НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени и допълнения в Наредбата за управление на общинските пътища

Проект за промени и допълнения в Наредбата за управление на общинските пътища

 • ПДФ
 • Печат

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СОЗОПОЛ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО: Приемане на промени и допълнения в Наредбата  за управление на общинските пътища

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

С Решение № 312 / 11.02.2005г. взето с Протокол № 18, Общински съвет-Созопол е приел Наредба за управление на общинските пътища.

Предвид възникналите нови реалности и предадени нови пътища за стопанисване от Община Созопол, се налага актуализация на съществуващата Наредба в частта й на Глава ІІІ, Раздел ІІІ „ Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения  в обхвата на пътя“.

С предложените промени целим конкретизиране на реда и начина на издаване на Разрешенията за специално ползване на пътя, чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения, съобразявайки се с изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата и Закона за пътищата.

Предвид горе изложеното предлагам Общински съвет – Созопол да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол приема следните промени и допълнения в Наредба за управление на общинските пътища

 1. Глава ІІІ, Раздел ІІІ на Наредбата за управление на  общинските пътища се изменя и придобива следната редакция

Глава ІІІ

Раздел IІІ
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ
 Изграждане на рекламни съоръжения

Чл. 26. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца и се издава по образец съгласно приложение № 1.

(3) Разрешение за специално ползване на пътищата, чрез изграждане на рекламно съоръжение се издава съобразно един от одобрените от управителния съвет на Агенция“Пътна инфраструктура“ типови проекти или съгласуван индивидуален работен проект от Главният Архитект на Община Созопол.

(4) Срокът на разрешението по ал. 1 се удължава при налагане на забрана за строителство в обхвата на пътя, през летният период или извършване реконструкция на пътя - със срока на забраната.

 

Чл.27. Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 26 заинтересуваното лице прилага:

1. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

2.съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя,  декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 26, ал. 3;

3.  нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

4. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице.

 

Чл. 28. (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

1. не са налице основанията за отказ по чл. 19, ал. 1;

2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли - за скоростните пътища, и 500 м от пътни възли и кръстовища - за останалите пътища;

3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;

4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;

5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 300 м за автомагистрали и скоростни пътища и 200 м за останалите пътища;

6.  горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.

(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

1. в зони с ограничена видимост;

2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;

3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;

4. в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях - за скоростни пътища, и 200 м - за останалите пътища;

5. в средната разделителна ивица;

6. изградени като премостващи конструкции над републиканските пътища;

7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи;

8. когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.

 Експлоатация на рекламни съоръжения

Чл. 29. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице, при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване, чрез изграждане на рекламно съоръжение. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен номер.

(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение.

(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

(4) Срокът на валидност на издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение е 10 години.

(5)  В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното рекламно съоръжение, новият собственик е длъжен да уведоми писмено администрацията, управляваща пътя, за настъпилата промяна, която се отразява в публичния регистър, воден от нея, и в издаденото разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да бъде представено нотариално заверено копие от договора за прехвърляне собствеността на съответното съоръжение.

(6)  При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение разрешението за специално ползване на пътищата, чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава на новия собственик за остатъка от срока, определен в старото разрешение.

(7) Всяко рекламно съоръжение трябва да бъде обозначено със стикер, съдържащ информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване, неговия собственик и телефон за връзка.

(8) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл. 57, ал. 4 от Закона за пътищата.

(9) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

 

Чл. 30. (1) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на новоизградено рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване, чрез експлоатация на рекламно съоръжение. При промяна на правото на собственост върху вече изградено рекламно съоръжение таксата за специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик от датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата отговорността е солидарна на стария и новия собственик.

(2) Таксата по ал. 1 е дължима и при извършване на ремонт на рекламното съоръжение, както и при извършване на реконструкция, която не налага демонтаж на съоръжението.

(3) Разрешението за специално ползване, чрез експлоатация на рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице, след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.

(4) Поставяне, демонтиране, смяна на винил, както и всякакви други ремонтни дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на рекламните съоръжения, следва да се извършват само през светлата част на денонощието от лица, носещи отличителен знак (С12) "Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти", по възлагане от собственика на рекламното съоръжение.

 

 

Чл. 30а. Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да поддържат рекламните съоръжения и разположените върху тях рекламни пана в техническа изправност.“

КАТЯ СТОЯНОВА

Зам.-кмет на Община Созопол

 

 

 

Наредба за управление на общинските пътища действаща към момента:

Раздел ІІІ 
Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя 
Чл.26.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията. 
(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от една година.


