НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за наредба за управление на горските територии
  • ПДФ
  • Печат

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.181,АЛ.6 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

за управление на горските територии на община Созопол

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Тази наредба се създава на основание чл.181, ал.6 от Закона за горитеи чл.21, ал. 2 от ЗМСМА .

Чл.2. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.

Чл.3. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от Кмета на общината.

Чл.4. Гори и Горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на Чл.2 от Закона за горите.

Чл.5. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни  ползи за обществото;

4. защита на природното и културното наследство; 

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.

 

Раздел І

Собственост

 

Чл.6 Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна /собственост на физически или юридически лица/.

Чл.7(1) Горите и земите от общинските горски територии са общинска собственост.

(2) Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на Страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното наследство.

(3). Частна  общинска  собственост  са  всички останали горски територии на общината.

 

Раздел ІІ

Разпореждане с горските територии на общината

 

Чл.8. Разпореждането с горските територии-собственост на общината се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел 2-ри и 4-ти на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост.

Чл.9 Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

Чл.10 За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистността на землището, общината може да закупува горски и земеделски територии - собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.

Чл.11(1) Закупуването от общината на горски и земеделски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след решение на общинския съвет.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет по ал. 1 Кмета на Общината приема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:

1. Общините и землищата, в които Общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите - предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. специални изисквания към участниците;

6. други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок, не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(4) Заинтересуваните лица правят писмено предложение до Кмета на Общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1. документ за собственост;

2. скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на Общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на Общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по вписванията по местонахождението на имота.

Чл.12(1) Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

(2) Продажба по ал. 1 се извършва:

1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между Общината и други съсобственици;

2. когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

(4) Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

(5) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения на Общината, произтичащи от договор с държавата;

3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, Общината, държавата и горски сдружения.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от Общината поземлени имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

(7) Не се допуска замяна, когато:

1. върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

2. разликата в стойността на имотите - предмет на замяна, определени по реда на наредбата и по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

3. имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

(8) В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кметът на Общината разваля договора по съдебен ред.

Чл.13(1)Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл.81 от Закона за горите.

(2) Влязлото в сила решение по алинея 1 се изпраща на съответната Дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Чл.14(1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии – собственост на общината при условията на Закона за горите за:

1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерски съвет, както и общински обекти от първосдтепенно значение по смисъла на ЗУТ.

            6. основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотовортаично паркове.

(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

1 отбраната или сигурността на страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;

3. изграждане на обекти по ал. 1, т. 1 и 2.

 

 

 

Раздел ІІІ

Стопанисване на общинските горски територии

 

Чл.15. Стопанисването на горските територии на Общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

Чл.16.(1) Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване,  търговия, внос и износ; ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите.

(2) Залесяването включва дейности по създаване на гори:

1. събиране, добив и производство на горски  репродуктивни материали;

2. почистване и подготовка на почвата в площта за засаждане/залесяване с горски  репродуктивни материали;

3. залесяване, презалесяване, попълване, отглеждане и инвентаризация на култури.

4. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

5. подпомагане на естественото възобновяване;

6. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

7. поливане и торене на горски култури;

8. кастрене на дървета в горски култури;

Чл.17(1) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща дейности свързани предпазване повърхностния почвения слой и осигуряване на възможност за развитие на растителност, включително и чрез строеж на укрепителни технически съоръжения.

(2) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се извършва в съответствие с утвърдени горскостопански планове и програми.

(3) Залесяването и строежа на укрепителни противоерозионни съоръжения се извършва въз основа на утвърдени проекти и технологични планове.

(4) Общината възлага изпълнението на дейностите по чл. 17.ал.1 чрез открит конкурс, пряко договаряне или други, при условия и ред определени в Закона за горите,  Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите и Закона за обществени поръчки.

 (5) Дейностите по ал. 4 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности, в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.

(6) Дейността “създаване на горски култури“ се възлага в комплекс с другите лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

Чл.18(1) Дейностите по чл. 16.ал.1 могат да се извършват от Общината с наети по трудов договор работници.

(2) Общината може да извършва дейностите по чл. 16, ал. 1 въз основа на одобрена от Общинския съвет или Кмета на Общината план-сметка, в рамките на утвърдения бюджет за съответната бюджетна година.

Чл.19(1) Сечите в горите на Общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от ЗГ.

(2) За извършването на сечта е необходимо:

1. насаждението да е маркирано;

2. да има одобрен технологичен план;

3. да е издадено позволително за сеч;

(3) При годишното планиране на насажденията за сеч приоритет имат насаждения, които:

1. сечта от преходната година не е приключила;

2. с влошено санитарно състояние;

3. с напреднал възобновителен процес;

4. с пълнота над 0.8 за провеждане на отгледни сечи;

5.  за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

 (5) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по определяне на дърветата са сеч и се превежда съгласно Наредбата за сечите.

