НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Рибарски пристанища община Созопол”

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Рибарски пристанища община Созопол”

  • ПДФ
  • Печат

 

  1. I.СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 1 С този правилник се определят устройството, дейността и организацията на работата на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”, наричано накратко „предприятието”.

Чл. 2 (1) Предприятието е юридическо лице по смисъла на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост, със седалище град Черноморец,Община Созопол.

Чл. 3 Предприятието има фирмено наименование Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и печат.

Чл. 4 (1) Предприятието управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на общинските пристанища.

(2) Общинския съвет предоставя безвъзмездно на предприятието имущество - публична и частна общинска собственост, определено с решение на Общински съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

(3) Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” е специализирано звено на Общината за управление на общинското имущество – земи, сгради и съоръжения на териториите на пристанищата в общината, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на пристанищните дейности и услуги в пристанищните територии.

Чл. 5 Общинският съвет, като едноличен собственик на активите, предоставени на общинското предприятие, взема решение относно:

1. изменяне и допълване решението за създаване на Общинското предприятие;

2. преобразуване и закриване на предприятието;

3. изменение на Правилника за организацията и дейността му;

4. за предоставяне или отнемане на общинско имущество.

Чл. 6 Предприятието извършва следните дейности:

1.управление, изграждане, разширение, поддържане, ремонт и реконструкция в/на общински имоти, отредени за пристанища и на други имоти, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура свързани с експлоатацията им, както и предоставяне на свързаните с тях услуги;

2.поддържане на съществуващите подходни канали, пристанищна акватория, вълнолом, защитни съоръжения, зони за подхождане и зони за маневриране;

3. управление и експлоатация на пристанищната инфраструктура;

4. управление и експлоатация на пристанищата по чл.107 и 108 от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р.България /ЗМПВВППРБ/, както и предоставяне на услуги свързани с дейността им.

5. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116 и извършва съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ;

6. пристанищна дейност и свързаното с нея агентийско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност и всяка друга, свързана с пристанищата дейност, незабранена от закона.

7. събиране на пристанищните такси 

8. сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;

Чл. 7 Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи или при необходимост чрез възлагане на обществена поръчка от страна на Общината.

Чл. 8 Поддържането и ремонтите на дълготрайните материални активи се извършва за сметка на Общинското предприятие в рамките на предвидените средства в приходно-разходната сметка.

Чл. 9 Финансовите взаимоотношения на Предприятието с Общината се уреждат на база утвърдена от Общински съвет заедно с общинския бюджет приходно-разходна сметка.

Чл. 10 Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, работи със самостоятелен бюджет и се разчита за своя сметка от името на Община Созопол за данъчни и осигурителни задължения.

Чл. 11 Предприятието води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

  1. II.СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.12 Структурата на Общинското предприятие се определя с правилника за осъществяване на дейността му, приет от Общински съвет, а щатното разписание на предприятието се утвърждава ежегодно от Кмета на общината в рамките на определената в правилника численост.

Чл. 13 Общинското предприятие е с обща численост на персонала 5 бр., както следва:

1. Директор – 1бр.;

2. Боцман – 1 бр.;

3. Моряк – 1 бр.;

4. Счетоводител – 1 бр.;

5 Хигиенист – 1 бр.;

Чл. 14 (1) Общинското предприятие се управлява от директор.

(2) Директорът на общинското предприятие се назначава от кмета на Общината по ред и условия определени от него.

Чл.15 Служителите в Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се назначават и освобождават от длъжност от директора на Общинското предприятие.

Чл. 16 Конкретните права и задължения на служителите в Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се определят с длъжностните им характеристики.

Чл. 17 Трудовите правоотношения се уреждат при спазване разпоредбите на Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред и др. действащи нормативни актове.

Чл.18(1)  Общата численост на персонала на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се определя с решение на  Общински съвет - Созопол.

(2)  Длъжностите и поименното разписание  на служителите на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се утвърждават от Кмета на Община Созопол. Структурата и разпределението на длъжностите са описани в Приложение 1, което е неразделна част от Правилника.

Чл. 19 Директорът изпълнява следните функции:

1. Осъществява ежедневен контрол върху спазването на ЗМПВВППРБ, действащите нормативни актове, свързани с него, Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и решенията на Общински съвет Созопол.

2. Осъществява общо административно ръководство.

3. Изготвя проект на годишна план-сметка за дейността на предприятието.

4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити.

5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.

6. Организира и контролира обществения ред и пропускателния режим в пристанищата.

7. Съгласува ремонтно-строителните дейности на територията на пристанищата.

8. Организира охраната, почистването и поддържането на пристанищните територии.

9. При необходимост участва в подготовката на процедури по ЗОП и контролира изпълнението на сключените договори.

10. Изготвя предложения чрез Кмета на общината до Общински съвет свързани с дейността на Предприятието, включително участие по проекти финансирани от държавата и/или по структурните фондове на Европейския съюз, както и проект за Тарифа в пристанищата за предоставяне на услуги по чл.116-116а.

11. Съставя актове, установяващи отделни нарушения по предоставени му пълномощия от Кмета на Общината.

  1. III.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 2 и чл.53 от Закона за общинската собственост.

§ 2. Правилникът е приет с Решение № …… по Протокол № ….. от …………. г. на Общински съвет Созопол и влиза в сила от влизане в сила на решението.

 

 

Приложение №1

 

Длъжност

 

Брой служители

Образование

 

Вид право-отношение

Код по НКП

Директор

1

висше

трудово

 11206006

Боцман

1

висше/средно

трудово

83502001

Моряк

1

висше/средно

трудово

83502006

Счетоводител

1

висше/средно

средно

трудово

 24116004

Чистач-хигиенист

1

 

средно

трудово

 91120004

ОБЩО

5

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930