Начало

Среща на бизнеса с банки за финансиране на проекти

  • ПДФ
  • Печат

Община Созопол организира среща на представители на бизнеса от региона с „ДСК Булпроджект” и Банка ДСК ЕАД във връзка с възможностите на банковите институции да финансират проекти на местния бизнес по европейските програми. Срещата ще се проведе на 29 октомври,понеделник от 11.00 ч. в Заседателната зала на общинския съвет в Созопол.Финансирани ще бъдат проекти свързани с търговията и различни мерки по Европейските програми.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” се подпомагат проекти, които имат

за цел да се подобри цялостната дейност и конкурентноспособност на земеделските стопанства чрез

модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи

производство на качествени земеделски продукти, да се подобри опазването на околната среда и да

допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските

стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и

хуманното отношение към животните. Мярката се прилага не територията на цялата страна.

Мярка 223: "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

По тази мярка се предоставя помощ за увеличаване на горските масиви в равнинните

райони, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс в подкрепените територии.

Кой може да кандидатства (допустими бенефициенти)?

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и

юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха.

Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на

превантивни дейности"

Допустими кандидати:

??собствениците на гори и земи от горския фонд (физически или юридически

лица)

??общини, държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС),

дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски

стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

Мярка 312: ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци

(ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните

предприятия (с персонал до 10 души);

2. имат седалище или клон със седалище на територията на селска община;

3. не са регистрирани като земеделски производители и не извършват земеделска

дейност;

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Допустими кандидати

??Общини в селски райони с население до 10 000 души към 2005 г. - 103 общини.

??Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите

лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от

селските райони – 231 общини.

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

По мярка 321 се предоставя помощ за подобряване и развитие на бизнеса в селските райони,

чрез подобряване на пътната инфраструктура и условията за живот като цяло. Целите, на

които са подчинени дейностите по мярката, се постигат чрез изграждане на качествена ВиК

инфраструктура, чрез разширяване на културните, спортните и социални услуги на

населението

Допустими бенефициенти

??общини от селските райони, които не са включени в агломерационните ареали (178

общини);

??общини от селските райони за строителство/реконструкция/рехабилитация на

водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения (за населени места с под

2000 еквивалентни жители)

??юридически лица, регистрирани с нестопанска цел,

??читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

Подпомагат се проекти, които допринасят за подобряване на средата за живот в

населените места от селските райони.

Допустими бенефициенти

??общини, посочени в списъка със 178 общини, които не са включени в

агломерационни ареали

??читалища, регистрирани по Закона за народните читалища

??местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица,

съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически

лица по силата на чл. 10 от същия закон

??граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел

извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни

сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за

обновяване на населеното място в общините извън агломерационни ареали

??юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите

МЯРКА 123 „ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

-мляко и млечни продукти,с изключение на производство,преработка и маркетинг на продукти, наподобяващи мляко и млечни продукти

-месо и месни продукти

-плодове и зеленчуци,включително гъби

-пчелен мед, с изключение на производство,преработка и маркетинг на продукти,наподобяващи пчелния мед и пчелните продукти

-зърнени,мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и маркетинг на хляб и тестени изделия

-растителни и животински масла и мазнини ,с изключение на производство, преработка и маркетинг на маслиново масло

-технически и медицински култури,включително маслодайната роза и билки, с изключение на производство,преработка и маркетинг на тютюн и тютюневи изделия,захар и сладкарски изделия

-готови храни за селскостопанските животни-фуражи

-гроздова мъст, вино и оцет

-преработка на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031