Начало

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

  • ПДФ
  • Печат

МЕМОРАНДУМ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

между

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ,

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА,

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС,

ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ СОЗОПОЛ,

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС“, ГР. БУРГАС

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ”, ГР. СОЗОПОЛ,

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ ОБЩИНСКИ ЯХТ КЛУБ СОЗОПОЛ”, ГР. СОЗОПОЛ,

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО – ГРЪЦКО ПРИЯТЕЛСТВО”, ГР. СОЗОПОЛ,

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – СОЗОПОЛ”,

ГР. СОЗОПОЛ,

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ – ЦАРЕВО”, ГР. ПРИМОРСКО,

„МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД, ГР.СОФИЯ,

„РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД, ГР. СОЗОПОЛ,

„ДИНГ – ПАВЛОВИ И СИЕ” СД, ГР. БУРГАС

И

„МАРИНА СОЗОПОЛ” ЕООД, ГР. СОЗОПОЛ,

Във връзка с желанието и готовността на органите на държавна власт да придадат реално измерение на сътрудничеството с частния сектор и неправителствените организации,   като споделят своя опит и добри практики в областта на интеграция на пристанищната инфраструктура с общинската градска част и с цел осигуряване устойчиво развитие на регионалната политика на територията на община Созопол чрез управление  и модернизация инфраструктурата на Пристанище Созопол, страните се споразумяха за съвместната си работа, както следва:

І. ЦЕЛ :

С меморандума се цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между страните, с цел изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми за развитие и управление  на инфраструктурата на  Пристанище Созопол, за реализиране на съвместни действия в тази насока.

Успешната реализация на настоящото парньорство цели укрепването на пристанищната инфраструктура и позитивните последици от това върху развитието на туристическия продукт на община Созопол, както и изграждане/реахабилитиране на базовата инфраструктура, в това число осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, което е задължително условие както за развитието на местната икономика, така и за осигуряването на добър стандарт на живот на населението.

Целта на партньорството е да бъде дадена възможност за изпълнение на нови обществени функции в затвореното преди това пристанищно пространство. Сътрудничеството трябва да даде нов тласък за развитието на морския туризъм и да гарантира диверсификацията на туристическия поток, привличайки посетители чрез яхтения и круизния туризъм, както и чрез представянето на археологическите и архитектурни културни ценности.

Партньорството цели съхраняване на екологичния баланс и опазването на обектите на културното наследство за превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, като увеличи парковата площ в град Созопол, експонира разкритите археологически културни ценности и превърне индустриалната до този момент зона в зелена такава. Тази реализация ще бъде осъществена без да пострада риболовната индустрия и приходите от рибарство и аквакултури, както и съпътстващите ги дейности на територията на Пристанище Созопол.

Съвместното сътрудничество ще съдейства за увеличаване на видовете, броя и качеството на услугите за граждани и гости на община Созопол, предлагани в района на пристанищната инфраструктура, като митнически, гранични, агентски, брокарски, куриерски, пощенски, финансови и услуги свързани с туризма.

Настоящият проект е средство за мобилизиране на местните и централни ресурси, за интегриране на множество проекти и планове на общинско и регионално ниво, инструмент за повишаване на гражданската активност, динамично развитие на района и отделните общности, възможност за формиране на чувство за единност и съпричастност на населението към развитието на общината.

Идеята на проекта е да се превърне в механизъм за приобщаване и използване на възможностите на европейски и национални програми за регионално развитие, в конкуренцията с другите общини в страната.

ІІ. ПОЛИТИКИ:

С настоящото споразумение ще бъде постигнато хармонично и балансирано развитие и взаимодействие между района на Пристанище Созопол и градската зона в Созопол, като, едновременно с това, бъдат опазени околната среда и културното наследство.

Настоящото сътрудничество ще увеличи възможностите на Пристанище Созопол чрез модернизация, реконструкция и иновативно управление на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на нова такава.

Ще бъдат създадени условия и инфраструктура, подпомагащи и насърчаващи развитието на туризма.

Ще бъдат осигурени реални условия за конкуренция на пристанищните услуги.

Ще бъдат създадени условия Пристанище Созопол да стане предпочитано пасажерско и рибно пристанище.

С партньорството ще бъде осигурена възможност за привлекателна жизнена среда на населението и създаване на условия за превръщане на община Созопол във водеща дестинация на Южното Черноморие, както и за развитието на интегриран морски, селски и културно-исторически туризъм в черноморския басейн .

Партньорството ще позволи идентифициране на възможностите за сътрудничество, които да доведат до ускорено икономическо развитие на общината чрез инвестиции във физически и човешки капитал и до превръщането на община Созопол в европейски пристанищен град с модерна пристанищна инфраструктура и развита туристическа индустрия.

Партньорството ще гарантира изграждането на устойчиво развитие в община Созопол, постигане на висок жизнен стандарт и съхраняване на екологичния баланс и културното наследство за превръщане на общината  във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, както и създаване на стандарт за градска среда в общността на черноморските градове.

