Начало

Нов прием за потребители и лични асистенти

 • ПДФ
 • Печат

Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3.3

 

Социалната политика на община Созопол навлиза във нова фаза. Разнообразни и широкообхватни социални услуги предоставяни на жителите на населените места в общината са основен акцент в социалната стратегия и приоритет в работата на общинската администрация през последните шест години. Резултатите от реализираните мерки и амбицията за все по-качествени социални услуги доведе до надграждане и създаване на устойчивост, която създава сигурност у потребителите на социалните услуги. Една такава услуга, която община Созопол предоставя в продължение на три години е услугата „ личен асистент“.

 

Във връзка с осъществяване на Трети прием на кандидати за лични асистенти и кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз уведомяваме, че ще реализира Етап 3.3, който включва:

1. Набиране на кандидати за потребители, с цел актуализиране на списъците с потенциалните потребители на социалната услуга в община Созопол;
2. Набиране на кандидати за лични асистенти, с цел актуализиране на Банка на личните асистенти в община Созопол;

Кой може да кандидатства?

1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

2. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Кой не може да кандидатства?

 • лица, попаднали в обхвата на подпомагане по реда на ЗИХУ, които към момента ползват социални услуги в домашна среда по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” или по други проекти/програми;
 • кандидати за лични асистенти – пенсионери по възраст.

Предоставяне на социалната услуга при свободна часова квота – от 02.01.2014 година.

Желаещите да ползват услугата „Личен асистент” Етап 3.3 подават заявление по образец до кмета на Община Созопол във Фронт-офиса на адрес гр.Созопол, пл. Хан Крум №2 от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г..

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

1. Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие);

2. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);

3. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);

4. Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);

5. Декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред;

6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от специалисти – служители на Дирекция „Социално подпомагане” Созопол.

Всеки кандидат за личен асистент прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

1. Документ за самоличност (копие)

2. Автобиография

3. Свидетелство за съдимост

4. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

6. Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

8. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

9. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично

Окончателният подбор на кандидат – потребителите и на личните асистенти ще бъде направен от Комисия за оценка и подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Созопол.

Одобрените потребители и лични асистенти ще бъдат уведомени писмено за включване в проекта.

За допълнителна информация по проекта: на телефон 0550 / 25711.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930