НачалоЕкологияЕкологияУведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на сградa за курортен отдих в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45, местност „Аклади” землище на гр. Черноморец, община Созопол”

Уведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на сградa за курортен отдих в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45, местност „Аклади” землище на гр. Черноморец, община Созопол”

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73 от 2007год.)

 

 

"Изграждане на сградa за курортен отдих в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45, местност „Акладиземлище на гр.Черноморец, община Созопол

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 

 • Тенко Атанасов Янев
 • Гр.Бургас, к-с „Изгрев”, бл.34, вх.Б, ет.3

 

 

1. Информация за възложителя:

1.1 Име, седалище и ЕИК на юридическото лице

            Тенко Атанасов Янев

1.2. Пълен пощенски адрес

            Гр.Бургас, к-с „Изгрев”, бл.34, вх.Б, ет.3

 

2. Обща информация за инвестиционното предложение:

Инвестиционната идея предвижда изграждане на сградa за курортен отдих и басейн в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45,, местност „Акладиземлище на гр.Черноморец, община Созопол с капацитет за около 100 обитатели за целия имот. Към сградата ще се осигурят около 10 паркоместа. Предвижда се и подземен паркинг за 10 паркоместа. Имотът ще бъде обграден с лека ограда от жив плет и достъпът ще бъде ограничен. Площта на имота е 2591 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”.

Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез тръбопровод и ел.провод, явяващи се отклонение от инфраструктурната мрежа, изградена за обслужване на съседните до имота вилни сгради.

Подгряването на вода за битови цели ще се извърши с електрически бойлери. Отоплението и охлаждането ще става с климатични инсталации, използващи само разрешени хладилни агенти.

Транспортният достъп до посочения имот ще стане посредством съществуващ път, обслужващ района, с който имотът граничи в посока югоизток и североизток.

За третиране на отпадъчните води от обекта ще се изгради площадкова канализация и собствено локално пречиствателно съоръжение. При проектирането и изграждането му ще се спазят изискванията на действуващите Норми за проектиране на канализационни системи – БСА, бр.9 / 10 от 1989 г. Формираните утайки, както и пречистените отпадни води (за събирането на които ще се изгради резервоар с подходяща вместимост), ще се предават за последващо третиране на ВиК оператор, с който ще бъде сключен договор за извозването и приемането им. Не се предвижда напояване на зелените площи с пречистени отпадъчни води.

С оглед осигуряване на устойчиво развитие, преди работното проектиране Възложителят ще потърси съдействие от собствениците на съседни имоти с цел проучване на възможностите за изграждане на обща за района ВиК система и обща локална ПСОВ, обслужващи и прилежащи терени с оглед по-добра ефективност, поддръжка на съоръженията и по-добър контрол над процеса на пречистване. На следващ етап на проектиране ще се определи окончателното местоположение, капацитета на ЛПСОВ, както и технологията на пречистване.

ЛПСОВ ще функционира до въвеждането в експлоатация на ПСОВ-Созопол, което е предвидено съгласно инвестиционно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап", с възложител: Община Созопол, и включването на отпадъчните води от района в цитираната ПСОВ.

Ще бъдат предвидени слънчеви батерии за подгряване на вода за битови цели. Отоплението и охлаждането ще става с климатични инсталации, използващи само разрешени хладилни агенти.

Предвидените показатели за застрояване са съобразени с попадането на имота в зона “А” на Черноморското крайбрежие съгласно ЗУЧК и са следните: Плътност на застрояване – 20 %, Кинт. – до 0,5, минимално озеленена площ – 70 %, като минимум 50 % от тази площ е за дървесна растителност и височина на застрояване до 7,00 м.

 

 

а) Местоположение на инвестиционното предложение

 • населено място – землището на гр. Черноморец;
 • община – Община Сзозопол;
 • поземлен имот - 81178.8.45;
 • площ на имота – 2591 кв.м.

