НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 22/15.05.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Заповед № 22/15.05.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол

 

З А П О В Е Д

 22 / 15.05.2015г.

                          

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

        На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 14.05.2015г.,  на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : «Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. на територията на Общинско горско предприятие Созопол об. № П-1501 обявен със Заповед № 16 / 29.04.2015г.

                                        

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

 Финтрейд Инженеринг" ООД

77

11.05.2015 г.

15:42

    След  успешно проведен открит конкурс

 

 I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект № П - 1501 «Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. на територията на Общинско горско предприятие Созопол, проведен на 12.05.2015 год. както следва:

На първо място:

              Финтрейд Инженеринг ООД, с ЕИК 202366429, с адрес: гр. Бургас, обл. Бургас, ул. " Одрин " № 124, ет.2 представлявано от Димитър  Джунджуров , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

 -за всички видове СМР    -  19946.00 лв.без ДДС

 с обща цена в размер на 19946.00 /деветнадесет хиляди деветстотин четиридисет и шест / лева без ДДС,

    

 Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата «Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. на територията на Общинско горско предприятие Созопол об. № П-1501 в землището на гр. Созопол  -  „„ Финтрейд Инженеринг ООД

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас. 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

 

 РАЗПОРЕЖДАМ

 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект № П- 1501,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ: /п/

                                                          /Р.Илиев/

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Зап. класиране път.doc)Заповедта49 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2021
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031