НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбявление по чл. 124 б ал. 2 от ЗУТ - седемнадесет броя решения на Общински съвет Созопол

Обявление по чл. 124 б ал. 2 от ЗУТ - седемнадесет броя решения на Общински съвет Созопол

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:

 

 • с Решение №377 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места: „Кабел 20kV 3х(1х400)мм2: ТП „Мапи” – ТП ”Стара Загора”, землище гр.Созопол , с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.54.145, №67800.9.115, №67800.9.128, №67800.8.321, землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №378 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места: „Напорна канализация от КПС1 до РШ1 на довеждащ колектор „Созопол”, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол” с трасе и сервитут в обхват на част от поземлен имот №67800.35.106 и сервитута на пътя Бургас-Созопол в участъка между к-г „Златна рибка” – гр.Созопол, землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №379 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Кабел 20kV 3х(1х400)мм2: ВС „Буджака” - ТП ”Стара Загора”, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.9.115,  №67800.8.321, №67800.8.318, №67800.8.978, землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №380 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Кабел 20kV 3х(1х400)мм2: ВС„Буджака – ТП”Мапи”, землище гр.Созопол , с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.54.145, №67800.9.115, №67800.9.128, №67800.8.318, №67800.8.978, землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №381 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.36.6, горска територия, собственост на Община Созопол, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на обект: „Канална помпена станция „Мечките”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


 • с Решение №382 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите ”, осигуряваща достьп до поземлен имот с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина", землище гр.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №67800.35.135, №67800.35.101, №67800.35.61, №67800.35.49, №67800.35.65, №67800.35.65, №67800.35.48, №67800.35.96, №67800.35.67, №67800.35.108,       №67800.35.52, №67800.35.53, №67800.35.90, №67800.35.89, №67800.35.88, №67800.35.87, №67800.35.97, №67800.35.74, местност „Света Марина", землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №385 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите 457-7-8-9-10-11”, осигуряваща достьп до поземлени имоти с идентификатори 67800.10.300, 67800.10.299 и 67800.10.571, местност „Мапи", землище гр.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №67800.10.611, №67800.10.287, №67800.10.571, №67800.10.299, №67800.10.605, №67800.10.300, №67800.10.302, №67800.10.497, №67800.10.702, №67800.10.699, местност „Мапи", землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №386 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  чл.152, във връзка с чл.54 и чл.153 от ЗГ, чл.62, ал.9, чл.59,  ал.2 от ЗУТ, при условията на чл.12, ал.3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол  приема Подробен устройствен план –  регулация и застрояване  и план – схемата към него за неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „Лесопарк”, в м.”Света Марина”, землище на гр.Созопол.С внесеният проект за ПУП - ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер ХХVІІІ -35136, 35030, 36016, с площ от 99 271 кв.м., с отреждане за „Лесопарк”, в местност „Света Марина , землище Созопол. В новообразуваният урегулиран поземлен имот е предвидено разполагане на: преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ, монументално – декоративни, информационни и рекламни (съоръжения) елементи по чл.57 от ЗУТ, открити обекти за спорт и култура, прилежаща многофункционална зона (Атракциони), зона за детски игри, места за паркиране, пешеходни и велоалей и зелени площи.

В едномесечен срок от обнародване на настоящето обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

