НачалоСпорт и младежки дейностиНормативни актовеПроект за наредба за спортните клубове

Проект за наредба за спортните клубове

 

Проект!

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Созопол за финансово подпомагане на спортните клубове.

Чл.2.Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.

Чл.3.Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.

Чл.4.Община Созопол подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.

Чл.5.Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.

 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6.Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Созопол, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;

2.Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;

3.Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;

4.Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.

Чл. 7/1/ Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.  11 от Закона за физическото възпитание и спорт.

Чл. 8. В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.

Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

Чл.10.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1.Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;

2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;

3.Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Созопол;

4.Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Созопол спортни прояви от спортните клубове;

Чл.12.Община Созопол подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.

Чл.13.Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Созопол , подават заявление до кмета в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:

1.копие от съдебно решение;

2.удостоверение за актуално правно състояние;

3.удостоверение   за   лицензия,   издадено   от   Министерство   на   физическото възпитание и спорта;

4. удостоверение за регистрация  в  Централния регистър  на Министерство на правосъдието;

5.годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;

 

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 14. /1/Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от комисия съобразно посочените в чл. 11 критерии, като всеки критерий носи точки, както следва:

1.Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;

2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;

3.Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Созопол /от 0 до 40 точки/;

4.Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Созопол спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.

/2/ Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.

/3/Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер на предвидените средства  за финансово подпомагане.

/4/Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена, от които трима служители от общинската администрация в т.ч  ресорен зам.кмет ,определени със заповед на кмета на общината и двама общински съветници-председателя на Постоянната комисия по бюджет,евроинтеграция,международни проекти и програми и председателя на Постоянната комисията по  здравеопазване ,образование,култура,спорт,социална политика и вероизповедания като след разглеждане и оценяване на постъпилите молби, изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата година.

Чл. 15 Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Созопол за текущата година от Общинския съвет.

Чл. 16/1/ Условията за финансово подпомагане от Община Созопол по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.

 

VI. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И

САНКЦИИ

Чл. 17 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Созопол целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.

Чл. 18/1/ ОбщинаСозопол упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.

/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.

/3/Недопустими за финансиране от общината са разходите за закупуване на дълготрайни материални активи и за  заплащане на наемни отношения/когато клуба няма собствена база за тренировъчна дейност/.

/4/Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.

Чл. 19/1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.

/2/ Спортните клубове неотчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово подпомагане от Община Созопол за текущата година.

/3/Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл. 13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.

Чл. 20 Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат и на финансов одит от община Созопол .

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с

решение на Ощински съвет  Созопол №…………………

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от  датата на приемането и.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2018
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031