НачалоПрофил на купувачаСъобщенияПротокол за отваряне на офертите за участие в процедура: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на Община Созопол за 2013г. с наземна техника и подходящи препарати”

Протокол за отваряне на офертите за участие в процедура: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на Община Созопол за 2013г. с наземна техника и подходящи препарати”

  • ПДФ
  • Печат

 

ПРОТОКОЛ № ОП VІІІа-005 - 000568/ 08.04.2013г.

                                                                  

За отваряне на офертите за участие в  процедура чрез публикуване на публична покана

по реда на Глава VІІІа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на Община Созопол за 2013г.с наземна техника и подходящи препарати 

        Днес 08.04.2013г., се състави настоящия протокол за работа на комисия от заседание проведено на 08.04.2013г. в 10:00 часа в заседателна зала на община Созопол, в изпълнение на Заповед  № 8-Z-398 от 08.04.2013г. на кмета на общината се събра комисия в състав:

            Председател: инж.Мадлен Вълчева – Н-к отдел  „ИПЕ”

                         Член:Божана Вълкова-Чампарова -  гл.юрисконсулт

                         Член: Милчо Милев  –ст.специалист „Екология” отдел „ИПЕ”  

за отваряне на предложенията, разглеждане, допускане до участие в процедурата, оценяване и класиране на подадените оферти в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на Община Созопол за 2013г.с наземна техника и подходящи препарати,  открита  по реда на Глава VІІІа с публична покана обявена на страница АОП под номер 9013672

До определеното в поканата време 15:00 ч. на 04.04.2013г. за подаване на оферти в деловодството на община Созопол са депозирани 10 (десет) оферти, а именно:

Наименование на Участника

Регистрационен

номер на офертата

Дата на получаване на офертата

Час на получаване на офертата

1.

„Ем Джи Консулт 2008"ЕООД

5-26-00-320

04.04.13год.

9:50h

2.

„Контрол-М" ЕООД

7-26-00-113

04.04.13год.

10:13h

3.

ЕТ „ДДД-Десислав Иванов”

5-70-00-7

04.04.13год.

10:27h

4.

„Д.Д.Д.-1" ООД

5-26-00-321

04.04.13год.

10:32h

5.

„Дезинсекционна станция"ЕООД-Русе

4-26-00-179

04.04.13год.

10:32h

6.

„Дезинсекционна станция"ЕООД-Монтана

4-26-00-180

04.04.13год.

10:40h

7.

„Дезинсекционна станция Видин"ЕООД

4-26-00-182

04.04.13год.

10:44h

8.

„Дезинсекционна станция В.Търново"ЕООД

7-26-00-119

04.04.13год.

10:53h

9.

„Биовет 72" ООД

5-26-00-325

04.04.13год.

12:22h

10.

ЕТ„Систем дезконтрол"

5-70-00-10

04.04.13год.

14:59h

            Не са постъпили оферти след крайния срок.

            С решение, комисията единодушно реши да продължи процедурата, като разгледа и оцени офертите.

         Преди отваряне, комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно документацията, критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, от Закона за обществените поръчки.

           Председателят на комисията отвори пликовете по реда на постъпване на офертите, като удостовери наличието на необходимите и изискуеми документи и приложения във всяка една оферта.

       Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

      Проверката за установяване на наличието и редовността на документите съдържащи се в  офертите беше направена с оглед изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), подзаконовата нормативна уредба и условията на Възложителя. От проверката се констатира следното:

I. Комисията извърши проверка на представените от Участник №1 „Ем Джи Консулт 2008"ЕООД документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:

-за изпълнение на дейностите по настоящата процедура участникът е представил Списък за използваните лаврициди, според който предлагат само един лаврицид – Димилин 480СК. Предназначението на този лаврицид не е за обработка срещу комари, каквото е изискването на Възложителя в утвърдената Публична покана и Техническо задание към нея;

- участникът не е представил Сертификати за произхода и качеството на препарата, който ще използва, както и не е представена  Декларация свободен текст за броя и квалификацията на лицата имащи право да извършват дезинсекционна и дератизационна дейност, съгласно т.5.1. „Изисквания към участниците в процедурата” от утвърдената от Възложителя Публична покана.

Комисията реши и не допуска участника „Ем Джи Консулт 2008"ЕООД до класиране.

II. Комисията извърши проверка на представените от Участник №2Контрол-М" ЕООД документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил оферта, която е непълна и не отговаряя на изискванията на Възложителя, а именно участникът не е представил Сертификати за произхода и качеството на препаратите, които ще използва, съгласно т.5.1. „Изисквания към участниците в процедурата” от утвърдената от Възложителя Публична покана.

