НачалоПрофил на купувачаСъобщенияСъобщение за спецификации към Решение № 30 от 03.06.2013 с предмет „Доставка на Дизелово гориво Б6 необходимо за РДНО-Созопол и Газьол за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради”

Съобщение за спецификации към Решение № 30 от 03.06.2013 с предмет „Доставка на Дизелово гориво Б6 необходимо за РДНО-Созопол и Газьол за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради”

  • ПДФ
  • Печат

 

 

Съобщение за спецификации към Решение № 30 от 03.06.2013 с предмет „Доставка на Дизелово гориво Б6 необходимо за РДНО-Созопол и  Газьол за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради” по реда на чл.90, ал. 1т.11 от ЗОП

Обект на поръчката е доставки на стоки определени от списък предлажен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ съгласно приложение към чл.38, ал.1. от ППЗОП.

 

 

ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ № 2/………….2013 г.

 

към Договор за борсово представителство № …………/…………..2013 г.

 

ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:

 

1. Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

2. Наименование на стоката: Газьол за отопление.

3. Характеристика: Газьол за отопление, с акцизна ставка 50 лв./1000 л. съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове.

4. Количество: 166 000 л. (сто шестдесет и шест хиляди литра) + 30%

5. Качество /по БДС, по анализно свидетелсто, по оглед/: съгласно БДС и “Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” приета с Постановление на МС №156/15.07.2003 г. обн. в ДВ № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 36 от 10.05.2011 г.

6. Опаковка: наливно

7. Произход /производител/: Европейски съюз

8. Година на производство /заделяне/: 2013 г./2014 г./2015 г.

9. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС

10. Модул на делимост: 1 /един/ контракт

11. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на  обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача с автоцистерна за доставка и развоз.

12.  Място на предаване: франко обекти на територията на Община Созопол, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата Поръчка-спецификация.

13. Срок на доставка и срок на договора: доставка до 3 /три/ работни дни след всяка писмена заявка, договорът влиза в сила от 28.12.2013 г. и е със срок от 2 (две) календарни години.

14. Франкировка: франко обекти на територията на Община Созопол, съгласно Приложение № 1.

15. Максимална цена /без ДДС/: Цена на 1000 литра без ДДС, увеличена до 2,5% (две цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за отопление, с включени транспортни и товарно-разтоварни работи франко обектите на територията на Община Созопол, съгласно Приложение № 1.

16. Условие на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Газьол за отопление е цена на 1000 литра без ДДС увеличена до 2,5% (две цяло и пет процента) от действащата цена на "Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за отопление в деня на получаване на стоката, след подписване на приемо-предавателния протокол, представяне на Декларация за съответствие на качеството на течните горива и издаване на фактура. Продавачът предоставя заверен документ на цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за отопление към датата на всяка доставка.

17. Включени разходи в цената: транспортни и товарно - разтоварни разходи.

18. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактури към платците, съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящата Поръчка-спецификация.

19. Срок за плащане на цената: до 20 (двадесет) календарни дни след представяне на фактура.

20. Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, фактура, складова бележка, превозен документ и други/: Приемо-предавателен протокол и Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

 

 

 

21. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: измерване чрез уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка.

22. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима контролна организация.

23. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: за количество – в момента на приемане на стоката в присъствие на представител на Продавача и представител на Купувача /Доверител/; за качество – до 10 (десет) работни дни след излизане на пробите за качество.

24. Гаранция и обезпечения /депозит/ относно изпълнението на Договора за покупко-продажба:  Продавачът внася депозит в размер на 1% (един процент) от стойността на борсовия договор с ДДС.

25. За неизпълнение на задължения по договора неустойката е 1% (един процент) от стойността на неизпълнението с ДДС.

26. Документация на стоката: Декларация за съответствие на качеството на течните горива, Приемо - предавателен протокол, фактура и заверен документ на цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол за отопление към датата на всяка доставка.

27. Срок на валидност на поръчка-спецификацията: до 30 /тридесет/ работни дни.

28. Възнаграждение: 0,4% (нула цяло и четири процента) от стойността на сключения борсов договор.

29. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми.

30. Други уговорки: При подписване на борсовия договор Продавача представя на Довереника документи по чл. 47  и чл. 48  от Закона за обществените поръчки.

 

               Настоящата Поръчка-спецификация е неразделна част от Договора за борсово представителство.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

към Поръчка-спецификация № 2/…………… 2013 г.

 

 

 

 

С П И С Ъ К

 

на обектите на територията на Община Созопол,

които се зареждат с Газьол за отопление

 

 

1. Административна сграда на Община Созопол.

