НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява- търг

Обява- търг

О Б Я В А

 

 

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 1170 от 20.04.2011г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.36.67/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район тридесет и шести, поземлен имот шестдесет и седми/, по КК на гр.Созопол, в местността “Св.Марина”, целият с площ от 9 836 /девет хиляди осемстотин тридесет и шест /кв.м, с трайно предназначение на територията - горска и с НТП – друг вид дървопроизводителна гора,  при граници и съседи: 67800.36.51, 67800.36.42, 67800.36.50, 67800.36.49 и 67800.36.68

Начална тръжна, цена на имота по т.1. в размер на 347 945лв./триста четиридесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева/.

Стъпка за наддаване – 17 000/седемнадесет хиляди/лв.

Размер на депозитът за участие в процедурата в размер на 34 000/тридесет и четири хиляди/лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Цена на тръжната документация – 300/триста/лева, без ДДС. Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  22.06.2011г. за първа тръжна сесия и до 12.00часа на 13.07.2011год. за втора тръжна сесия

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.06.2011год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 13.07.2011год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД -  IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена, като се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  23.06.2011г. от 14.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при невнасяне на цената в срок от първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 14.07.2011г. от 14.00 часа в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25773

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930