(6) Маркирането, на насажденията, предвидени за сеч, може да се извършва от общинските служители,инженер и техник-лесовъди, инженер и техници по горско стопанство.

(7) Общината може да възлага извършването на дейностите по ал.19.(5) на лицензирани за тази дейност физически и юридически лица чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и ред определени в Закона за горите , Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите и Закона за обществени поръчки.

 

Раздел ІV

Ползване на дървесина и на недървесни продуки

 

Чл.20(1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

(2) Ползванията от горските територии на общината са възмездни.

(3) Размерът на цените за ползвания от горските територии на общината се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.21(1) Ползването на дървесина от горските територии на общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, Раздел 1 от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.

(2) Ползването на дървесина от горските територии на общината се осъществява по два начина:

1. чрез продажба на стоящи дървета на корен;

2. чрез добив и продажба на добитата дървесина;

Чл.22(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от звено «Селско и горско стопанство, лов и риболов» към Общината по Закона за общинската собственост, одобрен от ОС и в съответствие със Закона за горите.

(2) В случаите, когато Общината е възложила управлението на горските територии – общинска  собственост по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за горите, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договора.

(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на Община.

(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя  в срок до 1 октомври на предходната година и се публикува на интернет страницата на съответната община.

(5) Процедурите за възлагане на добива и за продажба на дървесина се провеждат при наличие на изготвен годишен план за съответната Община.

(6) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии  общинска собственост се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.

Чл.23(1) Общината, може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:

1. добив на дървесина;

2. продажба на дървесина.

(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.от ЗГ.

(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на Общината.

(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата по чл. 95, ал. 1. от ЗГ.

Чл.24(1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 2 на ЗГ, при условията и по ред, определени с наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.

(2) Ползвания на недървесни горски продукти, когато представляват стопанска дейност, се извършва само, ако това е предвидено в утвърден горскостопански план и  се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително, издадено след заплащане по одобрен от Общинския съвет ценоразпис.

(3) Размерът на цените за недървесни горски продукти, добити от гори общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет.

 

Раздел V

Паша в горските територии

Чл.25(1) Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 3 на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Общинския съвет.

(2) Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която се посочват горските територии в които е забранена пашата на селскостопански животни.

 

Раздел VІ

Защита на горските територии

 

Чл.26(1) Защитата на горските територии на Общината,която  обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста от ЗГ.

Чл.27(1) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди.

(2) Защитата на горските територии от болести и вредители и други повреди се организира и осъществява от Общината, на което територията е предоставена за управление, за тяхна сметка, освен в случаите на масово развитие на болести или каламитети в горските територии, когато защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет.

(3) Дейностите по защита в общинските горските територии могат да възлагат на държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите, или на лесозащитните станции.

Чл.28(1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се  планират сметка на държавния бюджет за и са задължителни за изпълнение.

(2) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горскитетеритории от пожари се организира и осъществява от Общината, за нейна сметка.

 (3) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и

извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от100 м от границите на общинските горските територии.

 (4) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжнида спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

(5) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

(6) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на общината, както и на лицата, извършващи дейности в тях.

(7) Кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

 

Раздел VІІ

Достъп до горите на общината

 

Чл.29 Достъпът до горите на Общината се осъществява при условията и по ред, определени в Глава седма от ЗГ.

Чл.30(1) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в закона за горите.

(2) Достъпът до и от горските територии, предоставени за управление на други ведомства във връзка с националната сигурност и отбраната, се определя с акт на ръководителя на съответното ведомство.

(3) Достъпът до горските територии, включени в защитени територии, се извършва при условията и по реда на закон за горите, освен в случаите, когато със заповедите за обявяване или плановете за управление той не е забранен или ограничен при определени условия.

(4) С разрешение, издадено по закон за горите, се осигурява достъпът до горски територии, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела.

(5) Разрешението по ал. 3 се дава в писмена форма от директора на лесничейството.

Чл. 31В имотите в горските територии не може да се извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или административен акт.

Чл. 32(1) Кметът на Общината със заповед може временно, за срок до три месеца, да ограничи или да забрани достъпа до определена горска територия:

1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча;

2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите.

(2) Заповедта по ал.1 се оповестява публично на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Община.

(3) Въз основа на заповедта по ал.1 кметството, по чиято инициатива е ограничен достъпът до горската територия, поставя бариери или обозначителни табели.

(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите им може да бъде ограничено само в случаите на ал. 1.т.2.

Чл.33(1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга, могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение нагорскостопански, селскостопански и ловностопански дейности.

