НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Проект за промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

  • ПДФ
  • Печат

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ще бъдат предложени на общински съвет следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост:

1. В Чл.12 съществуващия текст става ал.1 и се създава ал.2 със следното съдържание:

„(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.1, Кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.”

2Чл.14 се отменя.

3. Създава се чл.15а със следното съдържание:

„Чл.15а (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.

(2) Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.

(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1 - 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.”

4. В глава осма се допълва заглавието и същото придобива следната редакция: „РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

5. Създава се чл.95а със следното съдържание:

„Чл.95а (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.

(2) Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински имоти, с изключение на посочените в чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

(3) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" има следните основни функции и задачи с оглед съставянето на актовете за общинска собственост и отразяване на промените по тях:

1. издирва и завзема незаетите от общината имоти и вещи - общинска собственост;

2. съставя актовете за общинска собственост на имотите и актовете за поправка на актовете за общинска собственост, отбелязва действията по управление или разпореждане с тях, както и отписването на имотите от актовите книги;

3. съхранява втория екземпляр от вписаните актове за общинска собственост, както и досиетата към тях;

4. създава и поддържа главния регистър за публичната общинска собственост и главния регистър за частната общинска собственост;

5. прави проверки и издава удостоверения за наличието или липсата на реституционни претенции към общински имоти;

6. издава удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за общинска собственост;

7. издава удостоверения за наличието или липсата на съставени актове за общинска собственост;

8. вписва в Службата по вписванията утвърдените актове за общинска собственост и актовете за поправка.

6. Създава се чл.95б със следното съдържание:

„Чл.95б (1) Регистрите с актовете по чл. 95а са публични. Заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" е длъжни да дава справки по актовете за общинска собственост при поискване.

(3) Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска собственост може да бъде и устна.

(4) Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено искане за справка.

(5) В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по ал. 3 Отдел "Правни дейности и управление на собствността" издава служебно удостоверение или копие от искания документ. При получаване на копие от документи се събират такси по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

 (6) Отдел "Правни дейности и управление на собствността"  може да откаже исканата справка, при условие че исканата информация ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна.

(7) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" не предоставя информация за общинските имоти, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930