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45,, местност „Акладиземлище на гр.Черноморец, община Созопол с капацитет за около 100 обитатели за целия имот. Към сградата ще се осигурят около 10 паркоместа. Предвижда се и подземен паркинг за 10 паркоместа. Имотът ще бъде обграден с лека ограда от жив плет и достъпът ще бъде ограничен. Площта на имота е 2591 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”.

 

 

Сателитна снимка, указваща местоположението на ПИ № 81178.8.45

 

Предвидените показатели за застрояване са съобразени с попадането на имота в зона “А” на Черноморското крайбрежие съгласно ЗУЧК и са следните: Плътност на застрояване – 20 %, Кинт. – до 0,5, минимално озеленена площ – 70 %, като минимум 50 % от тази площ е за дървесна растителност и височина на застрояване до 7,00 м.

 

Представена е скица, показваща разположението на имота;

 

 

ПИ№ 81178.8.45

 

 

б)Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

      Проектиране и ново строителство на заявената сграда и инфраструктура: реализирането на строителството ще се извърши на един етап и в рамките максимум на една година от получаване на строителното разрешение. Основните изкопни и строителни работи е предвидено да се извършват през есенно-зимния период, когато времето е влажно и активния курортен сезон е приключил.

 

Строителните дейности ще се осъществят при следните етапи:

 • ограждане на строителната площадка;
 • изкопни дейности за основите на сградата, басейна, ЛПСОВ и резервоара;
 • груби строителни дейности;
 • външни и вътрешни довършителни дейности;
 • свързване със съществуващата инженерна инфраструктура;
 • благоустройство и озеленяване;
 • въвеждане в експлоатация.

Засега възложителят не е заявил развиването в бъдеще на други дейности на територията на обекта, освен горе цитираната.

На този етап не е разработена и не е предвидена програма за прекратяване дейността на сградата и възстановяване на съществуващите територии и ландшафт. Срокът за експлоатация на сградите е лимитиран от срока за годност на монолитно построената сграда.

 

в)Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Имотът, предмет на разработката с площ от 2591 кв.м., попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка, с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г).

ЗЗ “Бакърлъка” е разположена на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от град Созопол. По-голямата част от площта и представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците, включително няколко острова (Свети Иван и Петър, както и Света Анастасия), както и част от териториалните води на България на няколко километра от брега до Аркутино. Територията и се простира от долината на Росенска река на запад и обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино.

         Предмет на опазване в защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077 са следните видове птици:

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръс­тиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Сив жерав (Grus grus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Малка черног-лава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Го­лям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan);

 

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гму­рец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Среден нирец (Mergus serrator), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Голям свирец (Numenius arquata), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка бу-ревестница (Larus canus), Пчелояд (Merops apiaster), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

В границите на защитената зона се забранява:

- залесяването на пасища, ливади и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

- използването на пестициди и минерални торове в пасища;

- косенето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност в периода от 1 март до 15 август;

- паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

- изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с е обща площ 2591 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”.

Всичко това показва, че на тази територия и около имота няма редки, застрашени от изчезване защитени растения и растителни съобщества.

Общата оценка при огледа на терен е, че местообитанието е от вторичен тип, формирано е при непрекъсната човешка намеса и не попада в приоритетните за охрана хабитати в България, включени в Приложение № 1 към чл.6, ал.1, т.1 към Закона за биологично разнообразие.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в заобикалящата обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт. По отношение на фауната, също се отчита непосредствената близост до обслужващи общински пътища и от там недобрите условия за трайно наличие на редки и защитени видове, включително и диви птици.

      От описанието на настоящото състояние на терена и от вида на инвестиционното предложение става ясно, че с изграждането на ЛПСОВ няма да се увреди пряко или косвено ценно за защитената зона местообитание. Имотът не притежава характеристиките на откритите пространства с ксеромезотермна растителност. Той не представлява и крайбрежно местообитание.