 

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и закрит плувен басейн към него – гр. Созопол

 

3. Основно училище „Христо Ботев”  – гр. Черноморец

 

4. ОДЗ  „Здравец” - гр. Созопол

 

5. ЦДГ  „Снежанка” - гр. Созопол

 

6. ЦДГ „Делфинче” – гр. Черноморец

 

7. ЦДГ „Веселинка” – с. Зидарово

 

8. Кметство Черноморец – гр. Черноморец

 

         

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

към Поръчка-спецификация № 2/…………… 2013 г.

 

 

 

 

СПИСЪК

 

на самостоятелни платци  на територията на Община Созопол,

които се зареждат с Газьол за отопление

 

 

1. Община Созопол – гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2

   БУЛСТАТ: 000057236, ИН по ЗДДС: BG 000057236, МОЛ: Панайот Рейзи

за следните обекти:

   - Административна сграда на Община Созопол.

   - ОДЗ  „Здравец” - гр. Созопол

   - ЦДГ  „Снежанка” - гр. Созопол

   - ЦДГ „Делфинче” – гр. Черноморец

   - ЦДГ „Веселинка” – с. Зидарово

 

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Созопол, ул. „Каваците” №9А

     БУЛСТАТ: 000042736, МОЛ: Димитринка Щерионова

 

3. Основно училище „Христо Ботев”  – гр. Черноморец, ул. „Дружба” №4А

     БУЛСТАТ: 000042891, МОЛ: Йорданка Станчева

 

4. Кметство Черноморец – гр. Черноморец, ул. „Оборище” №3

    БУЛСТАТ: 0000572360016, МОЛ: Добри Добрев

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ № 1/………….2013 г.

 

към Договор за борсово представителство № …………../…………..2013 г.

 

ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:

 

1. Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

2. Наименование на стоката: Дизелово гориво Б6.

3. Характеристика: Дизелово моторно гориво с 6% биодизел, съгласно чл. 47, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници.

4. Количество: 58 000 л. (петдесет и осем хиляди литра) + 30%

5. Качество /по БДС, по анализно свидетелство, по оглед/: съгласно БДС и “Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” приета с Постановление на МС №156/15.07.2003 г. обн. в ДВ № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 36 от 10.05.2011 г.

6. Опаковка: наливно

7. Произход /производител/: Европейски съюз

8. Година на производство /заделяне/: 2013 г./2014 г./2015 г.

9. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС

10. Модул на делимост: 1 /един/ контракт

11. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на  обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача с автоцистерна за доставка и развоз.

12.  Място на предаване: франко Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол.

13. Срок на доставка и срок на договора: доставка до 3 /три/ работни дни след всяка писмена заявка, договорът влиза в сила от 28.12.2013 г. и е със срок от 2 (две) календарни години.

14. Франкировка: франко Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол.

15. Максимална цена /без ДДС/: Цена на 1000 литра без ДДС, увеличена до 2,5 % (две цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б6, с включени транспортни и товарно-разтоварни работи франко Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол.

16. Условие на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Дизелово гориво Б6 е цена на 1000 литра без ДДС увеличена до 2,5% (две цяло и пет процента) от действащата цена на "Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б6 в деня на получаване на стоката, след подписване на приемо-предавателния протокол, представяне на Декларация за съответствие на качеството на течните горива и издаване на фактура. Продавачът предоставя заверен документ на цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б6 към датата на всяка доставка.

17. Включени разходи в цената: транспортни и товарно - разтоварни разходи.

18. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура.

19. Срок за плащане на цената: до 20 (двадесет) календарни дни след представяне на фактура.

20. Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, фактура, складова бележка, превозен документ и други/: Приемо-предавателен протокол и Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

21. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: измерване чрез уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка.

22. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима контролна организация.

23. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: за количество – в момента на приемане на стоката в присъствие на представител на Продавача и представител на Купувача /Доверител/; за качество – до 10 (десет) работни дни след излизане на пробите за качество.

24. Гаранция и обезпечения /депозит/ относно изпълнението на Договора за покупко-продажба:  Продавачът внася депозит в размер на 1% (един процент) от стойността на борсовия договор с ДДС.

25. За неизпълнение на задължения по договора неустойката е 1% (един процент) от стойността на неизпълнението с ДДС.

26. Документация на стоката: Декларация за съответствие на качеството на течните горива, приемо - предавателен протокол, фактура и заверен документ на цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б6 към датата на всяка доставка.

27. Срок на валидност на поръчка-спецификацията: до 30 /тридесет/ работни дни.

28. Възнаграждение: 0,4% (нула цяло и четири процента) от стойността на сключения борсов договор.

29. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми.

30. Други уговорки: При подписване на борсовия договор Продавача представя на Довереника документи по чл. 47  и чл. 48  от Закона за обществените поръчки.

 

               Настоящата Поръчка-спецификация е неразделна част от Договора за борсово представителство.

 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Поръчка-спецификация2013.doc)Съобщението63 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031