 • с Решение №387 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места за обект: „Кабел 20kV 3х(1х400)мм2 от Кабелна линия 20kV от ПС „Созопол” до ЖРС 158 на ВЛ 20kV „Алепу”, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №81178.9.147, №81178.9.436, №81178.9.37, №81178.8.142, землище гр.Черноморец и №67800.1.260, №67800.1.263, №67800.1.265, №67800.3.335, №67800.5.179, №67800.8.318, №67800.8.978, №67800.8.979, №67800.32.31, №67800.35.98, №67800.35.109, №67800.36.43, №67800.35.43, №67800.5.176, землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №388 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места за обект: „Кабел 20kV(1х400)мм2 от ПС „Созопол” до ВС ”Буджака”, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №81178.9.147, №81178.9.436, №81178.9.37, №81178.8.142, землище гр.Черноморец и №67800.1.260, №67800.1.263, №67800.1.265, №67800.3.335, №67800.5.179, №67800.8.318, №67800.8.978, №67800.8.979, №67800.32.31, №67800.35.98, №67800.35.109, №67800.36.43, №67800.5.176, землище гр.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №389 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 , чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и  положително становище на  РДГ-гр.Бургас за учреден безсрочен сервитут на основание чл.62, ал.3, т.3 от ЗГ, Общински съвет Созопол одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV за пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ №67800.1.267, землище гр.Созопол”, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти №67800.35.57, 67800.1.260, №67800.1.104, №67800.1.45, 67800.1.265, №67800.1.43, №67800.1.155, №67800.1.157 и №67800.1.267, землище гр.Созопол.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.  

 

 • с Решение №391 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №81178.32.415, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №81178.35.171, №81178.32.388, №81178.32.434, №81178.32.415, землище гр.Черноморец.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №392 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005, местност „Каваците”, землище гр.Созопол, за урегулиране и изграждане на сгради за отдих и курорт и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – улична регулация, ЕЛ и ВиК проводи.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №393 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №81178.32.433, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №81178.32.434, №81178.32.433, землище гр.Черноморец.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 • с Решение №394 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15”, с ширина 9.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50метра/, осигуряваща достьп до поземлени имоти №134039 и №134040, местност „Памуците", землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №134039, №134040, №134004, №134034, №134001, №010244, №010245, №010254, №010259, №010266, №000184, №000182, №000235, №000246, местност „Памуците", землище с.Росен, общ.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №395 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол и във връзка с чл.45, ал.3, т.1, ал.2, т.9 и ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, допуска изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот №000556, стопански двор, начин на трайно ползване „овцеферма”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, с цел изграждане на обект: „Животновъдна ферма”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №396 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол и във връзка с чл.45, ал.3, т.1, ал.2, т.9 и ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, допуска изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот №000554, стопански двор, начин на трайно ползване „овцеферма”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, с цел изграждане на обект: „Животновъдна ферма”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 • с Решение №383 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и във връзка с чл.16, ал.7, чл.59, ал.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии,   улична регулация  на улица с трасе предвидено да премине в поземлени имоти,  както следва: о.т.2-3 с ширина 4,83 м. и тротоар от 1,50м. едностранно в имот №47, улица о.т.3-19-20-21-33-35-36-37 с ширина 7,50м./6,00м. и улица тупик  с о.т.37-38 с ширина 3.50 м. осигуряващи достъп до поземлен имот №67800.50.60, по плана на новообразуваните имоти по (§4 от ЗСПЗЗ), м.”Куку баир”, землище на гр.Созопол, като промяната засяга поземлени имоти с номера по плана на новообразуваните имоти в зона по §4-№34, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 60, 61, 65, 68, 69, 145, 147, 204, 205, 207, 209, 218, 300, 302, 303.

Решението подлежи на обжалване в 30 - дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.  

 

 • с Решение №384 от Протокол №18 от 08.02.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и във връзка с чл.16, ал.7, чл.59, ал.1, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии,   улична регулация  на улица с трасе предвидено да премине в поземлени имоти,  както следва: о.т.673-672-671-670-669-668-667-666-665-46-45-44-43-42-41-575-40 с ширина 7.00 м. осигуряваща достъп до поземлен имот №159, по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, м.”Митков мост”, землище на гр.Созопол , като промяната засяга поземлени имоти с номера по плана на новообразуваните имоти /в зона по §4/№903, 174, 140, 912, 33, 30, 26, 141, 35, 31, 161, 23, 138, 15, 9, 19, 16, 12, 124, 159, 116, и номера по КК 81178.1.333, 81178.1.298, 81178.1.297, 81178.1.296, 81178.1.295.

Решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930