НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.)

Проект за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.)

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх.№ 2-08-00-5

Гр.Созопол,07.06.2016год.

 

До Общински съвет

СОЗОПОЛ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО:Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).

 

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

 

                Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ , публикувани в ДВ бр.32 от 22,04, 2016г. е публикуван нов раздел VIII  „Данък върху таксиметров превоз на пътници” за въведен нов данък,който е в сила от  01.01.2017г. В чл.61ф от ЗМДТ  е фиксиран срок – 30 октомври ,до който Общинските  съвети  в Наредбата за местните данъци ежегодно определят конкретният размер на данъка от диапазона по закон от 300,00 до 1000,00лв годишно, като за 2017г. срока за определянето му е 30 септември 2016г. (пар.3 от ПЗР към закона за допълнение на ЗМДТ,ДВ бр.32/2016г.).На основание на горното са необходими  допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

                Във връзка с горното и на основание чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

                предлагаме на Общински съвет Созопол да приеме следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

                На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол,като се създава нов раздел VII в глава II,както следва:

    

           В гл.II, раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници”(нов)

 

Чл.59.(в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

 

Чл. 60..(в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници  в абсолютна сума е  1000,00 лв. Определя се ежегодно срок до 31 октомври за следващата година.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

 

Чл. 61. ( в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

 

Чл. 62. (в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

Чл. 63. (в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

Чл. 64. (в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

Чл. 65. (в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда наДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Катя Стоянова

Зам.Кмет на

Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930