НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за продажба на имот-м.Митков мост

Обява за продажба на имот-м.Митков мост

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 151 от 06.04.2012г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новообразуван поземлен имот № 144/сто четиридесет и четири/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 347/триста четиридесет и седем/кв.м.

Начална тръжна, цена на имота е в размер на 18705/осемнадесет хиляди седемстотин и пет лева/, без вкл.ДДС.

Стъпка за наддаване1000,00/хиляда/лева,

Размер на депозитът за участие в процедурата – 1870,00/хиляда осемстотин и седемдесет/лева.

Цена на тръжната документация37.41/тридесет и четири лева и четиридесет и една стотинки/, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  16.05.2012г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 30.05.2012год. за втора тръжна сесия.

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 16.05.2012год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 30.05.2012год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта която определя спечелилия търга внася по сметка на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД - IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с вкл.ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  17.05.2012г. от 15.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 31.05.2012г. от 15.00 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930