НачалоСпорт и младежки дейностиНормативни актовеОБЩИНСКА ПРОГРАМА за развитие на Физическата култура и спорт в Община Созопол 2011 – 2015 г.

ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА
за развитие на Физическата култура и спорт в Община Созопол

2011 – 2015 г.

 

РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Спортът и като цяло Физическата култура в съвременния свят е една от основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество.
Съвременната система за Физическото възпитание и спорт изисква ясна стратегия и цялостна концепция за нейния характер, място и роля, като неразделна част от социалната политика на държавата и обществото. Различните направления, които отразяват дейността по развитието на масовия спорт, спорта в училищата, спорта за високо спортно майсторство и състоянието на спортно-материалната база са необходими и задължителни компоненти на икономическите и социални промени в съвременното общество.
Въпреки постигнатите положителни резултати, направения анализ показва че:
• Значително се влошава физическото развитие на младото поколение по отношение на неговата активност, нараства употребата на алкохол и тютюнопушене, бележи ръст нагоре употребата на наркотици сред младежите и редица други социални деформации.
• Липсата на допълнително финансиране от федерациите води до спадане нивото на учебно-тренировъчния процес в спортните клубове и до недостатъчно финансиране на подготовката на най-добрите  ни спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен календар
• Забелязват се сериозни трудности в стопанисването и модернизирането на спортната база.

    

 
РАЗДЕЛ ІІ

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 

1. Изпълнение на дейности по развитие на масовия спорт, спорта в училищата.

2. Модернизиране на спортно-материалната база.

3.Подпомагане на спортните клубове, развиващи дейността си на територията на община Созопол.
2. Извеждане на висок тренировъчен режим, спортната подготовка на високоразредните спортисти
3.  Популяризиране постиженията на спорта в община Созопол.


РАЗДЕЛ ІІІ

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

Създаване нужните организационно-управленски и материално -технически предпоставки при решаване проблемите на физическата култура и спорта.


Един от приоритетите на  
Община Созопол в областта на спорта - подобряването на здравето, духовното развитие и качеството на живот на младите хора се изпълнява, като Общината подпомага финансово развитието на масовия и училищен спорт.

За изпълнението на тази цел, необходимите принципни подходи следва да бъдат:
1. Осъществяване на необходимата координация, синхрон и оперативно взаимодействие между общинските институции от една страна и специализираните спортни организации – спортните сдружения и клубове от друга.
2. Изграждане на система от състезания, която да се превърне в основен двигател на спорта в училищата.
3. Създаване на условия за подобряване подготовка на нашите най-добри спортисти за успешно участие в Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри.
4. Модернизация на спортно-материалната база.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА


1.Физическо възпитание и спорт за всички.

Приоритетна задача в тази област е създаване на условия, особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот. Разнообразие от неорганизирани и организирани форми на занимания с физически упражнения и спорт. За целта:

1.1. Да се разработи двугодишна програма за поетапна реконструкция и модернизация на открити спортни площадки, в т.ч. детски площадки и спортни площадки по квартали и училища.

1.2. Да продължи изграждането на механизъм на координация при организиране и провеждане на масови състезания, спортни прояви и празници в рамките на спортния календар на Община Созопол

1.3. По време на ваканции през летен и зимен период да се осигури свободен достъп до спортни обекти и съоръжения за ученици и деца, като за целта да се ангажират не само спортните клубове, но и директорите и преподавателите в училищата на нашата община.

2. Физическо възпитание и спорт в училищата

Водещата роля в това направление се определя от широкия обхват на занимаващите се – най-благоприятната възраст за формиращо въздействие на физическите упражнения и спорта при провеждане на учебно-възпитателен и тренировъчен процес. За целта:

2.1. да се изготви проект за развитието на масовия училищен спорт в началните и основните образователни училища в Община Созопол, като превенция срещу негативните уклони на съвременната цивилизация /наркомания, престъпност, алкохолизъм, хазарт/.
2.2. да се изградят Училищни Спортни Клубове в училищата, където децата да направят първите стъпки към високото спортно майсторство.
2.3. изграждане на училищна спортна лига по спортовете футбол, баскетбол и волейбол.

3.Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение

Особено място в това направление трябва да се отдели на работата с децата в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалидизирани, от малцинствени групи, като чрез спортни мероприятия и състезания се обхванат по-голяма част от тях. За целта:

3.1. Да се предоставят за безплатно ползване на спортно-материалната база общинска собственост в определени дни и часове за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение.

4. Спортно майсторство

Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка на нашите най-добри спортисти и нейното привеждане в съответствие с тенденциите на развитие на съвременния световен спорт, както и с настъпилите икономически и социални промени у нас.
 Продължаване усилията на общината да се подпомагат  финансово от общинският бюджет, спортните клубове, чиято дейност се извършва на територията на нашата община.

                                  

 

Р А З Д Е Л   V                

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Една от основните форми за обвързване на Общината в развитието на спорта е подсигуряването на спортно-материална база, предоставяща добри условия за тренировъчен и състезателен процес, чрез осигуряване на средства от общинският бюджет за нейната експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. 
 Като основни задачи пред Община Созопол по отношение на спортно-материалната база общинска собственост продължават да са:
1. Осигуряване на оптимално функциониране и ползване по предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.
2. Осъществяване от общинска администрация на ефективен контрол върху условията за безопасност, на която трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки.
3. Предоставяне на спортните обекти за ефективно провеждане на учебно – тренировъчна и състезателна дейност. Изработване на механизми за координация между спортните клубове с цел по-пълноценно ползване на спортните обекти.
4. Рекламиране на спортни обекти от общинска администрация, с цел представяне на възможностите които те предлагат за привличане на чужди отбори или организиране на състезания от национален мащаб.
5. Обединяване на усилията на Министерство на Физическото възпитание и спорта, Българските спортни федерации, Община Созопол и спортните клубове за съвместна реконструкция и модернизация на съществуващите спортни обекти.
6. Реконструкция на спортните обекти, за да бъде улеснено ползването им от хора с трайни или частични увреждания.
7. Възстановяване на материално-техническата база за спортни занимания в училищата.

     

                           

Р А З Д Е Л   VІ

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Финансирането на Програмата за физическо възпитание и спорт е съществен фактор за нейното ефективно функциониране при новите социално – икономически реалности.
Основни източници на финансиране:
• от стопански сектор – за подпомагане на национални и местни спортни сдружения.
• от общински бюджет – за подпомагане дейността на спортните сдружения, за финансиране на специални програми, насочени към подобряване здравето и физическата дееспособност на населението и преди всичко на децата и младежта.
• от  Министерство на Физическото Възпитание и Спорта
• от собствени приходи на сдруженията – доброволни вноски на членове, приходи от спортни състезания, спортни услуги
• от спонсорство и дарения
• договори за реклама
• от национални и международни програми финансиращи проекти в областта на спорта.

 

 

Р А З Д Е Л  VІІ

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Реализирането на информационната политика в областта на физическото възпитание и спорта изисква рационално използване на съвременните възможности за средствата за масова информация – печатни издания, радио, телевизия, интернет.
 За изпълнение на целта е нужно:

• Възпитаване на младите в потребността от спорта, чрез средствата за масова информация и системно да се информира обществото за предимствата и ползата от заниманията с физически упражнения и спорт.
• Да запознава обществото с успехите на созополските спортисти и отбори.  
• Да продължи търсенето и използването на огромните възможности на интернет за новостите в спорта, борбата с наркоманията и др. 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2018
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031