Защитена зона „Бакърлъка” е част от миграционния път на птиците „Via Pontika”. Имотът, в който попада инвестиционното предложение, е подложен на изразено антропогенно въздействие. Настоящото инвестиционно предложение няма да промени съществено картината на района. Пролетната и есенната миграция на щъркелите, пеликаните и соколоподобните птици ще преминава високо над имота. Както и до сега богатото биологично разнообразие ще бъде запазено в планинската и гористата част на  НАТУРА 2000 мястото «Бакърлъка».

Твърде вероятно в района е прелитане на различни видове водолюбиви птици от разредите Charadriiformes (различни видове чайки) и Ciconiiformes (Ciconia ciconia L.), различни видове чапли и др. По време на есенна и пролетна миграция над района на имота се наблюдава да прелитат видове, включени в Приложение 1 на Директива 79/409, като: розов пеликан, черен щъркел, бял щъркел, осояд, белоопашат мишелов (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел, белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Тези птици преминават транзитно, на голяма височина над района и осъществяването на инвестиционното предложение в имота, както в етап строителство, така и дейност на съоръжението, няма да попречи на ритъма на тяхната миграционна активност. От тези птици, в имота не гнезди нито един вид. Изграждането на ЛПСОВ няма да възпрепятстват миграцията им. Възможни обитатели на района (главно по време на търсене на храна) са и представителите на нощните грабливи птици от разред Strigiformes (домашна кукумявка, забулена сова и др.).

  Гнездящата фауна на района включва традиционни за тази част на страната видове, такива като врабчета, лястовици, късопръста чучулига, дебелоклюна чучулига, турилик и др. Последните видове са консервационно значими и защитени, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Присъствието им е свързано не със спецификата на местообитанията и растителността, а с географското разположение и микроклиматичните особености на региона. Тези традиционни представители на птиците са свикнали с човешко присъствие и с реализиране на предложението те няма да бъдат изместени от терена.

Ключовите за зоната елементи са обявените със Заповеди защитени територии по реда на Закона за защитените територии. На територията на Община Созопол са разположени следните защитени територии съгласно Закона за защитените територии:

От категорията Защитени местности в границите на Община Созопол попадат:

-          ЗМ „Бакърлъка – разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. Thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;

-          ЗМ „Блатото” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 29.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1938 от 03.07.1970г. Цели на обявяване: за опазване на естествено находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L);

-          ЗМ „Казаков вир” - разположена до с. Индже войвода. Тя е обявена за опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор и естествени местообитания на редки растителни и животински видове;

-          ЗМ „Колокита/Коренята” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 65.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1754 от 16.06.1970г. Цели на обявяване: Опазване на фиорди и скални образувания;

-          ЗМ „Острови Св. Иван и Св. Петър”- разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област: Бургас. Площ: 20.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1065 от 24.11.1993г. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици;

-          ЗМ „Раков дол” - разположена до с. Габър. Тя е обявена с цел опазване на естествените местообитания на редки и защитени видове птици;

-          ЗМ „Стария соват” - разположена до с. Присад. Тя е обявена за опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червената книга на НР България и в списъка на застрашените видове в Европа;

-          ЗМ „Тясната река” - разположена до с. Вършилово и с. Индже войвода. Тя е обявена с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

От категорията Природни забележителности в границите на Община Созопол попадат:

-          ПЗ „Блатото Алепу” - разположено до с. Равадиново, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 166.70 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.709 от 22.07.1986г. Международен статус: Рамсарска конвенция. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие. Отстои на 9.2 км. по права въздушна линия в югоизточна посока от разглеждания имот;

-          ПЗ „Водениците” - разположена до с. Извор. Целта на обявяване е опазване на скални образувания;

-          ПЗ „Агалина” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 27.20 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.878 от 25.11.1980г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и специфична крайморска растителност и животински свят;

