Общини с финансови затруднения

4.1Допълват се нови чл.43а – чл.43л

Чл.43а. (1) Общината е с финансови затруднения, когато са налице три или повече от следните условия:

1.не се спазват фискалните правила по чл.32, ал.1и2 от ЗПФ;

2.наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

3.наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

4.наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;

5.бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;

6.осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.

(2) По преценка на министъра на финансите, ако общината е с финансови затруднения, може да бъде подпомогната с временен безлихвен заем.

Чл.43б.(1) Когато се открива процедура за финансово оздравяване на общината с цел постигане финансова устойчивост и стабилност , периода е от една до три години.

(2) Интересите на местната общност се вземат впредвид при откриване на процедура за финансово оздравяване на общината.

Чл.43в.Министерството  на финансите осъществява наблюдение на общината и при установяване на наличие на три или повече условия по чл.130а от ЗПФ, министърът на финансите уведомява кмета за предприемане на действия по откриване на процедура по финансово оздравяване.

Чл.43г.Министерството  на финансите всяко тримесечие публикува информация за финансовото състояние на общината и издава методически насоки и указания по прилагането на чл.130а, ал.1 от ЗПФ, които се публикуват на интернет страницата на МФ.

 

Откриване на процедура по финансово оздравяване

Чл.43д.(1) Кметът на общината ежегодно в срок до 10 март извършва оценка за наличие на условията по чл.43а  от наредбата към края на предходната година.

(2) Когато е установено наличие на три или повече  от условията  по чл.43а от наредбата, кметът на общината уведомява общинския съвет в 7- дневен срок и предлага да бъде открита процедура по финансово оздравяване.

(3) Общинският съвет, в 10-дневен срок от уведомлението, с решение  прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. взима решение за:

1.открива процедура за финансово оздравяване;

2.възлага на кмета да изготви план  за оздравяване и същият да се предложи за  публично обсъждане с местната общност;

3.определя срок за изготвянето на плана , който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок  за провеждане на публичното обсъждане, който не може да е по-кратък от 14 дни.

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, общинския съвет с решение определя срока на процедурата и приема плана за финансово оздравяване.

(5) Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане под формата на временен безлихвен заем от ЦБ с решенията по ал.3.и ал.4

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл.44а, ал.1 от наредбата, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година,като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

 

План за финансово оздравяване на общината.

Изпълнение на плана

Чл.43е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:

1.система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2.индикатори за изпълнение, които оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч.мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала и график за изпълнението им;

3.управленски, организационни, правни, финансови, технически и други действия за осъществяване на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4.оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5.други мерки за финансовото оздравяване на общината.

(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината  и на общинския съвет за изпълнението  на предвидените в него мерки и дейности.

(3) Когато общината има просрочени задължения, към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на задълженията, която включва: оптимизация на разходите, мерки за повишаване събираемостта на приходите, график за обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане.

(4) В случаите когато общината е в процедура по финансово оздравяване, кмета изпраща предварително плана за оздравяване  за съгласуване от министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общински съвет.

(5) След приемането му от общинския съвет, планът по ал.4 се изпраща на министъра на финансите.

(6) Кметът на общината всяко тримесечие  публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

 

Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово  оздравяване

Чл. 43ж.(1) Министърът на финансите може да отпусне за сметка на централния бюджет временен безлихвен заем за изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината, чийто план е съобразен със становището  на министъра на финансите.

(2) Временен безлихвен заем по ал.1 се отпуска при условия определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.

(3) За заемите по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.105 и чл.106 от Закона за публичните финанси.

Чл.43з.(1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл.43ж, ал.1.

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, когато е в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

Чл. 43и.Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл.43е от наредбата. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема , когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

Чл.43к.(1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет, на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заема по чл.43ж, ал.1 от наредбата, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото й състояние, като при изпълнението на плана  са постигнати:

1.намаление на просрочените задължения;

2.бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;

3.устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;

4.повишена събираемост на собствените приходи;

5.намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.

2) Кмета на общината отправя искане към министъра на финансите за допълнителна субсидия не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

(3) Към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

 

Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване наобщината.

Чл. 43л. (1) Ако общината излезе от състояние на финансово  затруднение, по предложение на кмета, общинският съвет може да прекрати процедурата за    финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок.

(2) Предложението за предсрочно прекратяване на процедурата на плана за финансово оздравяване и подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

 

5.В Раздел VІІІ

Отчет на общинския бюджет

В чл.44.(1)(изменена) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

В чл.44.(5)(изменена) Общинският съвет след обсъждането по ал.4 приема отчета по ал.1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

 

Допълнителни разпоредби

§3.(нов)Измененията и допълненията към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол (Приета с решение № 682 от 15.11.2013 г. на Общински съвет гр.Созопол) влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет Созопол.

 

 

В Приложение № 1 към чл.29 ал.2 и чл.43д от настоящата наредба се правят следните допълнения:

І.Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет се създават следните нови точки:

т.6.( нова) Кмета на общината извършва ежегодно до 10 март оценка за наличие на условия за финансово оздравяване на общината и уведомява за това Общински съвет в 7 дневен срок с предложение за откриване на процедура по финансово оздравяване.( чл.43д от наредбата.).

т.7.(нова) Общинският съвет в 10- дневен срок от уведомлението, взима решение за откриване на процедура по финансово оздравяване, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.( чл.43д от наредбата).

т.8.(нова) В 7 дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, Общински съвет с решение определя срока на процедурата,

който не може да бъде по-дълъг от един месец  и приема плана за финансово оздравяване, който предварително е съгласуван с министъра на финансите.

т.9.(нова) Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане  под формата на временен безлихвен заем от ЦБ

ІІ Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет  за изпълнението и приключването на  общинския  бюджет

В т.2. думите „31 декември на следващата година“ се заменят с “ не по-късно от 30 септември на  годината, следваща отчетната година.“

 

Приложение 2 към чл.37 от наредбата

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94 ал.3т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ (свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения)

В т.8 думите „ не надвишават 30 на сто „  се заменят с думите „ не надвишават 50 на сто „.


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930