Комисията реши и не допуска участника „Контрол-М" ЕООД до класиране

III. Комисията извърши проверка на представените от Участник №3 ЕТ „ДДД-Десислав Иванов” документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил оферта, която е непълни и не отговарят на изискванията на Възложителя, а именно участникът не е представил Сертификати за произхода и качеството на препаратите, които ще използва, съгласно т.5.1. „Изисквания към участниците в процедурата” от утвърдената от Възложителя Публична покана.

Комисията реши и не допуска участника ЕТ „ДДД-Десислав Иванов”  до класиране

           IV. Комисията извърши проверка на представените от Участник №4 „Д.Д.Д.-1" ООД документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника,  Участникът е представил финансово предложение съгласно утвърдения образец, като е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на  0,69 лв. за 1 дка без вкл.ДДС, която се вписва в прогнозната стойност на поръчката.

V. Комисията извърши проверка на представените от Участник №5 „Дезинсекционна станция"ЕООД-Русе документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника,  Участникът е представил финансово предложение съгласно утвърдения образец, като е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на  0,75 лв. за 1 дка без вкл.ДДС, която се вписва в прогнозната стойност на поръчката.

VI. Комисията извърши проверка на представените от Участник №6 „Дезинсекционна станция" ЕООД-Монтана документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно участникът не е представил Декларация свободен текст за броя и квалификацията на лицата имащи право да извършват дезинсекционна и дератизационна дейност, съгласно т.5.1. „Изисквания към участниците в процедурата” от утвърдената от Възложителя Публична покана.

Комисията реши и не допуска участника „Дезинсекционна станция"ЕООД-Монтана до класиране

         VII. Комисията извърши проверка на представените от Участник №7 „Дезинсекционна станция Видин"ЕООД документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника,  Участникът е представил финансово предложение съгласно утвърдения образец, като е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на  0,74 лв. за 1 дка без вкл.ДДС, която се вписва в прогнозната стойност на поръчката.

         VIII. Комисията извърши проверка на представените от Участник №8 „Дезинсекционна станция В.Търново"ЕООД документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно участникът не е представил Сертификати за произхода и качеството на препаратите, които ще използва, съгласно т.5.1. „Изисквания към участниците в процедурата” от утвърдената от Възложителя Публична покана.

Комисията реши и не допуска участника „Дезинсекционна станция В.Търново"ЕООДдо класиране

          IX. Комисията извърши проверка на представените от Участник №9 „Биовет 72" ООД  документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника,  Участникът е представил финансово предложение съгласно утвърдения образец, като е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на  0,20 лв. за 1 дка без вкл.ДДС, която се вписва в прогнозната стойност на поръчката.

          X. Комисията извърши проверка на представените от Участник №10 ЕТ„Систем дезконтрол" документи, в резултат на което констатира:

Участникът е представил оферта, която е непълни и не отговарят на изискванията на Възложителя, а именно участникът не е представил Сертификати за произхода и качеството на препаратите, които ще използва, както и Декларация от представляващия дружеството или служител да притежава удостоверение за ръководител на дейности по ДДД, съгласно т.5.1. „Изисквания към участниците в процедурата” от утвърдената от Възложителя Публична покана.

Комисията реши и не допуска участника ЕТ„Систем дезконтрол" до класиране.

      Със  свое решение, Комисията единодушно прие да продължи своята работа по   класиране на офертите .

    В резултат на което Комисията

 

Р Е Ш И:

 

        1.Класира участниците  както следва :

  • на първо място е Биовет 72" ООД с предложение  с вх. № 5-26-00-325/04.04.2013г. и с предложена цена от 0,20 лв. за 1 дка без вкл.ДДС.
  • на второ място е „Д.Д.Д.-1" ООД с предложение с вх. № 5-26-00-321/04.04.2013г. и с предложена цена от 0,69 лв. за 1 дка без вкл.ДДС.
  • на трето място е „Дезинсекционна станция Видин"ЕООД с предложение с вх. № 4-26-00-182/04.04.2013г. и с предложена цена от 0,74 лв. за 1 дка без вкл.ДДС.
  • на четвърто място е „Дезинсекционна станция"ЕООД-Русе с предложение с вх. № 4-26-00-179/04.04.2013г. и с предложена цена от 0,75 лв. за 1 дка без вкл.ДДС.

 

       2. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на терени и обекти на територията на Община Созопол  с класирания на първо място участник: Биовет 72" ООД.

 

 

    Комисията приключи своята работа и представи Протокола на Възложителя на 23.04.2013г.

 

 

Председател: 1. инж.Мадлен Вълчева –         ...............................................

         Членове:2. Божана Вълкова Чампарова -           ...........................................

                        3. Милчо Милев  – ............................................

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031