НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява - наем

Обява - наем

На основание чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe 210 от 18.05.2012г. на Общински съвет Созопол, , ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за обществено хранене с идентификатор 67800.504.343.1/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – триста четиридесет и три, сграда – едно/, със застроена площ 29/двадесет и девет/ кв.м.,находяща се в кв.42, по плана на гр.Созопол

- Началната конкурсна месечна наемна цена - на 875/осемстотин седемдесет и пет /лева

- Размер на депозита за участие в процедурата – 87,00лева. Депозита се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

- Срок за отдаване под наем – 3/три/ години

-  Начин на плащане – месечен наем платим до10-то число на текущия месец

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 от Търговския закон; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност.

        Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 27.06.2012г.

        Цената на тръжната документация е в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС. Сумата е невъзстановима.

        Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден от до 16.00часа на 27.06.2012г.

             Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще  се проведе на  28.06.2012г. от 14.30 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка  на Община Созопол IBAN BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената наемна цена - месечна или за срока по договора според обекта , като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направят това, Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

            Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031