НачалоОбяви и съобщенияОбявиОткрит конкурс с предмет: "Рехабилитация, почистване, престъргване и осветляване на стари горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2013г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол"

Открит конкурс с предмет: "Рехабилитация, почистване, престъргване и осветляване на стари горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2013г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол"

 

З А П О В Е Д

                                                                     

№ 8-Z-954 / 22.07.2013

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по сеч, извоз, сортиране и рампиране  на дървесина, както и подобряване и поддържане на достъпа за защита на горските територии от пожари в общински горски територии на Община Созопол и аа основание чл. 10, ал. 1, т. 15 и т. 20 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,   

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе открит конкурс за Рехабилитация, почистване, престъргване и осветляване на стари горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2013г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”, както следва: 

- Рехабилитация, почистване, престъргване на стари горски пътища – с прогнозна дължина 18 600 м. с първоначална максимална цена за 1м3 изкопна маса 2,15 лв. без ДДС.

- осветляване на стари горски пътища – с прогнозна площ от 64 дка. с първоначална максимална цена за 1дка почистена площ 41,00 лв. без ДДС.

2. Гаранцията за участие се внася по сметка на Община Созопол № IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00:, BIC IORTBGSF: ТБ „Инвестбанк АД, клон Созопол или в брой в касата на Община Созопол всеки работен ден от 8:00ч до 16:00 ч. до 01.08.2013г. 

Размер на гаранцията за участие е определен в абсолютна сума и е в размер – за обект №П1301 – 1001,40лв. и за обект №П1302 – 329,50лв.

Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

3. Срок за изпълнение на възложените дейности – 30.09.2012 год. за обект П1301 и 30.08.2013год. за обект П1302.

      4. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

           За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 02.08.2013г. в Община Созопол, адрес: Созопол, пл. „Хан Крум” №2 запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие

в/ копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или извлечение от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговски регистър

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

 

 Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да има на разположение:

       Минимални изисквания за необходима техника, както следва:

За Обект № П1301:

-          Товарен автомобил – самосвал – 1 брой;

-          Верижен булдозер –  2 броя;

-          Моторен трион – 2 броя;

-          Храсторез – 2броя.

За Обект № П1302:

-          Товарен автомобил – самосвал – 1 брой;

-          Верижен булдозер –  1 броя;

-          Моторен трион – 1 броя;

-          Храсторез – 1 брой.

Доказателства, че разполага с необходима техника за изпълнение на поръчката:

– Документи или заверено извлечение от счетоводните книги на сметка 204 за ДМА при собствена техника, договори за покупко – продажба или друг документ, доказващ, че техниката е собствена;

– Копия от договори за наем. Наетата механизирана техника следва да бъде регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и чл. 2 от Наредба № 7 от 23.03.2010г. за реда и условията за регистрация на земеделската техника, горската техника и машини за земни работи

– За механизирата техника се представят копия от свидетелствата за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и чл. 2 от Наредба № 7 от 23.03.2010г. за реда и условията за регистрация на земеделската техника, горската техника и машини за земни работи, издадена от МЗХ.

  Минимални изисквания за необходимите работници, както следва:

За Обект № П1301:

– пътни работници – 4;

– машинист/водач на товарен автомобил – самосвал – 1;

– машинист/водач на верижен булдозер – 2;

За Обект № П1302:

– пътни работници – 2;

– машинист/водач на товарен автомобил – самосвал – 1;

– машинист/водач на верижен булдозер – 1;

Списък на лицата, които ще участват в изпълнение на поръчката.

–   Доказателства, че разполага с необходимите работници за изпълнение на поръчката.

– Документ за правоспособност на лицата, които ще извършват операциите с механизираната техника.

– Свидетелство за управление на МПС /СУМПС/ за съответната категория – за лицата, които ще извършват дейностите;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта

ж/ Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е работил в горите от ГТ;

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в ценовото си предложение цена за куб.м. и дка и обща максимална стойност на обкта; Цената се посочва в български лева без ДДС.

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия  от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

 

5. Гаранция за изпълнение е парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 3 % (един процент) от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката.

Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на Община Созопол:  IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00:, BIC IORTBGSF: ТБ „Инвестбанк АД, клон Созопол или на касата на Община Созопол, а банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора.

 

6. Срок на валидност на офертите – 45 дни.

7. Критерии за оценка на офертите е най – ниска цена. Предложена цена равна или по – висока от първоначалната няма да бъдат разглеждани. 

8. Участниците следва да подават оферти за целия обем на възлаганата дейност по обекти.

             9. Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена от касата на  Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2  в срок до 12.00 часа на 02.08.2013г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

10. Участниците желаещи да участват в търга подават необходимите документи до 16.00 часа на 02.08.2013г.  в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

11. Конкурса ще се проведе на 05.08.2013 год.  от 11.00  часа  в сградата на Общинско горско предприятие Созопол, пл. Черно море №1, ет.2.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 11.00 часа на 09.08.2013г., с място за провеждане: в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

           12. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен дeн до 01.08.2012 год., от 08.00 часа до 14.00 часа след представяне на документ за закупена тръжна документация.

13. Утвърждавам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед.

       14.Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2  

         e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. "> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

         web-site: http://www.sozopol.bg/

       

        Лице за контакт:

        Мария Дандарова - Старши специалист “Лесничей”, GSM 0884311538

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ:

Кмет на Община Созопол

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Заповед_ремонт_път.doc)Заповедта2808 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930