НачалоПроекти на Община СозополПроекти в процес на изпълнение

Проекти в процес на изпълнение от Община Созопол

 

rsr14-20

 

Източник на финансиране

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Подмярка 7.2

“ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

Мярка 7

“ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Наименование на проекта

“Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, Община Созопол“

Кратко описание

Целта на проект„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в село Росен и село Крушевец, община Созопол“ е подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за населението в село Росен и село Крушевец, община Созопол, чрез инвестиция в инфраструктурата на водопреносната мрежа и изграждане на водопроводна мрежа, отговаряща на съвременните технически изисквания. Подобряването на водопроводната система е свързано с устойчивото социално-икономическо развитие на общината, опазването на околната среда и повишен жизнен стандарт.

С изпълнението на проекта ще се постигне една от целите на ЕС за развитие на селските райони – „Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот“.

Oбщина Созопол предприема мерки за инвестиране в реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи в населените места с установен воден стрес - Росен и Крушевец, с цел осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването и качеството на питейната вода, съответно на нормативните изисквания.

С реализирането на инвестицията ще се постигнат и специфичните целина проекта, а именно:

 • Подобрена водопроводна инфраструктура в с. Росен и с.Крушевец, община Созопол, чрез реконструкция на водопроводната мрежа;
 • Повишаване на жизнения стандарт и достъп до водоснабдителни услуги на 2273 жители в населените места Росен и Крушевец, община Созопол
 • Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването в селата Росен и Крушевец;
 • Намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода;
 • Отговорно използване на водните ресурси и преустановяване на замърсяването на околната среда;
 • Повишаване конкурентоспособността и привлекателността на селата Росен и Крушевец, община Созопол, чрез подобрената техническа инфраструктура;

Обща стойност на проекта

4 920 050,86лв. без ДДС

Период на изпълнение

36 месеца

 

 

 

BlSea

Наименование на проекта

„Развитие на устойчив културен туризъм в Черноморския басейн“

Източник на финансиране

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Партньори по проекта

 • Община Созопол, България, водещ бенефициент;
 • Община Констанца, Румъния, П 2;
 • Екоцентър за опазване на ок. среда, Грузия, П 3;
 • Агенция за устойчиво развитие и европ. интеграция, Украйна, П 4;
 • Община Измаил, Украйна, П 5;
 • Обл. администрация Дюздже, Турция, П 6

Кратко описание

Проектът цели съвместното насърчаване и развитие на трансгранични бизнес възможности в областта на туризма и подобряване на сътрудничеството между държавите в Черноморския басейн чрез обмяна на опит и практики в областта на туризма, чрез:

 • Организация и управление,
 • Разработване на съвместна стратегия за насърчаване на трансграничния туризъм,
 • Разработване на регионални и трансгранични турист. маршрути,
 • Разработване на интерактивна платформа за насърчаване на туризма,
 • Подобряване на туристическата привлекателност на община Созопол посредством разработване и изграждане на пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в лесопарк „Света Марина“,
 • Подобряване туристическия облик на община Измаил, Украйна,
 • Подобряване на туристическия облик на Областна администрация Дюздже, Турция.

Основни очаквани резултати

 • Насърчаване и развитие на трансграничните бизнес възможности в областта на туризма на територията на Черноморския басейн
 • Разработване на съвместна стратегия за насърчаване на трансграничния туризъм
 • Разработване на 15 трансгранични туристически маршрути, включващи 2-5 държави
 • Организация и провеждане на 12 трансгранични тур-събития
 • 3 дребномащабни инфраструктури за подобряване привлекателността на култ. и исторически забележителности в Созопол, България, Измаил, Украйна и Дюздже, Турция

Обща стойност на проекта

1 873 278,80 лева

Бюджет на Община Созопол

463 583,03 лева

Срок

10.09.2018г. – 10.08.2020г.

 

 

Logo-sozopol 

Наименование на проекта

Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол

Източник на финансиране

Бюджет на Община Созопол

Кратко описание

С настоящият проект се цели да се изгради ново осветление, което да отговаря на европейските норми за улично осветление, да се създадат условия за безопасно движение на МПС-та и пешеходци, да се намали значително консумацията на електроенергия, да се намали емисията на парникови газове, с което да се защити природата и като цяло да се получи една по-добра нощна картина. Същевременно в участъците, които са недобре осветени или липсва осветление ще се изгради или добави нови.

С този проект и предвидените в него мерки се гарантира едно енергоефективно и модерно улично осветление на цялата селищна система на Община Созопол.

Обща стойност на проекта

4 186 797,78 лв.

Актуално състояние

В процес на изпълнение

 

 

 
 
 
 Информация за развитието на проекта:
   Партньори  на община Созопол по проект "Готови за успех"  са  детските градини на територията на Общината   и  подготвителните групи / 6 годишни / на  СУ" Св.Св.Кирил и Методий "- Созопол и ОУ " Христо Ботев" - Зидарово.Целева група по образователния проект са децата , чийто майчин език  не е български, но  това което отличава проект   "Готови за успех" от тези,  по които сме работили до юли  2016 година, е че с  цел  успешното  социализиране на децата от различните етноси  са  сформирани клубове за  допълнителни дейности - приложно изкуство, музика и танци, спорт, кулинария, театър, в които участват всички деца, посещаващи общинските детски градини, независимо от тяхната етническа принадлежност. Резултатите от проектните  дейности  са  изключително добри и доказателство за това е участието на децата в празника на детето - 1 юни, където малките артисти   изнесоха театрални постановки, участниците в клубовете по музика и танци забавляваха публиката с танцовите си умения, а с  предметите изработени в  клубовете по приложно изкуство беше подредена богата изложба във фоайето на културния дом в Созопол.
   Работата по проекта ще продължи до 31 декември 2018год.Тази учебна година започна с много изненади за деца и учители.В 6 от детските градини на община Созопол от 15.09.2017г. успешно се използват предимствата на интерактивната дъска, закупени със средства по проекта, които не само улесняват учителя, но и позволяват  децата да участват активно в педагогическата ситуация.А  за  клубовете  по проекта са предоставени  технически средства, подпомагащи  дейността им, а именно  -  машина за рязане, силиконови пистолети, ламинатори , музикални  системи, лаптопи, проектори, мултимедии и др.
   Другото предимство на проектните дейности по "Готови за успех" е психологическата подкрепа за деца и родители, осъществявана от сдружение"Равновесие" - Бургас, партньор на община Созопол по този проект.  Диагностицирането на децата за образователното им ниво, постъпвайки в група 5 / 6 годишни за задължителна предучилищна подготовка, в  началото и края на изминалата вече 1 година работа по проекта  и  сравняването на резултатите,  показва  ползата  от проектните дейности и отговорното отношение на екипа по проекта и учителите , ръководители на групи и клубове към  реализиране  целите на проект" Готови за успех".


 
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2019
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728