НачалоОбяви и съобщенияПУП - графична част

Изработени и одобрени ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП - графична част

  • ПДФ
  • Печат

 

ПУП-ПУР от ОТ 715 до ОТ 172 в м-ст Буджака

ПУП-ПП за обект: „Изграждане на колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол

ПУП-ПП за обект"Довеждащ до ДСО - местен път", землище гр.Черноморец

ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800 8.624 и ПИ 67800 8.150 в м. Буджака, гр. Созопол

ПЗ от ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.53.52, 67800.53.82 и 67800.53.143, м. "Мапи", з-ще гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.54.44 и улична регулация Мапи

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.3.81 и улична регулация в местност "Мисаря", землище на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800 44.125

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800 3,40

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.53.130, местност "Мапи", землище гр.Созопол

ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ll 274, кв. 31, ПИ 67800.501.236, гр. Созопол

ПУП-ПП за Обект:„Кабелиране на ВЛ 20кV „Аполония“, ПС „Приморско“ в участък от СРС №20 до СБС №20/1 (отклонение към ТП „ВСП Смокиня“) преминаваща през ПИ 67800.9.193, м. „Синетудис“, з-ще гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.60.76

ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 8-Z-420/26.03.2018 г.

ПУП-ПП за обект: "Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в, м. "Каваци", з-ще гр .Созопол

ПУП-ПР за УПИ VII-279 в кв.31 по плана на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ81178.61.106, местност Митков мост, землище гр.Черноморец - графична част

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.5.133, местност "Буджака", землище гр.Созопол

ПУП - ПРЗ за ПИ67800.1.67 и ПИ67800.1.71, местност "Пейчов мост", землище гр.Созопол

ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І-54.191 /ПИ с идентификатор 67800.54.191 по КК на гр.Созопол/ в м."Каваци" по план на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XVIІ-8.117 /ПИ с идентификатор 67800.8.117 по КК на гр.Созопол/ в м."Буджака" по план на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І-3.48 /ПИ с идентификатор 67800.3.48 по КК на гр. Созопол/ в м. "Мисаря" по план на гр. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.8.37 м. "Буджака", гр. Созопол

Частично изменение на ПУП-ПЗ в обхват на УПИ І-13.76 /ПИ с идентификатор 61042.13.76 по КК на гр.Созопол/ в м."Халваджи дол" по план на с.Равадиново

Графична част на ПУП-ПП за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол

Частично изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ І-505 /ПИ с идентификатор 67800.505.62 по КК на гр.Созопол/ в кв.27 по план на гр.Созопол и ПИ с идентификатор 67800.505.129 по КК на гр.Созопол

Графична част за ПИ 67800.5.874

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.54.19 м. "Каваци", гр. Созопол

ПУП-ПЗ за ПИ 67800.503.367 м. "Мисаря", гр. Созопол 

ПУП за ПИ67800.36.24, м."Света Марина", землище Созопол

ПУП за ПИ67800.10.431, м."Ачмалъци", землище Созопол

ПУП за ПИ67800.1.259, м."Герени", землище Созопол

ПУП за ПИ 160, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. "Митков мост" зе. гр. Черноморец, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.5.257 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака"

Графична част на ПУП-ПРЗ за ПИ67800.7.189, м."Буджака", землище Созопол

Графична част на ПУП-ПП за „Второстепенна улица от ОТ 63 до ОТ 78“ , м.“Каваците“, землище гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.215, м. "Мапи", з-ще гр.Созопол

План за застрояване на ПИ 67800.54.24

Графика за УПИ XII-6.33 и УПИ XIII-6.33 в м."Буджака", землище на гр.Созопол

План за застрояване на УПИ XIX-10335 и УПИ XX-10335 в м."Мапи", землище на гр.Созопол

Графична част към Заповед № 8-Z- 1243/13.10.2017 

ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.5.92 и ПИ 81178.5.93 в м."Аклади" з-ще гр.Черноморец

ПУП-ПРЗ за ПИ6780010.375, м. "Мапи", землище Созопол; и ПУП-ПРЗ за ПИ6780010.389, м. "Ачмалъци", землище Созопол

