НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А

О Б Я В А

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 664, т.1.2. от 30.10.2013г., съгл. т.2 от Протокол № 9/18.11.2013г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот   с номер ІІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство,   целият с площ от 568 кв.м.

Начална тръжна, цена на имота е в размер на 12220/дванадесет хиляди двеста и двадесет лева/, без ДДС

Стъпка за наддаване367,00лв./триста шестдесет и седем лева/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 1222,00лв./хиляда двеста двадесет и два лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300

Цена на тръжната документация24,44лв./двадесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  03.12.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 13.01.2014год. за втора тръжна сесия

Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 03.12.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 13.01.2014год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  04.12.2013г. от 14.30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 14.01.2014г. от 14.30 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ :   ……………………………..

/Панайот Рейзи/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031