ІІІ. ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ:

Разработване на експертизи, становища и регионални стратегии, касаещи развитието на морския туризъм и гарантиращи диверсификацията на туристическия поток, привличайки посетители чрез яхтения и круизния туризъм.

Предлагане на решения за адаптиране на  съществуващата инфраструктура към иновативна визия за  превръщане на община Созопол в дестинация за интегриран морски, селски и културно – исторически туризъм.

Обединяване на усилията за постигане на интегрирана политика в управлението и развитието на пристанищната инфраструктура на гр. Созопол, като се отчитат преди всичко интересите на обществото, въз основа на принципите на устойчиво развитие и предизвикателствата, произтичащи от членството на България в Европейския Съюз.

Функционално обвързване на градската част с пристанищната инфраструктура и преструктурирането им за създаване на високоорганизирана среда за развитие на морския бизнес, търговията и туризма в града и общината.

Създаване на практически условия за развитие на икономическия комплекс и на туристическата индустрия.

ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Източници на финансиране могат да бъдат средства от структурните фондове и проекти по оперативни програми, по които страните в настоящото споразумение са допустими бенефициенти.

Вземането на решения следва да бъде основано на знанието и обратната информация, постъпила на местно и регионално ниво при различни обстоятелства. Този принцип следва да бъде прилаган на всички нива.

Взетите решения следва да са основани на сътрудничеството между национално, областно и общинско ниво, както и в координация с ангажираните към меморандума неправителствени организации.

Страните приемат да прилагат подходите за интегрирана политика и премахване на бариерите, които пречат на прилагането й. Вземането на решенията следва да е по–близо до гражданите в съответствие с Договора за създаване на Европейски съюз, Маастрих 1992г., в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и необходимост, които изискват предприетите действия да не надхвърлят това, което е необходимо за постигане целите на Договора и настоящия меморандум.

Страните се споразумяват да съдействат и одобряват, в рамките на своите компетенции, всички действия, които подпомагат  реализацията на настоящия меморандум след подписването му. Страните делегират всички необходими правомощия на своите представители, свързани с изпълнение на техните задължения по настоящото споразумение.

Страните приемат възможностите, които ЕС може да предложи чрез:

- осигуряване на нормативна и финансова рамка за насърчаване взимането на решения;

- установяване на стандарти и осигуряване на оперативна съвместимост;

- промотиране на изследователска работа и прилагане на най – добрите практики;

- премахване на бариерите от секторните политики на ЕС;

- изпълнение на ролята на катализатор;

- осигуряване на финансова помощ.

Всички нива на управление и всички заинтересовани страни приемат принципа на  „споделена отговорност” при и по повод поетите с настоящия меморандум отговорности.

Настоящият меморандум е изготвен в 3 оригинални екземпляра, с осигурено копие със заверка „вярно с оригинала” за участниците и влиза в сила след подписването му от представителите на страните.

28 ноември 2013г.

Гр. Созопол

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,

Д-Р ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ

Министър на културата

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА,

ДАНАИЛ ПАПАЗОВ

Министър на транспорта, информационните

технологии и съобщенията

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,

Проф.д.с.н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Министър на земеделието и храните

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ,

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА

Министър на регионалното развитие

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ

Министър на вътрешните работи

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Министър на околната среда и водите

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

И ЕНЕРГЕТИКАТА,

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

ЗА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”,

ИЛИЯН ТЕНЕКЕДЖИЕВ

Директор на

ТП”Пристанищна   инфраструктура”

ЗА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС,

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ СОЗОПОЛ,

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА

Директор

ЗА РД „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС“,

КАПИТАН ЖИВКО ПЕТРОВ

Директор

ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ,

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на община Созопол

ЗА ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ”,

КИРИЛ АРНАУТСКИ

Председател на Управителния съвет

ЗА СНЦ „ ОБЩИНСКИ ЯХТ КЛУБ СОЗОПОЛ”,

ДИМИТЪР БИШКОВ

Председател на Управителния съвет

ЗА СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО – ГРЪЦКО ПРИЯТЕЛСТВО”,

АСПАСИЯ ПОРОЖАНОВА

Председател на Управителния съвет

ЗА СНЦ „РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – СОЗОПОЛ”,

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Председател на Управителния съвет

ЗА СНЦ „МИРГ ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ – ЦАРЕВО”,

КОСТАДИН  МАРХОЛЕВ

Упълномощен представител

ЗА „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД,

СТЕФАН БОСТАНДЖИЕВ

Председател на Съвета на директорите

ЗА РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД,

ПЛАМЕН КАМБУРОВ

Управител

ЗА „ДИНГ – ПАВЛОВИ И СИЕ” СД,

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

Представляващ

ЗАМАРИНА СОЗОПОЛ” ЕООД,

АНА ПАНАЙОТОВА

 

Упълномощен представител

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930