ПУП-ПП за обект : „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957 до връзката с общински път ВGS1220 /II-99, Созопол – Приморско – в.с.Дюни - /II-99/ Созопол“, землище гр.Созопол

ПУП-ПП за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.7.18 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака"

ПУП-ПЗ за ПИ 67800.10.278, м. Мапи, землище на гр. Созопол

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.6.554, м. Буджака, землище на гр. Созопол

Работен устройствен план за УПИ Х-343, кв. 32, гр. Созопол

ПУП за ПИ 67800.54.33, м."Мапи", землище гр.Созопол

ПУП за ПИ 67800.42.80, м."Мапи", землище Созопол

ПУП-ПП за Тласкател за отпадни битово-фекални води към градската канализационна мрежа на гр.Созопол от ваканционни жилищни сгради от комплекс "Хасиенда Бийч" в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол), м."Герени", землище на гр.Соз

Уличен водопровод за захранване на ваканционни жилищни сгради от комплекс "Хасиенда Бийч" в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол), м."Герени", землище на гр.Созопол

Частично изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-181 в кв.47A по плана на с.Равадиново

ПУП-ПРЗ за имот 67800.9.193 в м."Синетудис", землище на гр.Созопол

ПУП-ПРЗ за имот 67800.42.59 в м."Каваци", землище на гр.Созопол

ПУП -ПРЗ за имот 056024 и имот 056025 м. Дренака , з-ще с. Крушевец

ПП - Външно водоснабдяване и СКО за УПИ I-5121, м. Буджака, землище на гр. Созопол

ПП за обект „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957 до връзката с общински път ВGS1220 /II-99, Созопол – Приморско – в.с.Дюни - /II-99/ Созопол“

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.5.175, мест. "Буджака", гр. Созопол

 ПУП - Изменение на ПРС за УПИ XV в кв. 6 по плана на с. Равадиново, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.92 и пи 81178.5.93 в м.Аклади з-ще гр.Черноморец

ПУП-ПП за обект: „Напорен тръбопровод от КПСт „Света Марина 2“ до Вр44 ? Вр2“, землище гр.Созопол

ПУП за имот 8045 в м. "Аклади", землището на гр. Черноморец, община Созопол

ПУП-ПРЗ и план за улична регулация за им.034006, м. Баира, з-ще с. Вършило

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.108 и част от пи 8178.5.444 м. "Аклади" з-ще гр. Черноморец

ПУП - ПРЗ за им.81178.5.114 в м."Аклади" з-ще гр. Черноморец

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.127 м. Аклади

ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8157 /ПИ 67800.8.157 по КК на гр.Созопол/ в м."Буджака", землище на гр.Созопол

ПУП – ПП за обект Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот І-5121 в м. "Буджака", з-ще на гр. Созопол - на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

ПУП - ПРЗ на ПИ67800.50.229, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.”Куку баир”, землище Созопол - на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

ПУП - ПРЗ на ПИ67800.42.77, м.”Ликовуня”, землище Созопол - на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

ПУП – ПП за обект „Напорен тръбопровод от КПСт “Света Марина 2“ до Вр44 ? Вр2“, землище гр.Созопол - на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.5.606, м."Буджака", землище Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.8.256 и ПИ67800.8.80, м."Буджака", землище Созопол 

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.50.10, зона по §4, м."Куку баир", землище Созопол

ПУП–ПП за „Довеждащ водопровод“ – захранващ УПИ I“За ДСМЗМИМ“ (по КК ПИ81178.51.48) и УПИ II “За ДСМЗМИМ“ (по КК ПИ81178.48.26), землище гр. Черноморец, общ. Созопол.

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност ”Буджака”, землище Созопол

Проект за ПУП-ПП довеждащ водопровод за захранване на ДСМЗМИМ Черноморец

Парцеларен план на кабел НН в ПИ 51 в м. "Митков мост", гр. Черноморец, общ. Созопол

Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци", за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци", землище гр.Созопол

Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3Лист 4

ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

ПУП-ПП - Подземен ел. кабел по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Крушевец

ПУП-ПП - Уличен водопповод в зона по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Крушевец

ПУП-ПП Второстепенна улица м. Буджака

ПУП-ПП Кабели м. Мапи

ПУП-ПП Външен водопровод с. Равадиново

ПУП-ПП Второстепенна улица с. Равадиново

ПУП-ПП Кабелна линия с. Равадиново - Лист 1Лист 2

ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

Проект за ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ I ”За обществено жилищно строителство” в кв.80 по плана на гр.Созопол /ПИ по КК67800.502.76 и 67800.502.147/.

