НачалоПрофил на купувачаСъобщенияРазяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР (строително - монтажни работи) в съществуващо рибарско пристанище в гр.Черноморец, общ. Созопол“

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР (строително - монтажни работи) в съществуващо рибарско пристанище в гр.Черноморец, общ. Созопол“

  • ПДФ
  • Печат

 

            По повод постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в качеството ми на възложител, давам следните отговори на зададени от участници въпроси, както следва:

Въпрос 1:  В Обявлението за обществена поръчка в Раздел III, т.III.2.3. Технически възможности, Изисквано минимално/ни ниво/а е записано: „2.Участника трябва да разполага с минимум следните ръководни и технически лица, които да отговарят на посочените минимални изисквания за квалификация професионален опит: 2 бр. технически ръководители – пътно, транспортно, хидротехническо (или еквивалентно) строителство – Общ професионален опит: минимум 10 години в областта на строителството по специалността. Поне един от ръководителите следва да има участие в реализация на минимум 1 обект, за геозащита и брегоукрепване по диги, скатове, брегове и други“

-            Ще приеме ли Възложителя за позицията технически ръководител специалист магистър инженер геолог-хидрогеолог с опит отговарящ на минималните изисквания, в посочената документация?

-           Ще приеме ли Възложителя за позицията технически ръководител специалист магистър инженер ВиК с опит отговарящ на минималните изисквания, в посочената документация?

-          Ще приеме ли Възложителя за позицията технически ръководител специалист магистър инженер Геодезист с опит отговарящ на минималните изисквания, в посочената документация?

-          Ще приеме ли Възложителя за позицията технически ръководител специалист магистър инженер ССС с опит отговарящ на минималните изисквания, в посочената документация?

 

Отговор 1:  

 

      В Обявлението за обществена поръчка в „РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ” е записано, че : „Допуска се включване в екипа на участника и на лица със специалности, приравнени към посочените по-горе (Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по посочените по-горе)”.

Същото условие е включена и в „Указания и условия за участие в обществената поръчка”, в точка 3.1.4 „Изисквания за технически възможности и квалификация към участниците”

      Разглеждането и оценката на подадените оферти се извършва от помощен орган на възложителя- комисия , определена съгласно изискванията на ЗОП. При работата си комисията ще извършва преценка дали участника отговаря на посочените условия въз основа на представените доказателства - заверени от участника копия на дипломи за завършено образование, удостоверения и др./ на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени професионални автобиографии. Едва на този етап и въз основа на копия от дипломи може да се прецени дали посочените от Вас специалности са приравнени на посочените от Възложителя и дали опита на специалистите съответства на изисквания от Възложителя.

 

 

 

Въпрос 2:  В Обявлението за обществена поръчка в Раздел III, т.III.2.3. Технически възможности, Изисквано минимално/ни ниво/а е записано: „2.Участника трябва да разполага с минимум следните ръководни и технически лица, които да отговарят на посочените минимални изисквания за квалификация професионален опит: 1 бр. инженер ХТС общ професионален опит: минимум 10 години в областта на строителството по специалността и участие в реализация на минимум 1 обект, за геозащита и брегоукрепване по диги, скатове, брегове и други“

-          Ще приеме ли Възложителя за позицията инженер ХТС специалист магистър инженер-хидротехник завършил Хидромелиорация в чужбина с опит отговарящ на минималните изисквания, в посочената документация?

 

Отговор 2:  

 

      В Обявлението за обществена поръчка в „РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ” е записано, че : „Допуска се включване в екипа на участника и на лица със специалности, приравнени към посочените по-горе (Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по посочените по-горе)”.

Същото условие е включена и в „Указания и условия за участие в обществената поръчка”, в точка 3.1.4 „Изисквания за технически възможности и квалификация към участниците”

       Разглеждането и оценката на подадените оферти се извършва от помощен орган на възложителя- комисия , определена съгласно изискванията на ЗОП. При работата си комисията ще извършва преценка дали участника отговаря на посочените условия въз основа на представените доказателства - заверени от участника копия на дипломи за завършено образование, удостоверения и др./ на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени професионални автобиографии. Едва на този етап и въз основа на копия от дипломи може да се прецени дали посочените от Вас специалности са приравнени на посочените от Възложителя и дали опита на специалистите съответства на изисквания от Възложителя.

      Настоящето допълнително писмено разясняване е изпратено и до останалите  лица, закупили тръжна документация по горепосочената процедура и посочили адреси за коресподенция.     

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Отговор_Писмо_-пристанище 1[1].doc)Писмото2903 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031