НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за продажба на павилиони

Обява за продажба на павилиони

На основание чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe № 168 от 06.04.2012г. на Общински съвет Созопол, , ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти, частна Общинска собственост, разположени в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол и УПИ I – за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол,представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол – 12.80кв.м.;
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол - 12.80кв.м.;
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м.;
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол – 54.30кв.м.;
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол – 34.40кв.м.;
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м.;
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол - 12.80кв.м.;
- Ресторант „Рибарска среща” и навес, гр.Созопол - 177.00кв.м. и навес - 111.00кв.м.

Началната конкурсна месечна наемна цена, срока на наемното правоотношение, размер на депозита за участие в процедурата и начина на плащане за обектите е както следва:

1. Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол – 12.80кв.м.

- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 603/шестстотин и три/лв. без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 60,00лева.

- Срок по договора – 4месеца

- Начин на плащане - еднократно при подписване на договора;

2. Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол - 12.80кв.м.

- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 603/шестстотин и три/лв. без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 60,00лева.

- Срок за отдаване под наем - 4месеца

- Начин на плащане - еднократно при подписване на договора;

3. Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м.

- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 689 /шестстотин осемдесет и девет/ лв., без ДДС
- Размер на депозитът за участие в процедурата – 68лева.

- Срок за отдаване под наем - 4месеца

- Начин на плащане - еднократно при подписване на договора ;

4. Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол – 54.30кв.м.

- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 927 /деветстотин двадесет и седем/ лв. без ДДС
- Размер на депозитът за участие в процедурата – 92,00лева.

- Срок за отдаване под наем - 4месеца

- Начин на плащане - еднократно при подписване на договора;

5. Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол – 34.40кв.м.
- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 689 /шестстотин осемдесет и девет/ лв. без ДДС.
- Размер на депозитът за участие в процедурата – 68,00лева.

- Срок за отдаване под наем – 4 месеца

- Начин на плащане - еднократно при подписване на договора;
6. Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м.
- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 507/петстотин и седем/лв., без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 50,00лева.

- Срок за отдаване под наем - 1година

- Начин на плащане – до 10число на месеца;

7. Обект №107 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол - 12.80кв.м.
- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 81 /осемдесет и един/ лв., без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 8,00лева.

- Срок за отдаване под наем - 1година

- Начин на плащане – месечен наем платим до 10-то число на месеца;

8. Обект - Ресторант „Рибарска среща” и навес, гр.Созопол - 177.00кв.м. и навес - 111.00кв.м.

- Като начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 1472/хиляда четиристотин седемдесет и два/лв. без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 147,00лева.

- Срок за отдаване под наем – 5 месеца

- Начин на плащане - месечен наем платим до 10-то число на месеца;

Депозита се внася  по банкова сметка на Община Созопол - IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 от Търговския закон; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 10.05.2012г. за първа конкурсна сесия и до 12,00 ч. на 21.05.2012год. за втора  сесия.

Цената на тръжната документация за всеки обект е в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС. Сумата е невъзстановима.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден от до 16.00часа на 10.05.2012г. за първа конкурсна сесия и до 16,00 ч. на 21.05.2012год. за втора  сесия.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на 11.05.2012г. от 14.00 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка на Община Созопол IBAN BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената наемна цена - месечна или за срока по договора според обекта , като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направят това, Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

При неявяване на кандидати повторна конкурсна сесия ще се проведе на 22.05.2012 год. от 14,00 часа в сградата на общинска администрация Созопол.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ………..

/ П.Рейзи/

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930