НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешения № 764 и 767 от 27.01.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

Решения № 764 и 767 от 27.01.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №767 от Протокол №30 от 27.01.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №67800.1.178, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион, къща за гости и семеен хотел”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №764 от Протокол №30 от 27.01.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане  за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности”. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top