НачалоОбяви и съобщенияОбяви8 бр. обяви за продажба на недвижимим имоти

8 бр. обяви за продажба на недвижимим имоти

 

  •           На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 568 от 28.06.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 134.332, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 2117кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 3 450/три хиляди четиристотин и петдесет лева/.

           Стъпка за наддаване170,00/сто и седемдесет/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 345,00/триста четиридесет и пет/лева. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300

                Цена на тръжната документация20,00/двадесет/лева, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  05.11.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 25.11.2013год. за втора тръжна сесия

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 05.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 25.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  06.11.2013г. от 14.00часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 26.11.2013г. от 14.00 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

 

 

  •           На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 568 от 28.06.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 134.332, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 2117кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 3 450/три хиляди четиристотин и петдесет лева/.

           Стъпка за наддаване170,00/сто и седемдесет/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 345,00/триста четиридесет и пет/лева. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300

                Цена на тръжната документация20,00/двадесет/лева, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  05.11.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 25.11.2013год. за втора тръжна сесия

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 05.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 25.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  06.11.2013г. от 14.00часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 26.11.2013г. от 14.00 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

 

 

  •          На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 616, т.2.4. от 30.09.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.54, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10001кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 100130/сто хиляди сто и тридесет  лева/.

Стъпка за наддаване2 000,00/две хиляди/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 10 000,00 /десет хиляди/лева.

                Цена на тръжната документация200,26/двеста лева  и 0.26ст./лева, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  06.11.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия

         Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

    Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 06.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  07.11.2013г. от 15.30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 27.11.2013г. от 15.30 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

 

 

  •                  На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 616, т.2.3. от 30.09.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.55, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 100130/сто хиляди сто и тридесет  лева/.

Стъпка за наддаване2 000,00/две хиляди/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 10 000,00 /десет хиляди/лева.

                Цена на тръжната документация200,26/двеста лева  и 0.26ст./лева, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  06.11.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 06.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

 

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  07.11.2013г. от 15.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 27.11.2013г. от 15.00 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

  

 

  •                На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 616, т.2.2. от 30.09.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.56, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 100130/сто хиляди сто и тридесет  лева/.

Стъпка за наддаване2 000,00/две хиляди/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 10 000,00 /десет хиляди/лева.

                Цена на тръжната документация200,26/двеста лева  и 0.26ст./лева, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  06.11.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 06.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  07.11.2013г. от 14.30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 27.11.2013г. от 14.30 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

  

 

  •              На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 616, т.2.1. от 30.09.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.57, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 100130/сто хиляди сто и тридесет  лева/.

Стъпка за наддаване2 000,00/две хиляди/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 10 000,00 /десет хиляди/лева.

                Цена на тръжната документация200,26/двеста лева  и 0.26ст./лева, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  06.11.2013г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

    Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 06.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 26.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  07.11.2013г. от 14.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 27.11.2013г. от 14.00 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

 

 

  •           На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 625, т.2.2. от 30.09.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новообразуван имот № 134.253 по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 602кв.м.

            Начална тръжна, цена на имота е в размер на 5750/пет хиляди седемстотин и петдесет  лева/

           Стъпка за наддаване – 285,00лв./двеста осемдесет и пет/ лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 575,00лв./петстотин седемдесет и пет /лева. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300

                Цена на тръжната документация20,00/двадесет/лева, без ДДС.

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 05.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 25.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  06.11.2013г. от 15.00часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 26.11.2013г. от 15.00 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

  

 

  •           На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 625, т.2.1. от 30.09.2013г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новообразуван имот № 134.255 по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 585кв.м.

           Начална тръжна, цена на имота е в размер на 5590/пет хиляди петстотин и деветдесет лева/

           Стъпка за наддаване270,00лв./двеста и седемдесет/лева.

            Размер на депозита за участие в процедурата – 559,00лв./петстотин педсете и девет /лева. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300

                Цена на тръжната документация20,00/двадесет/лева, без ДДС.

                Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 05.11.2013год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 25.11.2013год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  06.11.2013г. от 14.30часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 26.11.2013г. от 14.30 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

                Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930