Начало

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, СЕЛО АТИЯ

  • ПДФ
  • Печат

Настоящата процедура за подбор на персонал в социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” се основава на Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед РД 01 – 964 от 30.10.2012 г. от Министъра на труда и социалната политика, както и приложение № 3А към нея „Длъжности за изпълнение на стандарти и критерии за персонал в ЦНСТ за деца с увреждания”; Договор BG051PO001-5.2.12-0009-С0001 проект „У дома” и приложенията към него; Ръководство за  конкретен бенефициент по изпълнение и управление на проект по процедура за директно предоставяне BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Община Созопол обявява свободните работни места чрез публикации в местните медии и/или чрез поставяне на информационни табели на обществено достъпни места. В обявата се посочват:

? Условията, на които трябва да отговарят кандидатите:

- Да имат необходимото изискуемо за съответната позиция образование;

- Да имат желание да се грижат за деца с увреждания;

? Документите, които трябва да представят:

- попълнено заявление по образец;

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- копие от диплом за завършена степен на образование;

- копие от сертификати за квалификации, курсове, обучение и др.

? Крайните срокове за подаване на документите ще бъдат публикувани.

Оценката на кандидатите преминава през два етапа:

I. Оценка на документите, предоставени от кандидатите, желаещи да предоставят социални услуги

Данните от оценката се въвеждат в таблица (Приложение 1), като присъждането на точките по отделните критерии става по следния начин:

  1. По критерий  “Образование”

Оценяването на образованието се извършва въз основа на представения документ за завършена образователна степен. Кандидатът получава 1 точка, ако е завършил средно образование, 2 точки –ако е завършил висше или полувисше образование.

 

  1. По критерий “Професионална квалификация”

Първата стъпка при оценяването на професионалната квалификация е да се определи нейния тип или вид. Под “професионална квалификация” следва да се разбира обемът и съдържанието на професионалните компетенции (знания и умения), придобити в хода на завършеното образование и/или в процеса на трудовата реализация и стаж. В този смисъл професионалната квалификация не е производна единствено на завършеното образование, а на цялостния професионален опит на личността, т.е. освен образованието се отчита и  професионалната реализация. В идеалния случай, когато личността е упражнявала специалността, придобита в рамките на образователната система, тогава образованието и стажът се допълват и сравнително лесно и еднозначно може да се прецени вида на притежаваната професионална квалификация. По-често срещани в практиката обаче са  други случаи:

· Лицето е завършило основно или общо средно образование и не притежава никаква специалност – професионалната му квалификация в този случай следва да се прецени съобразно реалната му трудова ангажираност и длъжностите, които е заемало;

· Лицето е завършило средно професионално или висше (в т.ч. и полувисше) образование с определена специалност, но изобщо не я е упражнявало впоследствие в професионалния си път – професионалната квалификация в този случай ще бъде определена въз основа на реалните трудови дейности, извършвани от лицето;

· Лицето е завършило средно професионално или висше (в т.ч. и полувисше) образование с определена специалност, работило е известно време по нея, след което се е насочило към други дейности – това е най-трудният за преценка случай, в който към първоначалните професионални компетенции трябва да се добавят и тези, придобити единствено в процеса на трудовия опит, като в зависимост от количественото им съотношение (според срока на тяхното упражняване) и тяхната актуалност (в началото на професионалния път или непосредствено преди периода на безработица), може да се говори за водещи и фонови (вторични, допълнителни, спомагателни) компетенции.

След като видът на професионалната квалификация бъде определен, се пристъпва към оценяване на нейната приложимост за извършването на социални услуги, като кандидатът може да получи максимум 3 точки.

В Приложение 2 е дадена таблица за оценка на притежаваната професионална квалификация спрямо приложимостта й за извършването на социални услуги.

Ако професионалната квалификация на кандидата не попада в обхвата на посочените в таблицата професионални направления и професии, на кандидата се присъждат 0 точки.

 

  1. По критерий “Опит в предоставянето на социални услуги/работа с хора”

При предварителния подбор на кандидатите, извършван въз основа на документи, наличието на опит в предоставянето на социални услуги или от работата с хора може да се прецени само в рамките на професионалната реализация на кандидата. За наличие на такъв опит може да се говори тогава, когато кандидатът има трудов стаж в някоя от следните области: предоставяне на социални услуги, социални науки и дейности, образование и възпитание, здравеопазване, религия, услуги за населението и личността.

С други думи, ако на кандидата вече са присъдени точки по предходния критерий – професионална квалификация, се счита, че той има натрупан опит и от работа с хора. В зависимост от продължителността на този опит се присъждат между 1 и 4 точки по следната скала:

· Опит над 5 години – 4 т.

· Опит между 2 и 5 години – 3 т.

· Опит до 2 години – 2 т.

· Опит до 1 година – 1 т.

· Без опит – 0 т.

Много често опитът в предоставянето на социални услуги е неформален, доколкото се придобива извън рамките на професионалните ангажименти и отговорности. Подобно “неосъзнато” предоставяне на социални услуги е, например, оказването на помощ и подкрепа на член на семейството, роднина, съсед или приятел. Този неформален опит следва да бъде изяснен и следователно, оценен, в хода на събеседването с кандидата.

Максималният брой точки, които може да се получи от оценката на документите на кандидатите е 9 точки.

 

II. Оценка на кандидатите чрез провеждане на събеседване

Доставчикът сформира комисия, която да проведе събеседването с кандидатите. В комисията участват следните представители на общинска администрация Созопол, както ръководителят и координаторът на Договор BG051PO001-5.2.12-0009-С0001 проект „У дома”.

По време на интервюто се оценяват интелектуалните способности, професионалните умения и личните качества на кандидатите, като членовете  на комисията могат да ползват Приложение 3, съдържащо въпроси за полуструктурирано събеседване.  Всеки член на комисията попълва формуляр за събеседване. Оценка на кандидатите от събеседването се получава като средноаритметична стойност от оценките на членовете на комисията, като максималният брой точки е 12.

Крайната оценка  за всеки кандидат се получава като сбор от оценката на документите и оценката от събеседването. Данните се обобщават. Кандидати получили 8 или по-малко точки се считат за неподходящи да работят по Договор BG051PO001-5.2.12-0009-С0001 проект „У дома”. Тяхното наемане и включване може да стане само по изключение, на основание на убедителна аргументация и при пълното единодушие на всички членове на Смесената комисия.

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930