НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А 3

О Б Я В А 3

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 253, т.2.3. от 20.07.2012г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.499, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 386кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол  - УПИ V-общ., кв.53.

а/ Начална тръжна, цена на имота е в размер на 88 078/осемдесет и осем хиляди седемдесет и осем лева/, без вкл.ДДС.

б/  Стъпка за наддаване – 2 642,00/две хиляди шестотин четиридесет и два/лв.

в/ Размер на депозита за участие в процедурата -  8 807,00/осем хиляди осемстотин и седем/лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

г/ Цена на тръжната документация – 176.16/сто седемдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/лева, без ДДС. Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  18.09.2012г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 16.10.2012год. за втора тръжна сесия

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 18.09.2012год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 16.10.2012год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД - IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявкав определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  19.09.2012г. от 14.30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 17.10.2012г. от 14.30 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930