-          ПЗ „Пясъчни дюни в м. „Каваците” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 24.0 хектара. Документи за обявяване: Заповед No.2109 от 20.12.1984 г. Цели на обявяване: Находища на редки видове;

-          ПЗ „Нос Червенка” - разположена до гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 2.10 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.4051 от 29.12.1973г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и естествени местообитания на защитени и редки видове;

-          ПЗ „Пясъчни дюни - м. Алепу” - разположена до с. Равадиново. Целта на обявяването е опазване на пясъчни дюни;

ПЗ „Пясъчни дюни между к-г Златната рибка и к-г Градина” - разположена до гр. Созопол и е с площ 11 531.20  дка. Целта на обявяване е опазването на редки видове.

От защитените територии най-близо до инвестиционното предложение се намира ПЗ „Нос Червенка” (на около 500-600 м.).

Поради отдалечеността на имота и характера на инвестиционното предложение, с реализирането му по никакъв начин няма да се засегнат цитираните Защитени територии.

      Описаното състояние на площта и подобието на околните терени изключва възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни животински екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Бакърлъка”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта.

Очаква се заселване на синантропни видове по сградите и декоративната растителност, с които ще се озелени терена. Направеният общ преглед във връзка с разположението на инвестиционното предложение спрямо ЗЗ „Бакърлъка” с код BG 0002077 за съхранението на дивите птици показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в тази защитена зона.

Предвижда се грубите строителни дейности да се извършат извън размножителния сезон на птиците, за да се избегне евентуално безпокойство на случайно присъстващи видове. Това следва и от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие, поставящ под защита по време на размножаване всички представители на дивата фауна.

Изводи от оценката:

 • С реализирането на предложението не се очаква загуба на местообитания. Ще бъдат частично засегнати местообитания без висока консервационна стойност.
 • Не се очаква съществено негативно въздействие от строителството на обекта върху птиците и техните местообитания, предмет на опазване на защитената зона.
 • Реализирането на предложението няма да наруши нормалния ход на миграцията на реещите се птици.
 • ? Реализирането на предложението няма да повлияе съществено и върху останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.
 • Предложението не е в остро противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. Изграждането на сградата, басейна и ЛПСОВ при предвиждане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху средата е напълно съвместимо с предназначението на защитената зона.

г) Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др. строителство:

Инвестиционната идея предвижда изграждане на сградa за курортен отдих и басейн в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45,, местност „Акладиземлище на гр.Черноморец, община Созопол с капацитет за около 100 обитатели за целия имот. Към сградата ще се осигурят около 10 паркоместа. Предвижда се и подземен паркинг за 10 паркоместа. Имотът ще бъде обграден с лека ограда от жив плет и достъпът ще бъде ограничен. Площта на имота е 2591 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”.

Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез тръбопровод и ел.провод, явяващи се отклонение от инфраструктурната мрежа, изградена за обслужване на съседните до имота вилни сгради.

За басейна ще се предвиди оборотна водоснабдителна система – водата ще се пречиства в оборотен цикъл, като се подава непрекъснато около 10% свежа вода. Основната схема на работа на прилаганите обикновено басейни е следната: водата постъпва в басейна чрез преливниците в компенсаторен резервоар, филтрира се, коригира се рН, обеззаразява се и чрез дюзи (с отделни линии) се връща в басейна. Загубената от вълново преливане, изпарение, обем на хора и промивки на филтрите вода се възстановява директно в компенсаторния резервоар чрез неговата автоматизация.

Водите в басейна са условно чисти води :

Обикновено за басейните се предвижда оборотна система. Филтрирането на водата в стандартните басейни се осъществява във филтърно отделение. От промивките на филтрите се получава незначително количество отпадъчна вода, която ще се включи в локалното пречиствателно съоръжение и оттам към черпателния резервоар. Вследствие на предвидените методи на пречистване, качеството на този поток отпадъчни води се очаква да бъде по-добро от това на битово-фекалните, като единствено съдържанието на хлориди може да бъде по-високо (резултат от обеззаразяването), като рН на водата се поддържа до 7,0-7,2.

