НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 34/06.10.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Заповед № 34/06.10.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

 

                        О Б Щ И Н А   С О З О П О Л

ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗОПОЛ

 

 

З А П О В Е Д

 № 34 / 06.10.2014г.

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

        На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 01.10.2014г., назначена със Заповед № 33/30.09.2014 год. на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : «Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1406, в подотдели  – 387б , 387г, 387д - в землището на с. Росен общ. Созопол, обявен със Заповед № 32 /19.09.2014г.

 

                                       

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

„РАДО 2014“ ЕООД

124

30.09.2014 г.

10:16

   

  След  успешно проведен открит конкурс

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект №1406, в подотдели  387б, 387г, 387д -  в землището на с. Росен общ. Созопол, проведен на 01.010.2014 год. както следва:

 

На първо място:

               РАДО 2014ЕООД, с ЕИК 203143824, с адрес: гр. Созопол, ул.”Одеса” №41А, представлявано от Радостин Георгиев Щерионов , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

                                                                                   

-за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад    -  50763.40 лв.без ДДС

 

с обща цена в размер на 50763.40 /петдесет хиляди седемстотин шестдесет и три лв. и 40 ст.  / лева без ДДС,

              

  Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата « Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1406, в подотдели  – 387б, 387г, 387д - в землището на с. Росен , общ. Созопол  - фирма  „РАДО 2014” ЕООД. 

          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1406,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 

 

 ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /Р.Илиев/

 

нч/

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (заповед класир.1406 РАДО 2014.doc)Заповедта52 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30