Чл.27. Към искането за специално ползване по Чл.26 заинтересуваното лице прилага: 
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; 
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; 
3. технически или работен проект за конкретното съоръжение. 
Чл.28.(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато: 
1. не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1; 
2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500 м от пътни възли и кръстовища за общинските пътища; 
3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци; 
4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка; 
5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 200 м. 
(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения: 
1. в зони с ограничена видимост; 
2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети; 
3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези; 
4. в тунели и на разстояние по-малко от 200 м.; 
5. в средната разделителна ивица; 
6. изградени като премостващи конструкции над общинските пътища; 
7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи. 


Чл.29.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията. 
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация. 
(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата. 
(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

 
Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа. 

 

 

Приложение № 1

към чл.26, ал.2

 

РАЗРЕШЕНИЕ

За специално ползване на пътища, чрез изграждане на

___________________________________________________

№ _______________ от ___________г.

На основание чл.26, ал.1 от Наредба за управление на Общинските пътища и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за пътищата, прилагам следните документи:

 1. ___________________________________________________
 2. ___________________________________________________
 3. ___________________________________________________
 4. ___________________________________________________
 5. ___________________________________________________
 6. ___________________________________________________
 7. ___________________________________________________

РАЗРЕШАВАМ

На_____________________________________________________

БУЛСТАТ ________________________________________________

с адрес на управление ________________________________________

Област, община, гр./с., ул./бул., №_______, бл. _____,вх.______, ет.______, ап._______,

Представлявано от  __________________________________________

ЕГН _________________, л.к.№ __________________, сл. тел._____________________,

Да извърши в обхвата / в обслужващата зона на път № _______________, км. _______ , отдясно/отляво при следните условия:

 1. ___________________________________________________
 2. Заинтересуваното лице __________________________________

да изгради за своя сметка съгласно съгласувания проект на път № ____________,

км. _________________________ отдясно/отляво.

 1. Заинтересуваното лице да отстрани за своя сметка всички причинени повреди и нанесени щети по пътя в срок до _____________________ в съответствие с чл. 57, ал.1 от Закона за пътищата.
 2. При отказ на заинтересуваното лице да отстрани повредите в определения от администрацията срок те се отстраняват за негова сметка по реда на чл.57, ал.2 от Закона за пътищата.

 

Кмет на Община Созопол 

 

 

Забележка: когато разрешението се издава на физически лица, посочват се техните лични данни и адрес.

 

Приложение № 2

Към чл.29, ал.3

РАЗРЕШЕНИЕ

За специално ползване на пътищата, чрез експлоатация на

        ___________________________________________________

№ _______________ от ___________г.

На основание чл.26, ал.1 от Наредба за управление на Общинските пътища и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за пътищата, прилагам следните документи:

 1. ___________________________________________________
 2. ___________________________________________________
 3. ___________________________________________________
 4. ___________________________________________________
 5. ___________________________________________________
 6. ___________________________________________________
 7. ___________________________________________________

РАЗРЕШАВАМ

На______________________________________________________

БУЛСТАТ _________________________________________________

с адрес на управление _________________________________________

Област, община, гр./с., ул./бул., №_______, бл. _____,вх.______, ет.______, ап._______,

Представлявано от ________________________________________________________

ЕГН ________________, л.к.№ __________________, сл. тел._______________________

Да експлоатация в обхвата / в обслужващата зона на път № ______________________, км. _____________ , отдясно/отляво при следните условия:

 1. _____________________________________________________
 2. Заинтересуваното лице да отстранява за своя сметка и незабавно всички причинени вследствие на експлоатацията на обекта повреди и нанесени щети по пътя и пътните връзки в съответствие с чл.57, ал.1 от Закона за пътищата. При неизпълнение на това задължение причинените повреди и нанесените щети се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за сметка на заинтересованото лице.
 3. При отказ на заинтересованото лице да отстрани повредите в определеният от администрацията срок, те се отстраняват по реда чл.57, ал.2 от Закона за пътищата.
 4. При прекратяване на експлоатацията на обекта заинтересованото лице уведомява администрацията стопанисваща пътя, за което се съставя двустранен протокол. Ако лицето не уведоми администрацията, таксата се начислява за целия срок на разрешението.
 5. Разрешението се отнема при неспазване на условията, предвидени в него, и при неизплащане на дължимите такси за предходната година.

 

 

Кмет на Община Созопол

 

 

Забележка: когато разрешението се издава на физически лица, посочват се техните лични данни и адрес.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930