НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
  • ПДФ
  • Печат

Проект на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост:

 

             1. В Чл.15 съществуващият текст става ал.1 и се добивя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост.”

             2. В чл.21 се добавя нова ал.3 със следния текст: ”Наемните цени не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/.”

             3. В чл.23 съществуващият текст става ал.1 и изречение първо добива следната редакция: “С решение на Общински съвет свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза”.

                 В чл.23 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”

             4. В чл.25 съществуващият текст става ал.1 изречение второ се отменя.

                 В чл.25 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на общинските ръководства на синдикалните организации.”

             5. чл.70, ал.6 добива следната редакция: “Кметът на общината назначава постоянна комисия, която разработва условията на търговете. Комисията се състои от 3 /три/ члена - представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юрисконсулт от отдел “ПНО и УС” като представител на общинска собственост и представител на д-ция ”ПМДТ”.

             6. В Чл.90, ал.2 се изменя и добива следната редакция: “Заинтересованото лице е длъжно в 14-дневен срок от връчване на заповедта да заплати цената и дължимите данъци и такси при разпоредителни сделки.”               

                    В Чл.90, се добавя нова ал.3 със следния текст: “Заинтересованото лице при конкурс за отдаване под наем и други сделки по управление заплаща цената /наема/ по ред и начин, определен в договора след подписването на приемателно-предавателен протокол за влизане във владение на имота.”

       Ал.3 става ал.4

       Ал.4 става ал.5

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31