НачалоЕкологияЕкологияПротокол № 3 от Общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол"

Протокол № 3 от Общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол"


Днес, 29.06.2011год. от 10,30 часа в кабинета на г-н Панайот Рейзи-Кмет на Община Созопол и Председател на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол” се проведе поредното трето заседание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол

Г-н Панайот Рейзи откри заседанието, в качеството си на Председател на Сдружението ,чиято администрация извърши организацията и координацията за провеждане на Общото събрание ,на което присъстваха :

1.г-Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол

2.г-жа Лиляна Димова – Кмет на Община Приморско

3.г-н инж. Петко Арнаудов – Кмет на Община  Царево

4.г-н арх. Даниел Калудов – Областна администрация Бургас

5.г-н  инж. Христо Христов – Дирекция „УТСКЕ”-Община Созопол

6.г-жа арх.Росица Тошева – Гл.спец”Екология” –Община Царево

7.Гинка Славова – Директор” ФБМДТ”-Община Царево

8.Мадлен Вълчева – Гл.експерт „Екология „

9.Евдокия Гочкова – Управител”Чистота 98”-ЕООД

Заседанието  се проведе по ред , предложен в Покана Изх.№ 5-91-00-1/2/ от 24.06.2011 год. за провеждане на Общото събрание както следва :

1.Избор на оператор на „Претоварна станция –Китен „ -  обект от регионалната система за управление на отпадъците на основание чл.11 т.с  от  Вътрешните  правила на Регионалното сдружение .

По точка 1 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

Единодушно избира за оператор на „Претоварна станция – Китен Община Созопол в качеството и на  член на Сдружението(чл.5,ал1от Вътрешните плавила на Сдружението )  и собственик на терена, върху който е изградено „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол,Приморско и Царево

2. Утвърждаване на единна цена  за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците на основание  чл. 19, ал.4 от ЗУО и чл. 11, т 7  от Вътрешните  правила на сдружението .

По точка 2 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

Приема цена за третиране на тон отпадък на основание  чл. 19, ал.4 от ЗУО и чл. 11, т 7  от Вътрешните  правила на сдружението както следва:

2.1.Цена за  третиране на отпадъците в съоръженията , включени с Регионалната система – „ Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол” и „Претоварна станция- Китен „ за общините Созопол , Приморско и Царево

-  28 лв. за третиране на тон отпадък

-  за отчисления – общо 5,42 лв. в това число :

  • 2,42 лв. - по чл. 71"А" от  Закон за управление на отпадъците   и съгласно разпоредбите на Наредба № 14/15.11.2010 год. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките за депата за отпадъци.
  • 3,00лв. - по чл. 71"Е" от  Закон за управление на отпадъците   и съгласно разпоредбите на постановление № 207/16.09.2010год. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71 Е от ЗУО

 

ОБЩО ЦЕНА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ : 33,42лв.

2.2. Цена за  третиране на отпадъците в съоръженията , включени с Регионалната система – „ Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол” и „Претоварна станция- Китен „ за други притежатели на отпадъци/фирми ,предприятия /

  • 28 лв. за третиране на тон отпадък
  • 5,60 .лв. ДДС
  • за отчисления – общо 5,42 лв.

ОБЩО 39,02лв.

2.3 Регионалното сдружение реши :След приключване на летен сезон 2011год. да се извърши мониторинг на реално извършените  разходи за третиране на отпадъци и определената цена  по т.1.1.и т.1.2 . При необходимост същата  подлежи на корекция.

3.Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата /общините - членове на регионалното сдружение/;

По точка 3 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

Община Созопол , в качеството и на оператор  на  „ Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол” и „Претоварна станция- Китен „ да предоставя :

-        До 5-то число на текущия месец справка за количеството отпадъци в тонове на Общините Приморско и Царево и фактура

-        До 8–мо число на текущия месец Общините Приморско и Царево да извършат превод по банкова сметка :

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ТБ ИНВЕСТБАНК” АД

BG75IORT73783111156300

IORTBGSF

-        До 10-то число на текущия месец Община Созопол следва да преведе отчисленията по 71 „а” и „71”б” по сметка на РИОСВ, съгласно писма на РИОСВ-Бургас  Изх. № 715/04.02.2011год. и № 1041/23.02.2011год.

РИОСВ БУРГАС

BG19SOMB91303337007401

BIC SOMBBGSF

4.Разни

По т.разни

4.1 До 15.07.2011год.  Община Приморско да   изплати дължимите суми  на Община Созопол съгласно  приетите по т.2  цени за периода :

  • месец Март 2010год. - 150,04т.
  • месец Април 2010год. - 26,20т.

4.2.Да се издаде Заповед за приемателна комисия , която да се проведе на  08.07.2011год. от 10,00 ч. на „ Претоварна станция-Китен „  .

4.3Да се процедира прехвърляне на наличния състав за „Претоварна станция-Китен „ от Община Приморско към Община Созопол.

4.4 Да се изготви актуален Авариен план за обект „Претоварна станция-Китен „.

4.5.Да се закупи дизел агрегат за  „Претоварна станция-Китен „.и да се изготви ел.система за връзка с всички съоръжения на ПС.

4.6 Кмета на Община Приморско да предприеме необходимите действия по прехвърляне на партидите  за ел.енергия и ВиК за нуждите на „Претоварна станция Китен „ на Община Созопол в качеството и на оператор на съоръженията .

 

Председател :

Панайот Рейзи…………………….

Кмет на Община Созопол

 

Членове :

 

1.Лиляна Димова ……………………….

Кмет на Община Приморско

 

 

2.Петко Арнаудов……………………

Кмет на Община Царево

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829