НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА-конкурс

ОБЯВА-конкурс

 

О Б Щ И Н А    С О З О П О Л

 

 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-1124/11.11.2011г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за длъжността

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.         Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-    минимална образователна степен  - бакалавър

-          минимален професионален опит-  6 години;

-          минимален ранг - ІІ младши;

1.2.         Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-          управленска, лидерска, комуникационна компетентност

-          умения за работа с компютърна и  информационна техника и  системи

2. Кратко описание на длъжността съгл. действащото законодателство: организира и отговаря за: дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;  деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;  дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми; изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

3. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 393 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-          заявление по образец за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

-          декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-  копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол.

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930