НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А

О Б Я В А

О Б Щ И Н А   С О З О П О Л

 

О Б Я В

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 958 от 29.06.2010г. открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот с начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, с площ 8.124дка./осем декара сто двадесет и четири кв.м./, девета категория, находяща се в местността „Дренака”, представляващ имот № 000672/шестстотин седемдесет и втори/, по плана за земеразделяне на землище с.Крушевец, общ.Созопол, при граници и съседи: имот № 056025 – изоставена нива на ”Нат Строй”ООД; имот № 056024 – изоставена нива на ”Нат Строй”ООД; имот № 056011 – изоставена нива на неидентифициран собственик; имот № 000636 –– пасище мера на кметство с.Крушевец; имот № 056007 – изоставена нива на насл. на Георги Тодоров Янов; ; имот № 056010 – изоставена нива на насл. на Тодор Атанасов Тончев; ; имот № 056013 – изоставена нива на насл. на Тодора Георгиева Сербезов.

Начална тръжна цена на имота по т.1. в размер на 6 123лв./шест хиляди сто двадесет и три лева/, без вкл.ДДС

Стъпка за наддаване – 600 /шестотин/ лв.

Размер на депозитът за участие в процедурата в размер на 600 /шестотин/ лв. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 сметка 1724 до 14.00 ч. на 09.09.2010г. за първа тръжна сесия и до 14,00 ч. на 23.09.2010 год. за втора  сесия.

Цена на тръжната документация – 20/двадесет лева/, без ДДС.. Документи за участие се закупуват от /стая № 7/ в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 14.00 ч. на  09.09.2010г. за първа тръжна сесия и до 14,00 ч. на 23.09.2010 год. за втора  сесия

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в деловодството но Община Созопол/стая № 6/ до 16.00часа на 09.09.2010год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 23.09.2010год. за втора тръжна сесия.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД –  IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена, като се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  10.09.2010г.  от 14,00ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при невнасяне на цената в срок от първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 24.09.2010г. от 14.00 в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25773

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31