НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.)

Проект за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.)

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх.№ 3-08-00-24

Гр.Созопол,11.11.2015год.

 

 

До Общински съвет

СОЗОПОЛ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО:Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).

 

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

 

                Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ , публикувани в ДВ бр.105 от 2014г. в сила от 01.01.2015г. и 01.01.2016г. и Предложение по чл.145,ал.1т.6 от ЗСВ на Районна прокуратура Бургас от 20.10.2015г. е необходимо да бъдат направени изменея и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.

                Във връзка с горното и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси,

                предлагаме на Общински съвет Созопол да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

                На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.

    

  1. I.В гл.II, раздел I „Такса за битови отпадъци ”

 

- Чл.18 (1) се изменя така:Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и др. 
2. Събиране ,включително разделно ,на битовите  отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за  третирането им. 
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

    Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към

31 декември на предходната година.

         - Създава се нов чл.18а:

            (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.            

     (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци , размерът на таксата се   определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

 

   - чл.19(1) се изменя така: Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

 

    - В ПЗР на НОАМТЦУТОС се създават нови параграфи:

§ 11.  Чл.18а влиза в сила от 01.01.2016г.

§ 12 . Навсякъде в текста на НОАМТЦУТОС ,”Дирекция ПМДТ” се променя като „Дирекция ТИДМДТ”.

 

 

Панайот Рейзи

Кмет на

Община Созопол

 

 

АП/ГГ/АП

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930