НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява - наем

Обява - наем

Наоснование чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнениенаРешениe№ 198 от18.05.2012г.наОбщинскисъветСозопол, ,ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура запровеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 42/четиридесет и два/ кв.м., находящосе в северната част на едноетажн амасивна сграда, със ЗП – 76кв.м. разположена в Поземленимот с идентификатор 63015.503.62 по КК на с.Атия, по плана на селото УПИ VІ, кв.6

- Началната конкурсна месечна наемна цена - на 79/седемдесет и девет/лева

-Размер на депозита за участие в процедурата – 7,00лева. Депозита се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBANBG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

-Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години

-  Начин на плащане – месечен наем платим до10-то число на текущия месец

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 от Търговския закон; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно-информационно обслужване находящ се в Административната сграда на ОбщинаСозопол – ул.”ХанКрум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 27.06.2012г.

        Цената на тръжната документация е в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС. Сумата е невъзстановима.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от  техни упълномощени представители в запечатан и не прозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административноинформационно обслужване находящ се в Административната сграда на ОбщинаСозопол – ул.”ХанКрум” № 2,всеки работен ден от до 16.00часа на 27.06.2012г.

            Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на  28.06.2012г. от 14.00 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка  на Община СозополIBANBG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената наемна цена - месечна или за срока по договора според обекта , като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, Кмета на Община Созопол съсзаповед ги обявява за декласирани и внесените депозити заучастие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

            Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031