 

Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси:

 • Създаване на плътни ограждения преди започване на строителството около имота, с цел запазване състоянието на съседните парцели по време на строителството на сградата, ЛПСОВ и басейна;
 • Монтиране на слънчеви батерии на покривите на сградата за отопление на вода за битови нужди, която при необходимост ще се доподгрява с електрически бойлери;
 • Полагане на топлоизолационни материали по външните стени за постигане на оптимални топлотехнически показатели на сградите, с цел икономия на енергия при климатизация на помещенията;
 • Провеждане на рекултивационни мероприятия след завършване на строителството;
 • Озеленяване на 70 % като половината е осигурена с дървесна растителност, съобразена с естествената растителност на района;
 • Създаване на тревни площи и градини с цветя.
 • Спазването на тези мероприятия ще доведе до минимални въздействия върху околната среда и най-вече физическата ерозия на почвата се ограничава до 30 % от общата площ на имота.

Строителството на сградата, включва следните процеси:

 • Подготвителни работи;
 • Изграждане на площадкова канализация и собствено локално пречиствателно съоръжение, и поставяне на водоплътен резервоар за събиране на пречистените води;.
 • Изкопни работи за полагане на основите;
 • Строителни работи, а именно полагане на арматура, изливане на бетони, съгласно конструкциите на сградите, зидарии и др. до изграждане на покривите. Измазване на сградата вътрешно и външно, като се следи за полагане на изискуемите топлоизолационни материали, с цел икономии на топлина през зимата и на електроенергия за поддържане на климатичните условия в сградите през лятото;
 • Довършителни работи във връзка с благоустрояване на район, почистване и превеждане в съответствие на евентуално засегнати съседни площи.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси и инертни материали: пясък, чакъл, филц, баластра, цимент, вар и вода. Ще се използва електроенергия от изградената електропреносна мрежа. Ще се изгради собствен трафопост за нуждите на имота.

При експлоатацията на обекта ще се използва вода.

За отвеждане на битово-фекалните води се предвижда пречистването им в ЛПСОВ и извозване на пречистените води и утайките до ПСОВ.

При строителството ще се използва електроенергия, както и по време на експлоатацията на сградата при климатизацията на помещенията. За отоплението на водата през лятото се предвиждат слънчеви батерии и оползотворяване на слънчевата енергия.

Доставката на инертни материали (пясък, чакъл, речна баластра) ще се осигурява от лицензирани строителни фирми.

Дървесни материали за крепежни елементи ще се доставят от фирми на пазара, занимаваща се с тази дейност.

По време на строителството няма да се използват терени и да се нарушава техния ландшафт извън площадката на инвеститора с цел депониране на изкопаните земни маси.

- Необходимост от нова инфраструктурапътища, електроснабдяване и ВиК:

Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез тръбопровод и ел.провод, явяващи се отклонение от инфраструктурната мрежа, изградена за обслужване на съседните до имота вилни сгради.

Транспортният достъп до посочения имот ще стане посредством съществуващ път, обслужващ района, с който имотът граничи в посока югоизток и североизток.

 

3. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Одобряването на инвестиционното предложение ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон - Главен Архитект и Кмет на Община.

 

 

Приложение:

Приложение:

1.Документ за платена такса;

2.Писмо на РИОСВ-Бургас с изх№ 803 от 20.02.2013г.;

3.Скица на поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45,, местност „Аклади” землище на гр.Черноморец, община Созопол;

4.Протокол от Експертен съвет по устройство на територията към Община Созопол №2/2013 г.;

5.Настоящата информация на електронен носител;

6.ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 81178.8.45,, местност „Аклади” землище на гр.Черноморец, община Созопол.

 

 

 

 

Възложител:…………………

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Uvedomlenie 4l.10 - 4ernomorec - 81178.8.45.doc)Уведомлението336 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829