НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища - публична общинска собственост

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища - публична общинска собственост

 

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, чл.37и и чл.37п от ЗСПЗЗ, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 333 от 02.11.2012г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване от животновъди, находящи се в землището на гр.Черноморец, общ.Созопол както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 81178.39.154, по кадастрална карта на землището, с площ  7.700дка., в местност „Бозалъчки“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , III  категория;
  2. Поземлен имот с идентификатор 81178.39.199, по кадастрална карта на землището, с площ  5,738дка., в местност „Бозалъчки“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , VIII  категория;
  3. Поземлен имот с идентификатор 81178.39.164, по кадастрална карта на землището, с площ  12.600дка., в местност „Бозалъка“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , III  категория;
  4. Поземлен имот с идентификатор 81178.22.15, по кадастрална карта на землището, с площ  8,878дка., в местност „Биволарски път“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , III  категория;
  5. Поземлен имот с идентификатор 81178.1.336, по кадастрална карта на землището, с площ  20,205дка., в местност „Митков мост“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , IV  категория;
  6. Поземлен имот с идентификатор 81178.31.37, по кадастрална карта на землището, с площ  9,432дка., в местност „Кайряка“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , IV  категория;
  7. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.378, по кадастрална карта на землището, с площ  2,684дка., в местност „Кайряка“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , IV  категория;
  8. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.390, по кадастрална карта на землището, с площ  44,399дка., в местност „Кайряка“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , VIII    категория;
  9. Поземлен имот с идентификатор 81178.19.97, по кадастрална карта на землището, с площ  16,592дка., в местност „Ябълката“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , VI   категория;
  10. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.68, по кадастрална карта на землището, с площ  19,852дка., в местност „Аклади“, с начин на трайно ползване – „Пасище“ , IV    категория.

         Начална тръжна, годишна наемна цена - 6.00лв./шест лева/  за един декар

Стъпка за наддаване10% от началната тръжна цена умножена по площа на имота.

          Размер на депозита за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена умножена по площа на имота. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

         Цена на тръжната документация20/двадесет/лв., без вкл.ДДС. Документи за участие в търга се закупуват от касата на Центъра за административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол всеки работен ден до 12.00 ч. на  18.12.2012г., за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 15.01.2013г. за втора тръжна сесия.

Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/, които са регистрирани земеделски производители отглеждащи животни в съответното землище на територията на общината, които отглеждат регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАХБ, както следва:

а/ 10 или повече говеда, или 10 или повече биволи

б/ 5 или повече крави, и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета

в/ 50 или повече овце майки, или 50 или повече кози майки

г/ 5 или повече еднокопитни /коне, магарета , мулета , катъри/

   Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 18.12.2012 год.за първа тръжна сесия и до 15.01.2013 год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД -  IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, сумата предложена от него за първата стопанска година  по договора, като се прихваща внесеният депозит за участие. Наемната цена за следващите стопански години се внася не по късно от първия работен ден след изтичане на стопанската година.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  19.12.2012г. от 14.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 16.01.2013г. от 14.00 часа  в сградата на общинска администрация Созопол

            Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930