НачалоПрофил на купувачаСъобщенияСъобщение за класиране и определяне на изпълнител за дейност: "Маркиране, сортиментиране, сеч, извоз и рмзпиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол"

Съобщение за класиране и определяне на изпълнител за дейност: "Маркиране, сортиментиране, сеч, извоз и рмзпиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол"

  • ПДФ
  • Печат

 

 

З А П О В Е Д

№ 3/19.02.2014г.

 

                         

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

        На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 18.02.2014г., назначена със Заповед № 2/14.02.2014 год. на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : «Маркиране, сортиментиране, сеч, извоз и рмзпиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1402, в подотдели  – 413а, 1413а, 1413б, 1363и в землището на гр. Созопол, обявен със Заповед № 1/03.02.2014г.

 

                                       

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

 

„Амон Ра Турс“

20

13.02.2014 г.

10:30

   

  След  успешно проведен открит конкурс, 

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект №1402, в подотдели  – 413а, 1413а, 1413б, 1363и. в землището на гр. Созопол, проведен на 14.02.2014 год. както следва:

 

На първо място:

               „Амон Ра Турс” ЕООД, с ЕИК 147105781, с адрес: гр. Созопол, ул.”Рила” №13, представлявано от Димитър Жеков Жеков , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

-за маркиране, сортиментиране     -    1077.40 лв.без ДДС, 

-за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад    -  9830 лв.без ДДС

 

с обща цена в размер на 10908.00 /десет хиляди деветстотин и осем лева./ лева без ДДС,

              

  Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата «Маркиране, сортиментиране, сеч, извоз и рмзпиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1402, в подотдели  – 413а, 1413а, 1413б, 1363и. в землището на гр. Созопол  - фирма  „Амон Ра Турс” ЕООД. 

           

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1402,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /Р.Илиев/ 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (заповед класир.1402.doc)Заповедта50 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031