НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актове Проект за изменения в Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол

Проект за изменения в Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

1.В Глава ІІІ, Раздел ІІ , Чл.21 се правят следните изменения и допълнения:

 Създават се нови:

      Ал.(2) (нова с решение ……..)Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите , под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени в тази наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

       (3) (нова с решение…….) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;

4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;

5.  в други случаи, определени в закон.

      (4) (нова с решение ………)Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Изменят се :

Ал.(2) става ал.(5)

Ал.(3) става ал.(6) , със следното съдържание:

    Ал.6(нова с решение №263/12/21.09.2012г, изм.с реш…………) Наемните цени за търговски нужди не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/. 

2.В Глава VІ,  в раздел І, се правят следните изменения и допълнения:

   

     Чл.68.( изм.с реш…………) Публичните търгове се извършват с явно или тайно наддаване.

 

      Чл.70.(1),т. 2. ( изм.с реш…………) Вида на търга – с явно или тайно наддаване.

 

     Чл.70.(7) .( изм.с реш…………) Обява за публичния търг, включваща размера на таксата, мястото и часовете за получаване на тръжните или конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват чрез един местен вестник, електронен сайт и други подходящи начини най-малко 14 дни преди провеждането. Информация относно публичния търг може да се обяви и чрез уебстраницата на община Созопол.

 

3. В Глава VІ,  в раздел ІІ, се правят следните изменения и допълнения:

Заглавието се променя на „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

4.В Глава VІ, се създава нов раздел ІІа, „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕС ТАЙНО НАДДАВАНЕ” със следното съдържание:

Чл. 82а. Офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване се подава в срока, посочен в акта по чл. 70 ал. 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи  и наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик .

 Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

(2) Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.

Чл. 82б.Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. Председателят на комисията поканва кандидатите, да заемат местата си за участие в търга за съответния обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите кандидати напускат залата.

(2) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на комисията отваря наддавателните предложения по реда на постъпване на офертите и ги обявява гласно.

(3) В случай че предложението не отговаря на обявените условия в заповедта по чл.70, ал.1, участникът се отстранява от търга.

(4) След сравняване на предложенията, за спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена.

(5)  При наличие на две или повече наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен публичен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена при условията на раздел ІІ. Наддаването между кандидатите е задължително. По същия начин се процедира, когато класираният на първо място кандидат се откаже, а на второ място са класирани двама или повече кандидати.

(6) Въз основа на протоколите на комисията, кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия публичния търг, както и втория класиран. 

         Чл. 82в.  В случай, че в резултат на недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил, при условие, че наддавателното предложение, отговаря на изискванията на чл.70, ал.1

Чл. 82г. Депозитите за участие в публичен търг с тайно наддаване не се възстановят в следните случаи:

1. Когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;

2. Когато наддавателното предложение на допуснат участник не отговаря на изискванията на чл.82а, ал.2;

3.   Когато кандидатите, между които се провежда таен публичен търг по чл.82.ал. 5 откажат да наддават. 

4. Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в определения срок;

5.  Когато участникът, който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор, респективно да заплати предложената от него продажна цена.

 

        Чл. 82д .За неуредените в този раздел въпроси се прилагат  Раздел ІІ от Глава VІ и Глава VІІ.

 

5.В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИсе създава нов параграф, със следното съдържание: 

§.2. Навсякаде в тази Наредба , където е записано отдел „ПНОУС” се заменя с отдел „ПДУС”.scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930