ПУП-ПР за УПИ I ’’За спортен комплекс’’ в кв.87 по плана на гр.Созопол /ПИ по КК 67800.503.573 и 67800.503.574/ и УПИ V 503.560 в кв.87 /ПИ по КК 67800.503.560/

ПУП-ПРЗ за имот 134.352 в зоната по § 4 в землището на с. Крушевец, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.69 м. "Куку баир", землище на гр. Созопол

ПУП-ПП Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.143, зона по §4 от ЗСПЗЗ м. "Куку баир", землище на гр. Созопол

ПУП ПП Уличен водопровод за водоснабдяване на имот 81178.8.167, м. Буджака, гр. Созопол

ПУП – план за улична регулация за второстепенна улица-тупик в м.“Света Марина“, з-ще гр.Созопол, обл.Бургас

ПУП ПП - Второстепенна улица с о.т.133-134 местност "Света Марина", землище на гр. Созопол

Второстепенна улица, осигуряваща достъп до ПИ67800.35.101, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

ПУП ПП Местен път в местност "Равадиново" землище Равадиново - лист 1лист 2лист 3

ПУП ПП уличен водопровод за ПИ67800 8 167 Буджака

ПУП ПП-второстепенна улица за ПИ67800 8 167 Буджака

Графична част на ПУП-ПРЗ за ПИ000519, местност, Факуда, землище с. Равадиново

ПУП ПП Второстепенна улица м. "Факуда", землище на с. Равадиново

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.1.145 и 67800.1.332 - м. "Соленки", гр. Созопол

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.1.178 - м. "Соленки", гр. Созопол

Към решение № 1048/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол  

Към решение № 1049/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол  

Към решение № 1047/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

ПУП - парцеларен план на обект: "Второстепенни улици - местност „Соленки“, землище гр.Созопол и землище с. Равадиново"

Второстепенна улица за 015226 местност Равадиново

 Външен водопровод за 015226 местност Равадиново

Кабелна линия за 015226 местност Равадиново Лист 2

Кабелна линия за 015226 местност Равадиново Лист 1

ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ I-11050

2 бр. ПП за две кабелни линии от ПС Созопол до ВЛ Алепу и ВС Буджака

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.4.46 - м. "Буджака", гр. Созопол

ПУП - ПП на обект: „БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ67800.53.35 (УПИ V-10127) , местност “Мапи“, землище гр.Созопол

ПУП - парцеларен план на обект: "Второстепенни улици - местност „Соленки“, землище гр.Созопол и землище с. Равадиново" (проект)

ПУП - парцеларен план за обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадъчни води” – морска част

Парцеларен план за обект: „Местен път в местност „Равадиново”, землище с. Равадиново, общ.Созопол

Парцеларен план - подобект: Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция "Созопол" отпадни води, землище гр. Созопол

Парцеларен план от ОТ 353, ОТ 371 до ОТ 418, м. Факуда с. Равадиново, зем. гр. Созопол, обл. Бургаска

ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 67800.36.6, м. "Света Марина", землище на гр. Созопол

ПУП-ПП за обект: Напорна канализация от КПС 1 до РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол”, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол

Към Решение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Към Решение № 518/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол

Към Решение № 513/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол

Парцеларен план за улична регулация осигуряващ достъп до ПИ №014104 - м. "Край село", з-ще на с. Росен

„Външно кабелно захранване за имот 134.168”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

„Външно кабелно захранване за имот 134.206”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

„Външно кабелно захранване за имот 134.80”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

Напорна канализация

Лесопарк

Графична част на ПУП-ПРЗ за 

ПИ67800.7.189, м."Буджака", землище Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2018
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31