(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на дейноститепо ал. 1, се удостоверява със:

1. документ, издаден от Кмета на Общината или на Държавното ловно стопанство без заплащане на такса- когато дейността се извършва от стопанството или е възложена от него;

2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване;

3. документ, издаден без заплащане на такса от Кмета на Общината - в останалите случаи.

(3) Движението на превозните средства по ал.1, когато не е свързано с изпълнение нагорскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо само когато:

1. е дадено разрешение за това от кмета на общината.

2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели.

(4) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо

преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от Кмета на Общината.

(5) Документите за достъп на превозните средства по ал. 1 са:

1. със срок на действие до приключване на съответната горскостопанска,селскостопанска и ловностопанска дейност;

2. безсрочни - за собствениците или ползвателите на имоти по ал. 4.

(6) Лицата, които издават документи за достъп по закон за горите, съхраняват копие от тях в срок до една година от издаването им.

(7) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в ал.1, се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по ал.11. Управлението на велосипеди, както и ездата в гората са разрешени само по горските пътища и по обозначените за целта трасета.

 8) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища, включително чрез ограждане или по друг начин, ограничаващ свободното им ползване.

(9) Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на Министъра на земеделието и храните и Министъра на вътрешните работи.

Чл. 34(1) Забранява се движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.

(2) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със решение на Общинския съвет.

Чл.35(1) Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии на общината, както и в територии, които граничат с тях, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите.

(2) Искането за издаване на разрешение се подава най-малко 14 дни преди датата на мероприятието, като се посочат мястото на провеждане и очакваният брой участници и се приложи писмено съгласие на кмета на общината.

(3) Разрешението се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието и в него могат да бъдат определени допълнителни условия за провеждане на мероприятието, които са задължителни за организатора.

(4) Организаторът на мероприятието по ал. 1 осигурява:

1. пожарната безопасност на провежданото мероприятие;

2. почистването на територията и премахването на поставените преместваеми обекти.

Чл.36 Ограниченията и забраните по тази глава не се прилагат в случаите, когато съответните дейности се извършват в изпълнение на служебните задължения на органи на държавно управление съгласно закона за горите и на служители, които изпълняват своите функции съгласно специалните норми.

 

 

 

 

 

Раздел VІІІ

Строителство в горските

територии на общината, без промяна на предназначението

 

Чл.37(1)Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението, се извършва при условията и по ред, определени в Глава осма от ЗГ.

 (2) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на

предназначението на територията се учредява за изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи;

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

а) автомобилни горски пътища;

б) заслони за обществено ползване;

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

4. подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически

съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура.

(3) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината след решение на общинския съвет - за поземлени имоти в горски територии - общинска собственост;

(4) Не се разрешава изграждането на обекти по ал. 1, т. 3, букви "б" - "е", когато това не е предвидено в приетите за съответната територия горскостопански планове, програми или планове за управление на защитени територии.

 

Раздел ІХ

Опазване на горските територии на общината

 

Чл.38(1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

(2) В съответствие с разпоредбата на чл.188. ал1. от ЗГ, Общината организира опазването на горските си територии, като възлага на служителите на Общината за опазване на общинските горски територии;

(3)  Правата и задълженията на лицата по алинея 2 са в съответствие с Раздел 1 на Глава тринадесета от ЗГ.

(4) Лицата по ал. 1:

1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;

2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на

съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;

3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;

4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат

действия за неговото ограничаване и потушаване;

5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;

6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите назащитените територии и защитените зони;

7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи приустановяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;

8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;

9. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;

10. задържат вещите- предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;

11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии.

(5) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се легитимират със служебни карти.

(6) Служебните карти и удостоверенията по ал.3 се издават от съответната регионална дирекция по горите по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(7) Лицата, изпълняващи функции по опазване на горските територии, имат право да носят и употребяват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.

(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите, назначени за опазване на горските територии общинска собственост, носят униформено облекло и отличителни знаци, които не могат да се преотстъпват.

Чл.39 Лицата по чл. 35. ал. 1 могат да упражняват правомощията по чл. 35. ал. 2 върху съответните територии, за които са им издадени заповеди за опазване на горските територии- общинска собственост, както и правомощията за опазване горски територии на територията на цялата съответната Община, съгласно  чл. 190. ал. 2. т. 1 - 8 от Закона за горите.

Чл. 40 Служителите в общинските гори са задължени да оказват съдействие на служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, както и на горските инспектори при изпълнение на служебните им правомощия дадени им от Закона за горите (чл.201 ал. 7).

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (NAREDBA_za_uprawlenie_na_gorskite_teritorii_na_obshtina_sozopol.doc)Проект за Наредба111 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31