НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.)

Проект за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.)

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх.№ 3-08-00-25

Гр.Созопол,11.11.2015год.

 

 

До Общински съвет

СОЗОПОЛ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО:Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).

 

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

 

                Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ , публикувани в ДВ бр.105 от 2014г. в сила от 01.01.2015г. и Предложение по чл.145,ал.1т.6 от ЗСВ на Районна прокуратура Бургас от 20.10.2015г. е необходимо да бъдат направени изменея и допълнения в

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

                Във връзка с горното и на основание чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

                предлагаме на Общински съвет Созопол да приеме следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

                На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :

    

  1. I.В гл.II, раздел I „Данък върху недвижимите имоти”

 

-       Чл.11(1) се изменя така: Данъкът върху недвижимите имоти  /ДНИ/ се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината ,за която е дължим.

-       Чл.11(2) се изменя така: На предплатилите до 30 април  за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

-       Чл.18(1) се изменя така: Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10,ал.1 от ЗМДТ към 1 януари на годината ,за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

-        

  1. II.В гл.II, раздел III „Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин”

 

-       Чл.37(2) се изменя така: Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ  - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

-       Чл.37(...) – създава се нова алинея 4: Декларация по чл.49 ал. 3 от ЗМДТ не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

-        

  1. III.В чл.II,раздел IV „Данък върху превозните средства”

 

-       Чл.40 се изменя и добива следната редакция:  Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице,по реда на чл.54 алинеи от 1до 12 от ЗМДТ.

-       Чл.46(1) се изменя така: Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

-       Чл.46(...) създава се нова алинея 3: Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

       За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в   сроковете по ал. 2. Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

      -     Чл.47 се изменя и добива следната редакция: Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.     

 

 

Панайот Рейзи

Кмет на

Община Созопол

 

 

АП/БЧ/АП

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930