НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А- търг

О Б Я В А- търг

 

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 1135 от 23.03.2011г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новообразуван поземлен имот № 137/сто тридесет и седми/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, по одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. план на новообразуваните имоти, целият с площ 695 /шестотин деветдесет и пет/кв.м, при граници: север – имот № 142, изток – улица, юг – имот № 21 и запад – имот № 19 и № 16

Начална тръжна, цена на имота е в размер на 35 448/тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

Стъпка за наддаване – 1 750/хиляда седемстотин и петдесет/лв.

Размер на депозитът за участие в процедурата в размер на 3 500/три хиляди и петстотин/лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Цена на тръжната документация – 70.90/седемдесет лева и деветдесет стотинки/лева, без ДДС. Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  13.09.2011г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 04.10.2011год. за втора тръжна сесия

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 13.09.2011год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 04.10.2011год. за втора тръжна сесия.  Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта която определя спечелилия търга внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД -  IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена, като се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  14.09.2011г. от 14.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при невнасяне на цената в срок от първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 05.10.2011г. от 14.00 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25773

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930