НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за търг

Обява за търг

О Б Я В А

 

 

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 42, т.1 от 24.11.2011г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.480 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 246 /двеста четиридесет и шест/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.481, 67800.502.411, 67800.502.330, 67800.502.329, 67800.502.415, 67800.502.375 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”

Начална тръжна, цена на имота е в размер на 53 525 /петдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева/

Стъпка за наддаване – 2 680/две хиляди шестотин и осемдесет/лв..

Размер на депозитът за участие в процедурата - 5 350/пет хиляди триста и петдесет/лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Цена на тръжната документация – 107.05/сто и седем лева и пет стотинки/лева, без ДДС. Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  01.02.2012г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 22.02.2012год. за втора тръжна сесия

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 01.02.2012год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 22.02.2012год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта която определя спечелилия търга внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД -  IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с вкл.ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  02.02.2012г. от 13.30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 23.02.2012г. от 13.30 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25773

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930