НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за продажба на недвижим имот

Обява за продажба на недвижим имот

 

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 162 от 06.04.2012г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 134.332/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста тридесет и втори/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 2 117/две хиляди сто и седемнадесет/кв.м., при граници: североизток – имоти № 134.331 и № 134.330, югоизток – път и имоти № 134.329 и № 134.327, югозапад – имоти № 134.333 и № 134.334, северозапад – имот № 134.335

Начална тръжна, цена на имота е в размер на 3 407лв./три хиляди четиристотин и седем лева/, без вкл.ДДС.

Стъпка за наддаване200,00/двеста/лева, без ДДС.

Размер на депозита за участие в процедурата – 300,00/триста/лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00, сметка 1724.

Цена на тръжната документация20лв., без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  14.05.2012г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 29.05.2012год. за втора тръжна сесия.

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 14.05.2012год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 29.05.2012год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта която определя спечелилия търга внася по сметка на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД - IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с вкл.ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  15.05.2012г. от 15.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 30.05.2012г. от 15.00 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930